Tilintarkastaja voi antaa huomautuksia, joiden perusteella viranomainen voi alkaa selvittää yhteisön toiminnan lainmukaisuutta.

Tilintarkastaja havaitsee lainrikkomukset

Yhteisöjen toimintaa sääntelevät monet lait. Tilintarkastajan velvollisuutena on tuntea asiakkaansa ja sen toiminta. Siksi tilintarkastaja voi havaita, että tarkastuskohde rikkoo lakia tai määräystä.

Yksi tilintarkastuksen osa-alue on hallinnon tarkastus. Hallinnon tarkastuksen perusteella tilintarkastaja antaa huomautuksen, jos yhteisön vastuuvelvollinen on rikkonut yhteisöä koskevaa lakia. Esimerkiksi osakeyhtiötä koskee osakeyhtiölaki.

Viranomainen voi alkaa selvittää yhteisön toiminnan lainmukaisuutta tilintarkastajan antamien huomautusten perusteella.

Tilintarkastajan antamat huomautukset

Tilintarkastaja ei raportoi yleensä ilman erillistä sopimusta tai lakiin perustuvaa velvoitetta muun kuin yhteisöä koskevan lain rikkomisesta.

Esimerkki tilintarkastajan antamasta huomautuksesta

Yritys toimii toimialalla, jolla ympäristöluvat ovat keskeinen toiminnan edellytys. Tilintarkastaja havaitsee, että yrityksessä on rikottu ympäristölainsäädäntöä eikä yrityksen toiminta ole ympäristölupien mukaista.

Tilintarkastajan johtopäätös on, että yhtiön johto ei ole noudattanut osakeyhtiölaissa säädettyä huolellisuusvelvoitetta, kun se ei ole pyrkinyt varmistumaan siitä, että yrityksessä noudatettaisiin ympäristölainsäädäntöä ja ympäristölupia

Tilintarkastaja antaa huomautuksen tilintarkastuskertomuksessa osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta. Tilintarkastaja ei raportoi, mitä ympäristölainsäädännön normeja on rikottu.

Raportointivelvollisuus viranomaiselle

Joissain laeissa on asetettu tilintarkastajalle velvollisuus raportoida viranomaiselle, miten tarkastuskohteen toimintaa sääntelevää erityislainsäädäntöä on noudatettu.

Esimerkki tilintarkastajan raportoinnista viranomaiselle

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan tilintarkastajan on annettava lausunto, jossa tilintarkastaja vahvistaa tarkastuskohteen selvitysten asianmukaisuuden.