LyhyeSTi: Relevantit kannanotot ja merkittävät tilinpäätöserät

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto.

Kun kansainvälistä riskienarviointistandardia ISA 315 uudistettiin, muutettiin standardin termistöä jonkin verran. Uudet ja muuttuneet termit on hyvä tuntea, kun uudistunutta standardia sovelletaan tilikauden 2022 tilintarkastuksessa. Esittelen tässä tekstissä termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastusta suunnitellessaan tilintarkastajan pitää tunnistaa ja arvioida asiakkaan tilinpäätökseen liittyvät olennaisen virheellisyyden riskit sekä koko tilinpäätöksen tasolla että kannanottotasolla. Kannanottotason riskit tunnistetaan  

  • liiketapahtumien lajien (tuloslaskelma) 
  • tilien saldojen (tase) sekä  
  • tilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta.  

Näistä kolmesta käytän myöhemmin nimitystä tilinpäätöserä.  

Kannanotot ovat tilinpäätökseen liittyviä johdon väittämiä, jotka koskevat kirjaamista, arvostamista, esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettävää informaatiota. Tilintarkastaja käyttää niitä tunnistaessaan ja arvioidessaan riskejä, jotta tulisi huomioineeksi mahdolliset erityyppiset virheet tilinpäätöksessä.  

Esimerkki tuloslaskelmaa koskevasta kannanotosta on katko, joka liittyy tapahtumien kirjaamiseen suoriteperusteisesti oikealle tilikaudelle. Esimerkki tasetta koskevasta kannanotosta on arvostaminen, joka liittyy taseen erien oikeaan rahamääräiseen esittämiseen taseessa.  

Kannanottoihin voi tutustua standardin soveltamisosan kohdassa ISA 315.A188-191.  

Kaikki kannanotot eivät ole relevantteja  

Kun tilintarkastaja tunnistaa kannanottoon liittyen olennaisen virheen riskin tai riskejä, on kannanotto tilintarkastuksessa relevantti. Kaikki tilinpäätöseriä yleisesti koskevat kannanotot eivät välttämättä ole relevantteja jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa. Tilintarkastaja määrittelee relevantit kannanotot tekemänsä riskiarvion perusteella, mikä vaatii ammatillista harkintaa. 

Tilintarkastaja saattaa esimerkiksi tehdä havainnon, että asiakas saattaa tulkita monimutkaisia toimitusehtoja väärin. Tällöin tilintarkastaja on tunnistanut riskin siitä, että liikevaihtoa tuloutetaan väärällä tilikaudella, jolloin liikevaihdon katkoon liittyy virheen riski. Tällöin katko on relevantti kannanotto liikevaihdon osalta. 

Merkittävät ja olennaiset tilinpäätöserät tarkastetaan 

Jos tilinpäätöserään liittyy tilintarkastajan arvion mukaan yksikin relevantti kannanotto, on erä merkittävä erä. Täsmällinen termi on merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto. Edellä esitetyssä esimerkissä katkoriski liittyi liikevaihtoon, mikä tekee liikevaihdosta merkittävän erän. 

Kaikkiin relevantteihin kannanottoihin ja merkittäviin tilinpäätöseriin tulee kohdistaa tilintarkastustoimenpiteitä. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät kannanottotasolla tunnistetut riskit ole toteutuneet ja aiheuttaneet olennaista virheellisyyttä kyseiseen tilinpäätöserään.  

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa sekä soveltamista.   

Lisää samasta aiheesta

Rahanpesulaki uudistui

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annettuun lakiin (rahanpesulaki) tuli 31.3.2023 voimaan useita muutoksia. Tilintarkastajien kannalta merkittävin asia on lain soveltamisalan laajentaminen tilintarkastajan toiminnassa.

Lue lisää

Eettisten sääntöjen PIE-määritelmään kansallinen täsmennys

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA julkaisi huhtikuussa 2022 muutoksen eettisten sääntöjen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) määritelmään. Suomen Tilintarkastajat ry on tehnyt määritelmään täsmennyksen, jonka jälkeen PIE-yhteisöjen luokat ovat samat kuin kansallisessa lainsäädännössä myös silloin, kun sovelletaan eettisiä sääntöjä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top