Yleisluonteinen tarkastus -lakihanke

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa yleisluonteista tarkastusta vaihtoehdoksi mikrokokoluokan yrityksille. Tällä sivulla kerromme lakihankkeen etenemisestä.

Lakihanke keskeytettiin

Kevyemmän tarkastuksen eli ns. yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönottoa tarkasteleva lakihanke keskeytettiin lokakuussa 2021. Hanke ei edennyt eduskuntakäsittelyyn.

Lue lisää: TEM: Pienyritysten tilintarkastukseen ei esitetä lakimuutoksia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä luovutti mietintönsä yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönottamisesta kesäkuussa 2020. Työryhmän tehtävänannon mukaisesti raportti laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Lue lisää lakihankkeen etenemisestä >

Työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen työryhmässä valmisteltiin ehdotusta, jonka mukaan tilintarkastaja voisi tehdä tilintarkastuksen sijasta yleisluonteisen tarkastuksen.

Suomen Tilintarkastajat ry esitti työryhmässä, että liiketoimintaa harjoittavat mikroyritykset voisivat jatkossa lakisääteisen tilintarkastuksen sijaan valita yleisluonteisen tarkastuksen, joka perustuisi kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin. Tilintarkastuksesta poiketen tarkastuskohteena olisi vain tilinpäätös. Yleisluonteisen tarkastuksen tekijäksi olisi aina valittava tilintarkastaja

Yhdistyksemme kanta on, että mahdollisuus yleisluonteiseen tarkastukseen tulisi antaa sellaiselle osakeyhtiölle, osuuskunnalle, avoimelle yhtiölle ja kommandiittiyhtiölle, joka on kokoluokaltaan kirjanpitolain mukainen mikroyritys.

Lakihankkeen tausta ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 1.3.2019 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Hankkeen taustalla oli TEM:n luonnos hallituksen esitykseksi, jolla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Rajojen nostamista vastustettiin tuolloin laajasti, mutta useat tahot kannattivat tilintarkastusta kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä pienyrityksille.

Hankkeen tavoitteena oli osaltaan keventää yritysten lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna matalat tilintarkastusrajat, jotka ovat osoittautuneet haasteellisiksi kansainvälisesti yhä tiukentuvan tilintarkastussääntelyn vuoksi.

Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.3.2019–29.2.2020. Työryhmän toimikautta jatkettiin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 31.5.2020 asti.

Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäsenistö koostui elinkeinoelämän etujärjestöjen, eri viranomaistahojen ja ministeriöiden edustajista. Suomen Tilintarkastajat ry:tä työryhmässä edusti toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Scroll to Top