Kaupparekisteritietojen luotettavuus on yritysten ja yhteiskunnan etujen mukaista

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin digitalisointia edistävää ehdotusta, jolla pannaan täytäntöön EU:n digitalisointidirektiivi ja tehdään EU-sääntelyn edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin digitalisointia edistävää ehdotusta, jolla pannaan täytäntöön EU:n digitalisointidirektiivi ja tehdään EU-sääntelyn edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Yhdistys pitää valitettava, että kaupparekisterilain ja muun siihen liittyvän lain uudistaminen (ns. kaupparekisterin kokonaisuudistus) on viivästynyt. Yhdistys huomauttaa, että nyt lausuttavana oleva ehdotus ja siitä seuraavat järjestelmämuutokset eivät saa johtaa siihen, että nyt rahoitettavat uudistukset raamittavat myös kaupparekisterin kokonaisuudistuksen. Kaupparekisterin kokonaisuudistamista pitää edelleen tarkastella avoimesti siitä näkökulmasta, että uudistamisen tavoitteena on kaupparekisterin tietojen luotettavuuden ja ajantasaisuuden parantaminen.

Suomen Tilintarkastajat ry muistuttaa, että kevyemmän tarkastuksen työryhmä kiinnitti huomiota kaupparekisteritietojen luotettavuuteen todetessaan muun muassa, että ”tarkoituksena on, että kaupparekisterilakiuudistuksen yhteydessä arvioidaan, miten tilintarkastusvelvollisuuden noudattamista voitaisiin entisestään edistää” (Ks. Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö, TEM 2020: 38 sivu 10 ja työryhmämietintöön sisältynyt luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sivut 17, 26 ja 31). Tällä hetkellähän tilanne on se, että tilintarkastusvelvollisuuden noudattamista ei valvota.

Tutustu Suomen Tilintarkastajat ry:n lausuntoon Lausuntopalvelussa.

Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2021

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top