Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi korkovähennysrajoitussäännöksestä

Suomen Tilintarkastajat ry esittää seuraavia huomioita korkovähennysrajoitussäännöksen sanamuotoihin ja terminologiaan.

Suomen Tilintarkastajat ry esittää seuraavia huomioita korkovähennysrajoitussäännöksen sanamuotoihin ja terminologiaan.

Suomen Tilintarkastajat ry kiinnittää huomiota ehdotettavaan 18 b §:n 1 momentin 4) kohtaan ehdotettaviin muutoksiin.

”4) jos verovelvollinen esittää 5 momentissa tarkoitetulla tavalla selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin tilintarkastetun ja vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa.”

ST:n mielestä lain sanamuoto jättää epäselväksi, miten säännös suhteutuu yhtiön virallisen tilinpäätöksen lakisääteiseen tilintarkastukseen.

Toiseksi ST pitää sääntelyä terminologisesti epäselvänä siltä osin, kun säännöksessä käytetään termiä “vahvistettu tilinpäätös/vahvistettu konsernitase”, mikä viittaa terminä yhtiöoikeudelliseen tilinpäätöksen vahvistamiseen.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top