Tilintarkastajan tietopaketti

Valmistaudu kevään kiirekauteen tutustumalla kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Valmistaudu tilintarkastuksiin

Tulevaa kautta leimaavat edelleen koronan aiheuttamat rajoitukset, etätyö ja digiloikka. Korona näkyy niin tilinpäätöksissä kuin tilintarkastuskertomuksissakin.

Olemme koonneet tähän Tilintarkastajan tietopakettiin yhdistyksen suositukset, mallit ja muut sisällöt, joita saatat tulevien kuukausien aikana tarvita. Tietopaketti keskittyy tilintarkastukseen, mutta siitä voi olla hyötyä myös tilinpäätösten laatijoille. Osa linkeistä vie avoimille verkkosivuillemme, osa sisällöstä on jäsenkirjautumisen takana.

Toivotamme tietopaketin myötä hyvää alkanutta vuotta ja tsemppiä kiirekauteen!

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Vaihto-omaisuuden tarkastus

Monen asiakkaan taloushallinto on pitkälle digitalisoitunut, mikä mahdollistaa tehokkaan etätilintarkastuksen. Joitain tilintarkastuksen osa-alueita on kuitenkin hankala suorittaa etänä. Yksi esimerkki tästä on vaihto-omaisuuden inventaariin osallistuminen. Lue bloggaus aiheesta: Vaihto-omaisuuden olemassaolon tilintarkastus koronaepidemian aikana

Parhaan evidenssin vaihto-omaisuuden olemassaolosta ja kunnosta saa yleensä hankittua osallistumalla asiakkaan inventaariin. Voit osallistua inventaariin joko tilinpäätöshetkellä tai muuna hetkenä. Olemme laatineet jäsenillemme suosituksen inventaariin osallistumisesta muuna kuin tilinpäätöspäivänä. Suositus sisältää myös päätöspuun, jonka avulla voit arvioida tarvetta osallistua inventaariin ja suunnitella tarkastukselle sopivan lähestymistavan.

Mikäli et pysty osallistumaan inventaariin lainkaan tai saa muulla tavoin hankittua riittävää määrää tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä, sinun on mukautettava tilintarkastuskertomustasi. Kertomuksen mukauttamisesta löydät ohjeita ja malleja Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta. Löydät sen ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa.  

Kirjanpidollisten arvioiden tarkastus

Kaikki tilinpäätökset sisältävät enemmän tai vähemmän johdon arvionvaraisuutta. Haastavassa taloustilanteessa arvioita liittyy erityisesti toiminnan jatkuvuuteen ja taseen erien arvostukseen. Arviot voivat olla kertaluonteisia tai toistuvia, jolloin ne vaativat säännöllistä uudelleenarviointia.

Kirjanpidollisten arvioiden tilintarkastuksessa ohjeistaa kansainvälinen ISA 540 -standardi. Standardi on uudistunut, ja sitä sovelletaan jo tilikauden 2020 tilintarkastuksissa. ISA 540 -standardissa tapahtuneisiin muutoksiin voit tutustua lukemalla artikkelimme Kirjanpidolliset arviot tilintarkastuksessa – standardi uudistui tai katsomalla maksuttoman videoluennon, joka löytyy ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa.  

Muistiotositteiden tarkastus

Tositetarkastus on olennainen osa tilintarkastuksen aineistotarkastusta. Sen lisäksi, että tositteita tarkastetaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä, niihin kohdistetaan tarkastustoimenpiteitä myös väärinkäytösriskin näkökulmasta. Erityisiä toimenpiteitä tehdään, koska tahattoman virheen havaitsemiseksi tehtävä tarkastus ei välttämättä ole riittävää väärinkäytöksen havaitsemiseksi.

Erityisen muistiotositetarkastukseksi kutsutun toimenpiteen tavoitteena on vastata riskeihin siitä, että johto sivuuttaa kontrollit ja tilinpäätös on olennaisesti virheellinen johtuen tahallisesti epäasianmukaisesta viennistä tai oikaisusta.

Olemme laatineet jäsenillemme Muistiotositetarkastus-suosituksen pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tilintarkastuksesta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaiken kokoisissa toimeksiannoissa.  

Ravitsemusyritysten koronahyvityksen tilintarkastus

Ravitsemusyrityksille myönnettiin vuonna 2020 hyvityksiä aukiolon määräaikaisen rajoittamisen vuoksi. Hyvitykset perustuivat uuteen lakiin (403/2020), jossa määrättiin hyvitystä saaneelle yritykselle ja sen tilintarkastajalle velvollisuuksia raportoinnin suhteen. Lakia muutettiin loppuvuodesta niin, että pieniä ravitsemusyrityksiä koskevat velvollisuudet ovat suuria kevyemmät. Lue lisää lakimuutoksesta, joka tuli voimaan takautuvasti.  

KILA antoi lain tarkoittaman liitetiedon laatimisesta omaehtoisen lausunnon syyskuussa. Tilintarkastustoimikuntamme puolestaan laati tilintarkastajille ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta sekä lausuntomallit.  

Tarkastaessasi ravitsemusyrityksen tilinpäätöstä kannattaa muistaa myös, että yrityksen saamalla hyvityksellä on vaikutusta sen varojenjakoon!

Muut tuet ja avustukset

Ravitsemusyritysten lisäksi moni muukin yhteisö sai vuonna 2020 taloudellista tukea toimintansa ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi. Tilintarkastuksessa on hyvä arvioida poikkeuksellisiin avustuksiin liittyvää virheellisyyden riskiä ja suunniteltava riittävä tarkastus kirjaamis- ja esittämistavan oikeellisuuden varmistamiseksi. Varmistu myös siitä, että avustusehdot täyttyvät eikä avustukseen liity riskiä takaisinperinnän suhteen!

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Tilintarkastaja on rahanpesulain mukaan ns. ilmoitusvelvollinen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että hänen on tunnistettava asiakkaansa, laadittava riskiarvio ja ilmoitettava epäilyttävästä liiketoimesta viranomaiselle. Hänen on myös ilmoitettava ns. edunsaajarekisterin pitäjälle, mikäli havaitsee rekisterin tiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia. Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta edunsaajatietoihin liittyen.

Olemme päivittäneet suositustamme tilintarkastajan roolista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Suosituksen sisältämät liitteet, jotka on tarkoitettu vain jäsentemme käyttöön, löydät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa.

Tilintarkastuksen raportointi

Toiminnan jatkuvuuden arviointi

Koronaepidemia on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia ongelmia monelle yhtiölle. Vaikutukset toimintaan ja sen jatkumisen mahdollisuuksiin ovat erilaisia eri toimialoilla ja eri yrityksissä. Johdon arvio toiminnan jatkuvuudesta vaikuttaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja sisältöön sekä tase-erien arvostukseen. Toiminnan jatkuvuus on huomioitava myös tilintarkastuksessa.

Julkaisimme keväällä 2020 useita toiminnan jatkuvuutta käsitteleviä kirjoituksia. Kaikki korona-aiheiset sisällöt löydät verkkosivujemme Ajankohtaista-osiosta valitsemalla aiheeksi ”korona”.

Tilintarkastajan on toisinaan mukautettava tilintarkastuskertomustaan toiminnan jatkuvuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Tilintarkastajan raportointi -julkaisun osasta 1 luvusta 2.6.1 löydät päätöspuun siitä, miten erilaisissa toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa tulisi raportoida. Tilintarkastajan raportointi -julkaisun löydät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa.

Sähköinen allekirjoittaminen

Koronapandemia on edistänyt tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten allekirjoittamista sähköisesti.

Joulukuussa tekemäämme jäsenkyselyyn vastanneista tilintarkastajista viidennes vastasi, että vuoden 2020 aikana tilintarkastetuista tilinpäätöksistä sähköisesti allekirjoitettuja oli yli 50 %. Noin puolet vastaajista kertoi, että vain alle 25 % tilinpäätöksistä oli sähköisesti allekirjoitettu. Tilintarkastuskertomuksia allekirjoitettiin sähköisesti huomattavasti vähemmän: vain 13 % vastaajista oli allekirjoittanut kertomuksistaan yli puolet sähköisesti ja noin 35 % ei lainkaan. Kokemukset sähköisestä allekirjoittamisesta ovat olleet pääosin positiivisia. Julkaisemme jäsenkyselyn tuloksia pian verkkosivuillamme.

Sähköisissä allekirjoituksissa on eroja sen suhteen, kuinka luotettavasti allekirjoitettavan tiedoston eheys pystytään varmistamaan ja miten allekirjoittajan henkilöllisyydestä varmistutaan. Lue lisää sähköisistä allekirjoituksista blogikirjoituksesta.   

Suosituksemme sähköisen tilinpäätösmerkinnän tekemisestä vuodelta 2018 on laadittu tilanteisiin, joissa allekirjoittamisessa käytetään vahvaa tunnistautumista, mutta siinä on paljon hyödyllistä tietoa myös muihin tilanteisiin. Pidämme vahvaa tunnistautumista hyvänä käytäntönä tilinpäätösten sähköisessä allekirjoittamisessa!

Tilintarkastuskertomusmallit

Kaikki tilintarkastukset huipentuvat raportointiin!  

Tilintarkastustoimikunnan laatimat tilintarkastuskertomusmallit ja muut raportointimallit löytyvät Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta. Word-muotoiset kertomusmallit löytyvät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu|Perusosa. Löydät samasta paikasta myös toimeksiantokirjemallit ja vahvistusilmoituskirjemallit.

Julkishallinnon tilintarkastajien työryhmän laatimat kertomus- ja muut mallit löytyvät myös ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu |Perusosa. Julkishallinnon tilintarkastusta koskevat suositukset löydät verkkosivujemme Ajankohtaista-sivun Suositukset-kategoriasta.  

Aina, jos aiot mukauttaa tilintarkastuskertomusta, sinun tulisi keskustella mukautuksesta asiakkaan kanssa etukäteen. Asiakkaalle on myös annettava mahdollisuus korjata havaitut virheellisyydet tilinpäätöksessä.  

Joskus vakiomuotoisenkin tilintarkastuskertomuksen sisältöä voi olla tarpeen selittää asiakkaalle. Neuvoja löydät blogikirjoituksesta ”Näin luet osakeyhtiön tilintarkastuskertomusta”. Apua vahvistusilmoituskirjeen merkityksen ja sisällön selittämiseen saat tästä kirjoituksesta: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Asiakaskommunikaatio  

Vaikka tekisit tilintarkastuksen kokonaan etänä, on sinun kommunikoitava asiakkaan kanssa tietyistä asioista. Kommunikaatio voi tapahtua etänä esimerkiksi Teamsilla tai Skypellä, puhelimitse tai sähköpostilla.  

Mitä haastavampia asioita tarkastuksessa tulee vastaan, sen tärkeämpää niistä on keskustella asiakkaan kanssa avoimesti, selkeästi ja hyvissä ajoin. Kommunikaatio tarkastuksen alkuvaiheessa auttaa sinua arvioimaan riskejä ja tunnistamaan asioita, joita luvuista ja tilinpäätöksen tiedoista ei voi päätellä. Kommunikaatio on myös tapa tuoda tilintarkastuksen merkitystä esiin ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa!

Sisäinen ja ulkoinen laadunvalvonta

Kaiken kiireen keskellä sinun pitäisi ehtiä myös dokumentoida tekemäsi tarkastus riittävällä tasolla. Dokumentoiminen on osa tilintarkastusta ja toimii yleensä myös pohjana seuraavan vuoden tarkastukselle. Dokumentaation perusteella sisäiset ja ulkoiset laadunvalvojat arvioivat tehtyä tarkastusta jälkikäteen.

Sisäinen laadunvalvonta

Tilintarkastusyhteisöjen, joihin myös yksin toimivat tilintarkastajat tässä yhteydessä lasketaan, on luotava oma sisäinen laadunvalvontajärjestelmä. Lue lisää yhteisöjen laadunvalvontajärjestelmästä verkkosivuiltamme.  

IFACin julkaisemasta alkuperäisoppaasta suomeksi kääntämämme ”Laadunvalvontaopas pienille ja keskisuurille tilintarkastusyhteisöille” ja sen sisältämät esimerkit laadunvalvontakäsikirjoista löytyvät ST-Onlinesta kohdasta Jäsenetu | Perusosa.

Ulkoinen laadunvalvonta

Tilintarkastajat ovat säännöllisesti PRH:n tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastuksen kohteena. Tilintarkastajan kannattaa tutustua laaduntarkastuksen painopistealueisiin sekä laaduntarkastusten tuloksista koostettuihin vuosiraportteihin.  

Painopistealueet ovat viime vuosina pysyneet samoina pienin muutoksin. Vuonna 2020 ne olivat

  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • vaihto-omaisuuden tarkastus
  • riskien arviointi ja suunnitellut toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi.

Tilintarkastusvalvonta ylläpitää tilintarkastajarekisteriä. Tilintarkastajan on pidettävä omat tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla muutoksista PRH:lle.

Tutustu myös PRH:n Liisa Räsäsen esitykseen yhdistyksen jäsenpäivässä 21.9.2020 >

Muuta ajankohtaista

Muista tutustua yhdistyksen antamiin suosituksiin! Täältä löydät kaikki yhdistyksen antamat suositukset >
Myös bloggauksista ja artikkeleista löydät paljon hyödyllistä tietoa.

Hyödynnä myös Ajankohtaista-sivun aihehakua. Voit etsiä kirjoituksia esimerkiksi digitalisaatiosta tai pk-yhteisöistä. Verkkosivujen ylälaidasta löytyy myös hakukenttä, jonka avulla voit etsiä tietoja koko verkkosivustolta.

Muutama linkki ajankohtaisiin kirjoituksiin: