Eettiset säännöt tilintarkastajille

KPMG:n riskienhallinnan asiantuntija Mirja Fraktman kertoo tilintarkastajien eettisistä säännöistä ja niihin tulevista muutoksista.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2019 -lehdessä.

KPMG:n riskienhallinnan asiantuntija Mirja Fraktman kertoo tilintarkastajien eettisistä säännöistä ja niihin tulevista muutoksista.

Tilintarkastajilla on tärkeä tehtävä yhteiskunnassa taloudellisen informaation riippumattomana ja asiantuntevana varmentajana, sillä tilintarkastajien antamia kertomuksia, lausuntoja ja todistuksia hyödynnetään monenlaisessa päätöksenteossa. Siksi tilintarkastajaa ja tilintarkastajan työtä säädellään monin tavoin lainsäädännössä ja muussa normituksessa. Monimutkaisessa toimintaympäristössä sääntelyn lisäksi eettisyys ja vastuullisuus ovat yhä tärkeämpiä. Myös odotukset eettiselle käyttäytymiselle ovat kasvaneet.

Tilintarkastuslain perusteella tilintarkastajien tulee noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja hyvää tilintarkastustapaa, ja heillä on velvollisuus ottaa toiminnassaan huomioon yleinen etu. Hyvä tilintarkastustapa on tapaoikeutta, joka kuvastaa huolellisen ammattihenkilön toimintaa.

Tilintarkastajien ammattikunnan laatimat IESBA:n Eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille sisältävät eettiset perusperiaatteet sekä toimintaohjeita tilintarkastajille. Suomen Tilintarkastajat ry on kääntänyt eettiset säännöt suomeksi, ja ne ovat yksi tärkeä lähde arvioitaessa hyvää tilintarkastustapaa.

Eettiset perusperiaatteet ja eettisten sääntöjen periaatepohjaisuus

Eettisten sääntöjen mukaan tilintarkastajien on noudatettava eettisiä perusperiaatteita, jotka kuvastavat tilintarkastajien velvollisuutta toimia yleisen edun mukaisesti.

Eettiset säännöt ovat periaatepohjaisia, sillä ei ole mahdollista ohjeistaa yksityiskohtaisesti kaikkia eri tilanteita. Sääntöjen käsitteellinen viitekehys edellyttää, että tilintarkastaja tunnistaa ja arvioi perusperiaatteiden noudattamista vaarantavat uhat ja vastaa niihin. Myös tilintarkastajan riippumattomuutta arvioidaan tämän periaatteen mukaisesti. Tilintarkastajan tulee olla riippumaton tarkastuksen kohteena olevasta yhteisöstä tilintarkastusta suorittaessaan.

Perusperiaatteiden noudattamista voivat uhata monenlaiset olosuhteet ja osapuolten väliset suhteet. Uhat voivat olla luonteeltaan ja merkitykseltään erilaisia riippuen siitä, aiheutuvatko ne esimerkiksi palvelun tuottamisesta tilintarkastusasiakkaalle ja onko kyseinen tilintarkastusasiakas yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö.

Uhkia ovat muun muassa oman intressin uhka, oman työn tarkastamisen uhka, asian ajamisen uhka, läheisyyden uhka ja painostuksen uhka.

Tilintarkastajan on käytettävä harkintaa sen ratkaisemiseksi, kuinka hänen on parasta käsitellä uhkia: käyttääkö hän varotoimia uhan poistamiseksi vai lopettaako hän asianomaisen toimeksiannon tai kieltäytyykö hän siitä.

Esimerkiksi jos tilintarkastustiimin jäsenellä tai tilintarkastusyhteisöllä olisi tilintarkastusasiakkaassa omistus, tästä aiheutuva oman intressin uhka olisi niin merkittävä, etteivät mitkään varotoimet pystyisi vähentämään uhkaa hyväksyttävälle tasolle. Siksi tilintarkastustiimin jäsenellä tai tilintarkastusyhteisöllä ei saa olla omistuksia tilintarkastusasiakkaassa.

Uudistetut eettiset säännöt voimaan 2019

IESBA on uudistanut eettisiä sääntöjä: niiden rakennetta ja tekstejä on muokattu ymmärrettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Sääntöihin on tehty myös sisällöllisiä muutoksia, kuten parannettu käsitteellistä viitekehystä sekä tarkennettu sääntöjä ja ohjeistusta, jotka koskevat ammatillista harkintaa, lahjojen tarjoamista ja vastaanottamista, muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista, tilintarkastusyhteisön henkilöstön pitkäaikaista yhteyttä asiakkaaseen (mm. rotaatio) ja toimimista tilanteissa, joissa tarkastuskohde jättää noudattamatta säädöksiä tai määräyksiä.

Uudistetut eettiset säännöt tulevat pääosin voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Osaa säännöistä sovelletaan 15.6.2019 jälkeen alkavien tilikausien tilintarkastuksiin. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien rotaatioiden jäähdyttelyjaksoja koskevat muutokset tulevat voimaan koskien tilikausia, jotka alkavat 1.1.2019 tai sen jälkeen. Ohjeet tilanteisiin, joissa tilintarkastuksen kohteena oleva yhteisö jättää noudattamatta säädöksiä tai määräyksiä, ovat tulleet voimaan jo kesällä 2017.

Tilaa maksuton lehti sähköisenä versiona

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top