Kehitämme ja edistämme aktiivisesti hyvää tilintarkastustapaa. Laadukas ja hyvän tilintarkastustavan mukaan tehty tilintarkastus edistää luotettavaa taloudellista raportointia.

Hyvän tilintarkastustavan edistämiseksi laadimme malleja ja suosituksia. Mallit ja suositukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin, ja niissä on otettu huomioon Suomen lainsäädännön vaatimukset sekä muut hyvän suomalaisen tilintarkastustavan erityispiirteet.

Tilintarkastustoimikuntamme päivittää vuosittain Tilintarkastajan raportointi -julkaisun, joka sisältää runsaasti esimerkkejä ja malleja erilaisista tilintarkastajien antamista kertomuksista, lausunnoista ja raporteista.

Olemme rakentaneet jäsentemme käyttöön tilintarkastuksen työkirjan, STanssin, joka on tarkoitettu tukemaan tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisessa tarkastuksessa ja työn dokumentoimisessa.

Osa hyvää tilintarkastustapaa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit eli ISA-standardit. Olemme kääntäneet ja julkaisseet IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) laatimat tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Asiantuntijaryhmämme tarkastaa yhdistyksessä laaditut käännösluonnokset ja päättää suomenkielisestä terminologiasta. Käännökset kootaan Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -julkaisuun, josta löytyvät myös kansainväliset eettiset säännöt ja laadunvalvontastandardit.

Tytäryhtiömme ST-Akatemia Oy järjestää vuosittain kymmeniä tilintarkastuksen ja hyvän tilintarkastustavan eri osa-alueisiin keskittyviä koulutuksia tilintarkastajille ja heidän apulaisilleen.

Hyvää tilintarkastustapaa koskevat sisällöt on koottu Hyvä tilintarkastustapa -sivuille.

Lisää aiheesta

STwebinaari – Laadunhallintajärjestelmä yksin toimivilla tilintarkastajilla

Kansainvälisten laadunhallintastandardien uudistumisen johdosta tilintarkastajien tulee päivittää laadunhallintajärjestelmänsä. STwebinaarissamme käsitellään laadunhallintajärjestelmään liittyviä vaatimuksia ennen kaikkea yksin toimivan tilintarkastajan kannalta, mutta myös muiden pienten tilintarkastustoimistojen näkökulmasta.

Riskienarviointiprosessi – laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen

Riskienarviointiprosessi voidaan yksinkertaistettuna jakaa kolmeen eri vaiheeseen: laatutavoitteiden asettaminen, laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä riskeihin vastaavien toimenpiteiden suunnitteleminen. Näistä vaiheista laaturiskeihin liittyvät toimenpiteet ovat todennäköisesti haastavin osa-alue, koska se on kokonaan uusi käsite laadunhallintajärjestelmän yhteydessä.