Kehitämme yhdistyksen roolia hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä

Yhdistyksellämme on tärkeä rooli hyvän tilintarkastustavan lähteiden ja niiden välisten yhteyksien, sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisen toiminnan edistämisessä ja kehittämisessä. Haluamme kehittää roolia aktiivisesti.

Yhdistyksellämme on tärkeä rooli hyvän tilintarkastustavan lähteiden ja niiden välisten yhteyksien, sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisen toiminnan edistämisessä ja kehittämisessä. Haluamme kehittää roolia aktiivisesti.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Kirjoitus on muokattu ja lyhennetty Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2022 lehdessä julkaistusta artikkelista. –

Keväällä 2021 yhdistyksessä aloitettiin hanke, joka koski yhdistyksen roolia hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä. Tavoitteeksi määriteltiin roolin ja toimintatapojen nykytilan kuvaaminen sekä kehittämisehdotusten tekeminen. Viitekehykseksi oli luontevaa valita hyvän tilintarkastustavan eri lähteet, eli

 • lait ja asetukset
 • kansainväliset tilintarkastusalan standardit
 • ammattieettiset periaatteet ja IESBA:n eettiset säännöt
 • viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut
 • tilintarkastusalan järjestöjen ohjeet ja suositukset, sekä
 • huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamaa tilintarkastuskäytäntö

Vaikutamme hyvän tilintarkastustavan lähteisiin

Yhdistyksellämme on tärkeä rooli kaikkien hyvän tilintarkastustavan lähteiden ja niiden välisten yhteyksien kehittämisessä. Rooli sisältää niin edunvalvontaa ja vaikuttamista kuin sidosryhmäyhteistyötä ja yhdistyksen ja sen jäsenten välistä keskusteluakin.

Yhdistys vaikuttaa hyvään tilintarkastustapaan muun muassa vaikuttamalla niihin lakeihin ja määräyksiin, joilla tilintarkastajaa ja tilintarkastusta ohjataan. Tavoitteenamme on, että sääntely-ympäristö tilintarkastajan ammatin harjoittamiselle on mahdollisimman tarkoituksenmukainen, suotuisa ja selkeä. Vaikutamme sääntely-ympäristöön muun muassa antamalla lausuntoja ja osallistumalla kuulemisiin. Lisäksi teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa henkilökohtaisella tasolla.

Tilintarkastusalan kansainvälisten standardien ja eettisten sääntöjen selkeyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen pyrimme vaikuttamaan kommentoimalla niitä luonnosvaiheessa.

Perehdymme tuomioistuinten ratkaisuihin ja viranomaistenpäätöksiin hyvän tilintarkastustavan näkökulmasta, ja seuraamme laaduntarkastusten havaintoja. Käymme säännöllistä vuoropuhelua TIVA:n kanssa niin hyvän tilintarkastustavan sisällöstä ja ohjeistuksesta kuin muistakin tilintarkastajiin liittyvistä asioista.

Edistämme hyvän tilintarkastustavan mukaista toimintaa

Roolimme hyvän tilintarkastustavan mukaisen toiminnan edistäjänä on vähintään yhtä tärkeä kuin sen lähteisiin vaikuttaminen. Esimerkkejä hyvän tilintarkastustavan lähteiden soveltamisesta toiminnassamme ovat

 • käännämme standardit suomeksi ja edistämme niiden tunnettuutta
 • autamme tilintarkastajia ymmärtämään ja soveltamaan standardeja työssään – tarvittaessa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa
 • huomioimme PRH:n tilintarkastusvalvonnan julkaisemat laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot, kuten muutkin lähteet, koulutuksissamme, suosituksissamme, malleissamme, työkaluissamme ja viestinnässämme.

Hyvän tilintarkastustavan lähteiden vaatimukset ja ohjeistukset ohjaavatkin tilintarkastajan työtä konkreettisimmin erilaisina työkaluina, tarkastuslistoina ja tilintarkastusyhteisöjen omina metodologioina. Myös STanssi-työkirjoissamme yhdistyvät vaatimukset ja ohjeet hyvän tilintarkastustavan eri lähteistä.

Yhdistyksen roolin kehittäminen

Yhdistyksen rooli hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä on jo nykyisellään melko kattava ja aktiivinen. Kehitettäväkin kuitenkin löytyy, kuten

 • Kehitämme lausuntojen, konsultaatioiden, suositusten ja standardiluonnosten kommentoinnin prosessia. Kuvaamme prosessit kirjallisesti.
 • Kehitämme toimikunta- ja työryhmätoimintaa. Laadimme yhdistyksen toimikunta- ja työryhmätoiminnalle yleiset periaatteet sekä omat periaatteet ja tehtäväkuvaukset kullekin toimikunnalle ja työryhmälle. 

Osa kehityshankkeista on jo lähtenyt liikkeelle. Roolimme kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, joka jatkuu tälläkin tilikaudella.

Huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamat käytännöt

Yhtenä hyvän tilintarkastustavan lähteenä mainitaan huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamat käytännöt. Se on mielestäni nykyään enemminkin hyvän tilintarkastustavan ilmentymä kuin lähde.

 • Huolellisuusvelvoite tulee tilintarkastajan ammattieettisistä periaatteista
 • Ammattihenkilöllä tarkoitetaan tutkinnon suorittanutta tilintarkastajaa, joka huolehtii niin työnsä laadusta kuin osaamisestaankin. Hän noudattaa työssään hyvää tilintarkastustapaa huomioiden sen eri lähteet.
 • Yleisyys tarkoittaa, että tapa toimia on laajalle levinnyt ja yhtenäinen
 • Noudattamisella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja sekä osaa että haluaa soveltaa lähteitä asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaaseen, olosuhteisiin ja toimeksiantoon nähden.
 • Käytännöt ovat eri lähteiden vaatimuksia tarkastustoimenpiteille, sekä tapoja toimia niin, että eri lähteiden vaatimukset huomioidaan.

Hyvä tilintarkastustapa elää ajassa

Hyvä tilintarkastustavan on muututtava, kun tilintarkastajien toimintaympäristö muuttuu. Tilintarkastus ei ole samanlaista nyt kuin se oli 10 vuotta sitten, eikä se tule 10 vuoden päästä olemaan enää samanlaista kuin se on nyt.

Hyvä tilintarkastustapa muuttuu sen lähteiden kehittymisen myötä. Lait ja standardit muuttuvat ja viranomaisilta tulee uusia ratkaisuja. Digitalisaatio, geopolitiikka ja erilaiset kansalliset ja globaalit tekijät vaikuttavat omalta osaltaan lainsäädäntöön, asiakkaisiin, tarkastettaviin tilinpäätöksiin ja sidosryhmien odotuksiin sen suhteen, mitä tilintarkastajalta odotetaan.

Muutoksiin ja odotuksiin on pystyttävä vastaamaan, jotta ammattikuntamme pysyy relevanttina ja pystyy tuottamaan toiminnallaan lisäarvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Lue koko alkuperäinen artikkeli Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2022 -lehdestä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top