Suositus selkiyttää ja ohjaa hallinnon tarkastuksen sisältöä

Uusi suositus hallinnon tarkastuksesta on lajissaan ensimmäinen yli sataan vuoteen.
Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija, KTT Jarkko Raitio.

Uusi suositus hallinnon tarkastuksesta on lajissaan ensimmäinen yli sataan vuoteen. Se kuvastaa vallitsevaa käytäntöä ja lisää sekä tilintarkastajien että sidosryhmien ymmärrystä hallinnon tarkastamisesta.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija, KTT Jarkko Raitio.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä arvioi tammikuussa 2018 tilintarkastuslain muutostarpeita käsittelevässä muistiossaan myös hallinnon tarkastuksen tarpeellisuutta. Sen todettiin olevan tärkeä osa tilintarkastusta, jonka tulisi olla myös jatkossa tarkastuksen kohteena. Hallinnon tarkastuksen sisältöä haluttiin kuitenkin täsmentää, jotta se olisi selkeää sekä tilintarkastajille että sidosryhmille.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Suomen Tilintarkastajat ry:tä laatimaan suosituksen hallinnon tarkastuksesta, ja yhdistys perustikin syksyllä 2018 laajapohjaisen työryhmän edistämään hanketta. Perinpohjaisen selvitys- ja kirjoitustyön jälkeen suositus hallinnon tarkastukseksi valmistui keväällä 2021. Se on lajissaan ensimmäinen kirjallinen ohjeistus aiheesta yli sataan vuoteen.

Hallinnon tarkastus on kiinteä osa tilintarkastusta

Hallinnon tarkastus ei ole erillinen kokonaisuus, vaan kiinteä osa muuta tilintarkastustyötä. Sen havainnot ja johtopäätökset perustuvat suurelta osin kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella tehtyihin huomioihin. 

Hallinnon tarkastuksessa läpikäytävä aineisto perustuu muun tilintarkastuksen yhteydessä hankittuihin tietoihin ja havaintoihin. Näiden pohjalta tilintarkastaja, ammatillista harkintaa käyttäen, suunnittelee hallinnon tarkastuksessa läpikäytävät asiat. 

Kuten muukin tilintarkastus, myös hallinnon tarkastus on luonteeltaan laillisuustarkastusta. Tilintarkastaja tarkastaa yhteisön johdon toiminnan lainmukaisuutta. Johdon toiminnan tuloksellisuutta tai tarkoituksen­mukaisuutta ei kuitenkaan arvioida.

Suositus palvelee sekä tilintarkastajia että sidosryhmiä

Yhdistyksen laatima suositus on ensisijaisesti suunnattu tilintarkastajille. Se tuo konkretiaa siihen, mitä ja miten pitää tarkastaa. Kaikkiin tilintarkastuksiin soveltuvaa, yksi­selitteistä ohjeistusta suosituksella ei pyritä antamaan, mutta raamit ja viitekehys kyllä. 

Samalla suositus ohjaa osake­yhtiöiden johtoa huolehtimaan siitä, että yhtiön hallinto tulee hyvin hoidetuksi ja päätökset dokumentoiduksi. Tilintarkastuksen sidosryhmien ymmärryksen lisäämiseksi oleellista on tunnistaa, mitkä asiat ovat yhtiön johdon vastuulla ja mitkä kuuluvat tilintarkastajalle.

Suositus yhtenäistää tilintarkastajien käytäntöjä ja siten myös tilintarkastusten laatua. Sidosryhmät ymmärtävät aiempaa paremmin, mitä tilintarkastaja tarkastaa ja mitä tarkastustyöltä voi odottaa.

Laaja kommenttikierros taustalla

Suositus kävi luonnosvaiheessa kommenteilla monilla tahoilla. Kommen­tointikierrokset osoittivat, että hallinnon tarkastus herättää tunteita, toiveita ja odotuksia. Kaikki kommentit käsiteltiin työryhmässä, mutta kaikkia ei voitu huomioida siten, että ne olisivat päätyneet lopulliseen suositukseen. 

Aitoon testiin suositus pääsee, kun sitä aletaan tilintarkastuksissa käytännössä soveltaa. 

Suositus hallinnon tarkastuksesta julkaistiin toukokuussa 2021. Tutustu suositukseen >

Kirjoittaja Jarkko Raitio toimii Suomen Tilintarkastajat ry:ssä asiantuntijana. Twitter @JarkkoRaitio

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2021 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top