Tarkoituksenmukaisempaa tarkastusta − yleisluonteinen tarkastus

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille.

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille. Yrityksillä olisi mahdollisuus valita joko tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastaja tarjoaa nykyisin lähes aina tilintarkastusta tilinpäätöksen varmentamiseksi. Muita tarkoituksenmukaisempiakin palveluita olisi mahdollisuus tarjota – tilinpäätösten luotettavuutta vaarantamatta. Aihe on ajankohtainen, koska lakisääteisen kevyemmän tarkastuksen mahdollisuuksia pohditaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä.

Kevyempi tarkastus tilintarkastuksen rinnalle

Tilintarkastuksen lakisääteisiä rajoja pohdittiin vuoden 2018 aikana. Lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen mikroyrityksiltä päätyi hallituksen esitysluonnokseksi saakka. Esitysluonnos sai kuitenkin vastustusta useilta tahoilta, ja tilintarkastusvelvollisuuden poistamisen nähtiin heikentävän monin tavoin tilinpäätöstietojen luotettavuutta. Vuoden lopussa työ- ja elinkeinoministeriö päätyi ratkaisuun, että tilintarkastusrajat pysyvät ennallaan.

Lausuntopalautteen yhteydessä monet tahot Suomen Tilintarkastajien tavoin toivat esiin toiveen kevyemmän tarkastuksen mahdollisuudesta mikroyrityksille. Vaihtoehto tilintarkastukselle olisi edelleen tilintarkastajan suorittama, mutta varsinaista tilintarkastusta kevyempi. Tätä vaihtoehtoa ryhdyttiin pohtimaan helmikuussa perustetussa työryhmässä.

Naapurimaiden kokemuksista mallia

Lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävillä pienillä yrityksillä on jo nyt mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoisia tilintarkastajan palveluita, kuten yleisluonteista tarkastusta tai tilinpäätöksen kokoamistoimeksiantoa. Suomessa näitä mahdollisuuksia ei ole vielä juuri hyödynnetty.

Yleisluonteiselle tarkastukselle on olemassa kansainvälinen varmennusstandardi ISRE 2400. Standardi on käytössä esimerkiksi Virossa, ja tanskalaiset ovat laatineet sen pohjalta oman laajennetun yleisluonteisen tarkastuksen. Tanskassa laajennettu yleisluonteinen tarkastus on saavuttanut muutamassa vuodessa varsin suuren suosion.

Tanskassa pienimmät, tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yritykset hyödyntävät tilintarkastajien ammattitaitoa myös tilinpäätösten kokoamisessa. ISRS 4410 -standardin mukaisessa kokoamistoimeksiannossa tilintarkastaja laatii yrityksen tilinpäätöksen asiakkaan toimittaman kirjanpitoaineiston pohjalta ja antaa siitä asianmukaisen raportin yhtiölle.

Tilintarkastajien toimintaa ohjaavia eettisiä sääntöjä ja laadunvalvontastandardeja sovelletaan myös yleisluonteisia tarkastuksia ja kokoamistoimeksiantoja tehtäessä. Näin varmistetaan tilintarkastajan työn laatu.

Yleisluonteinen tarkastus vaihtoehdoksi mikroyrityksille

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteisen tarkastuksen tuomista vaihtoehdoksi mikroyrityksille tilintarkastuksen rinnalle. Mikroyrityksillä olisi mahdollisuus valita tilanteestaan ja tarpeistaan riippuen tilintarkastajan suorittama yleisluonteinen tarkastus tai varsinainen tilintarkastus.

Suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja annettavasta lausunnosta johtuen yleisluonteinen tarkastus on kevyempi kuin tilintarkastus. Se ei anna aivan yhtä korkeaa varmuutta kuin tilintarkastus, mutta sen varmuustaso voidaan katsoa riittäväksi mikroyrityksille.

Yrityksen tilanne vaikuttaa siihen, kumpi tarkastusmuoto, yleisluonteinen tarkastus vai tilintarkastus, olisi yksittäisessä mikroyrityksessä tarkoituksenmukaisempi. Valintaan vaikuttaisi muun muassa yrityksen omistusrakenne ja johto, rahoitusrakenne, taloudellinen tilanne, toimittajat ja asiakkaat, taseen monimutkaisuus, sisäisen valvonnan järjestäminen, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja taloushallinnon luotettavuus. Esimerkiksi omistajayrittäjyys, lainarahoituksen vähäisyys ja hyvin hoidettu taloushallinto ovat seikkoja, jotka kokonaisuutena saattaisivat puoltaa yleisluonteisen tarkastuksen valintaa. Yleisluonteinen tarkastus voi siis olla tilintarkastusta tarkoituksenmukaisempi ja aidosti kevyempi vaihtoehto mikroyritykselle.

Myös yleisluonteisesta tarkastuksesta vastaa patentti- ja rekisterihallituksen valvonnan alaisuudessa toimiva ja yrityksestä riippumaton tilintarkastaja. Näin varmistetaan tilinpäätöstietojen luotettavuus ja laatu.

Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top