Data-analytiikka pienissä tilintarkastustoimeksiannoissa

Data-analytiikasta puhutaan tilintarkastusalalla paljon. Miksi alan pienempien toimijoiden keskuudessa data-analytiikka on vielä harvinaisempaa?

Data-analytiikasta puhutaan tilintarkastusalalla paljon, ja suurimmat tilintarkastusyhteisöt hyödyntävät sitä laajalti. Alan pienempien toimijoiden keskuudessa data-analytiikka on vielä harvinaisempaa.

Pohdin, mistä tämä johtuu ja miten yhdistyksemme voisi auttaa data-analytiikan hyödyntämisessä.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Mitä data-analytiikka tarkoittaa tilintarkastuksessa?

Data-analytiikka tarkoittaa menetelmiä, joilla kerätystä tiedosta (data) pyritään muodostamaan kiinnostavaa, korkeamman tason informaatiota ja malleja. Muodostettua informaatiota tai mallia käytetään johtopäätösten tekemiseen. Edellytyksenä data-analyysille on, että on olemassa riittävästi relevanttia dataa ja sen on oltava saatavilla analysoitavassa muodossa.

Tilintarkastuksessa data-analytiikkaa voi hyödyntää muun muassa kirjanpidon tapahtumien ja muun yritystä koskevan tiedon tarkastamisessa. Data-analyysit ovat tilintarkastustoimenpiteitä, joilla pyritään saamaan varmuutta kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta.

Data-analyysien käyttäminen tilintarkastuksessa ei tietenkään ole itse tarkoitus, vaan sen on joko tehostettava tarkastusta tai tuotava selkeää lisäarvoa. Tilintarkastajan on tunnettava asiakkaan toimintaa ja tietojärjestelmiä riittävästi voidakseen suunnitella, mihin tilintarkastuksessa tunnistettuun riskiin ja kannanottoon hän haluaa ja voi analyysilla vastata.

Data-analytiikan hyödyntämisessä on haasteita

Data-analytiikka on eri asia kuin sähköisiä järjestelmiä hyödyntävä tilintarkastus, jossa esimerkiksi tehdään hakuja sähköisessä muodossa olevasta kirjanpidosta. Data-analytiikka on erotettava myös analyyttisista tarkastustoimenpiteistä, joita tilintarkastaja käyttää tilintarkastusriskejä arvioidessaan, laskiessaan tunnuslukuja ja käydessään läpi raportteja ja muita dokumentteja. Jotta datasta saadaan analytiikan avulla esiin trendejä ja poikkeamia, sitä on oltava riittävästi. Eli samankaltaisia tai samalla tavoin kirjattuja kirjanpidon tapahtumia tulee olla paljon. Tästä syystä data-analytiikan hyödyntäminen ei ole vielä yleistä pienissä toimeksiannoissa, joissa kirjanpitovientejä on vähän. 

Toinen haaste liittyy relevantin ja käyttökelpoisen datan saamiseen ja käsittelyyn. Suomessa on käytössä kymmeniä taloushallinnon ohjelmistoja, jotka kaikki tuottavat dataa ja raportteja eri muodossa. Pääkirjavientien ja muun datan käsittely data-analyysia varten on usein liian hidasta ja hankalaa tilintarkastuksen näkökulmasta. Esimerkiksi pääkirjaa saattaa olla vaikea saada taulukkomuotoon siten, että yksi kirjaus olisi yhdellä rivillä ja jokainen erillinen tieto omassa solussaan ja oikeassa muodossa.

Kolmas syy data-analytiikan vähäiseen käyttöön voi olla sopivien analyysityökalujen puute. Excelillä ja ACL:lla voi tehdä erilaisia analyyseja, mutta kehittyneemmät analyysityökalut ovat olleet yksittäisille tilintarkastajille liian kalliita.

Suomen Tilintarkastajat ry edistää data-analytiikan hyödyntämistä – hyödynnä jäsenenä!

Suomen Tilintarkastajat haluaa edistää digitaalisten tarkastustapojen hyödyntämistä pienissä toimeksiannoissa. Tahdomme lisätä tilintarkastajien ymmärrystä data-analytiikasta pienasiakaskentässä. Pyrimme lisäämään myös taloushallinnon ohjelmistotalojen ymmärrystä tilintarkastuksen tarpeista ja keskustelemaan heidän kanssaan tilintarkastuksessa hyödynnettävään dataan liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Olemme neuvotelleet hollantilaisen CaseWare IDEAn kanssa jäsenalennuksen tilintarkastukseen soveltuvasta data-analytiikkaohjelmasta. Katso lisää jäseneduista.

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top