Viittaamalla vaikeuksia – lakitekstit ajan tasalle

Lakitekstit sisältävät runsaasti viittauksia toisiin lakeihin tai sisäisiä viittauksia saman lain toiseen kohtaan. Toisinaan viittauksista aiheutuu ongelmia.

Lakitekstit sisältävät runsaasti viittauksia toisiin lakeihin tai sisäisiä viittauksia saman lain toiseen kohtaan. On kritisoitu, että viittaukset tekevät tekstin lukemisesta työläämpää. Toisinaan viittauksista aiheutuu isompiakin ongelmia. Kerron pari esimerkkiä.

Kirjoittaja: Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Kielto tarjota muita kuin tilintarkastuspalveluja

EU:n tilintarkastusasetuksen 5 artikla on nimeltään ”Kielto tarjota muita kuin tilintarkastuspalveluja”. Artiklan 1. kohdassa kielletään tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä tarjoamasta muita kuin tilintarkastuspalveluita tarkastettavalle yhteisölle.

Artiklan 1. kohdan alakohdassa a) kielletään palvelujen tarjoaminen ”ajanjaksona, joka alkaa tarkastuksen kohteena olevan kauden alusta ja päättyy, kun tilintarkastuskertomus annetaan.”

Artiklan 1. kohdan alakohdassa b) kielletään palvelujen tarjoaminen edellä i alakohdassa tarkoitettua kautta välittömästi edeltävänä tilikautena, kun on kyse toisen alakohdan g alakohdassa luetelluista palveluista.”

Tarkoitus ollut ihan jotain muuta

Tarkoitus on ollut säätää

  • kohdassa a) kielletyiksi tietyt palvelut sen tilikauden aikana, johon tarkastus kohdistuu ja
  • kohdassa b) kielletyiksi tietyt palvelut jo tarkastettavaa tilikautta edeltävän tilikauden aikana.

Kohdassa b) viitataan edellä i alakohdassa tarkoitettuun ajanjaksoon. Kyseisessä artiklassa ei vain ole alakohtaa i edellä. Itse asiassa koko asetuksessa ei ole sellaista alakohtaa, johon tämä kuvaus sopisi.

EU:n tilintarkastusasetuksen englanninkielisessä versiossa muuten viitataan toisin kuin suomenkielisessä versiossa. Siinä viitataan 5 artiklan 1. kohdan alakohtaan a), joka on olemassa.

Tilintarkastajan esteellisyys

Tilintarkastajan esteellisyydestä säädetään tilintarkastuslain 4 luvun 7 §:ssä. Tilintarkastaja ei ole lain mukaan riippumaton, jos tilintarkastajan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvalla on omistuksessaan tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön liikkeeseen laskema tai takaama rahoitusväline. Lainkohdassa viitattu arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 § on kumottu arvopaperimarkkinalaista 1.1.2017.

Ajantasaiset viittaukset kaikkien etu

Tilintarkastussääntelyä on viime aikoina tullut runsaasti, ja viittausten ajantasaisuuden seuraaminen on työlästä. Tilintarkastajille ja muille säännösten käyttäjille virheelliset tai vanhentuneet viittaukset aiheuttavat ylimääräistä vaivaa.

Toivottavasti edellä mainitut viittaukset saatetaan kuntoon mahdollisimman pikaisesti.

– Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top