Laki

Digitalisaatio

Listayhtiön ESEF-varmennuksen tekee lakisääteinen tilintarkastaja

Listayhtiöiden digitaalisten ESEF-tilinpäätösten varmentaminen tilintarkastajan toimesta on pakollista tilikaudesta 2024 lähtien. Varmennuksen tekee liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja, mikä tarkoittaa yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.
Lue lisää
Digitalisaatio

PRH:n päätös digitaalisina rekisteröitävistä asiakirjoista julkaistu

PRH on julkaissut päätöksen kaupparekisteriin digitaalisina rekisteröitävien asiakirjojen ilmoittamisen teknisistä seikoista. Tarkemmat ohjeet PRH julkaisee verkkosivuillaan.
Lue lisää
Laki

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen ...
Lue lisää
Laki

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain ...
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Yrityssaneeraushakemukseen liitettävä tilintarkastajan selvitys 

Suositus (2/2024) yrityssaneeraushakemukseen liitettävästä tilintarkastajan selvityksestä ohjaa tilintarkastajia mainitun selvityksen laatimisessa ja siihen tyypillisesti liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa.
Lue lisää
Laki

Kirjanpitolain mukaisiin kokorajoihin ehdotetaan muutoksia

Yhteisön kokoa määrittäviin kokorajoihin ehdotetaan keskimäärin 25 prosentin inflaatiokorotuksia. Yrityskokoluokalla on vaikutusta muun muassa yhteisön tilinpäätös- ja kestävyysraportointivelvollisuuden laajuuteen.
Lue lisää
Laki

KILA 2058/2024: Vastakkaisen etumerkin käyttäminen tase-erässä ja liitetiedoissa 

KILA:n kannanoton mukaan tilinpäätöksessä vastakkaisen etumerkin käyttäminen vastoin erän tai liitetiedon todellista arvoa voi johtaa tilinpäätöksen lukijaa harhaan eikä menettely voi kuulua kirjanpitolain 1:2 §:ssä ...
Lue lisää
Laki

Maakohtaista tuloverokertomusta koskevat lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa

Tilintarkastajalle on tulossa vaatimus lausua maakohtaisesta tuloverokertomuksesta soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilintarkastuskertomuksella. Uudet lausumat lisätään ensimmäisen kerran pääosin keväällä 2027 annettaviin tilintarkastuskertomuksiin.
Lue lisää
Laki

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan ...
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Säätiöillä on velvollisuus laatia konsernitilinpäätös

Säätiöiden tarkastuksissa kannattaa perehtyä määräysvallan arviointiin ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. Säätiövalvonta on todennut kiinnittävänsä tänä vuonna erityistä huomiota siihen, ovatko säätiöt noudattaneet konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta tilikaudella 2023.
Lue lisää
Laki

Maakohtaista tuloveroraportoinnin lakiesitystä täsmennettävä

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi lausunnossaan maakohtaisten tuloverotietojen julkista raportointia koskevaa lakiesitystä. Lausunto liittyy kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen.
Lue lisää
Laki

Lausunto ehdotuksista osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamiseksi

Hallitus on esittänyt eduskunnalle osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamista. Suomen Tilintarkastajat ry antoi lausuntonsa niin sanotun kiintiödirektiivin implementoimisesta kansalliseen lainsäädäntöön.
Lue lisää
Scroll to Top