Lausunto ehdotuksista osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamiseksi

Hallitus on esittänyt eduskunnalle osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamista. Suomen Tilintarkastajat ry antoi lausuntonsa niin sanotun kiintiödirektiivin implementoimisesta kansalliseen lainsäädäntöön.

Suomen Tilintarkastajat ry pitää pääsäätöisesti perusteltuna tapaa, jolla niin sanottu kiintiödirektiivi implementoidaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiinnitämme kuitenkin huomiota eräisiin yksityiskohtiin sekä esitämme joitakin muutoksia hallituksen esitykseen. Yleisellä tasolla toteamme lisäksi, ettei lakiesityksessä ole huomioitu sukupuolten monimuotoisuutta, vaan se rajautuu nais- ja miessukupuolten aseman tasapainottamiseen.

Soveltamisala

Hallituksen esityksessä sääntely on ulotettu koskemaan vain suurimpia pörssiyrityksiä. Esitettyjen osakeyhtiölain ja osuuskuntain säännösten sanamuodon perusteella suuren pörssiyhtiön ja suuren pörssiosuuskunnan määritelmä täyttyy jo, kun yhtiö tai osuuskunta ylittää yhden kolmesta laissa määritetyistä kriteereistä (raportoitu liikevaihto ylittää 50 miljoonaa). Määrittelytapa eroaa kirjanpitolaista, jossa on määritelty suuryritys. Kirjanpitolaissa suuryhtiö määritelmän täyttää yhtiö, kun vähintään kaksi kolmesta lain raja-arvosta ylittyy. Kirjanpitolain määritelmässä yritys on keskisuuri, kun kolmesta raja-arvosta ylittyy yksi.

Toteamme, että ehdotettuja osakeyhtiölain ja osuuskuntalain määritelmiä tulisi muuttaa siten, että ne vastaisivat edellytettyjen kriteerien lukumäärän täyttymisen osalta kirjanpitolakia. Käsityksemme mukaan näin määriteltyinä ne vastaisivat myös direktiivin 3 artiklan 8 alakohdan määritelmää.

Kiintiötavoite

Hallituksen esityksessä kiintiö on esitetty vain kiinteänä prosenttiosuutena (40 %) yhtiön hallituksen jäsenistä. Direktiivin 5 artiklan 3 alakohdan pyöristyssääntöjä ei ole huomioitu esitetyssä pykäläluonnoksessa. Direktiivin liitteenä on havainnollistava taulukko siitä, mitä direktiivin 40 %:n tavoite käytännössä edellyttää tietyn henkilömäärän mukaisessa hallintoelimessä. Selvyyden vuoksi vastaavan taulukon voisi sisällyttää ehdotettuihin osakeyhtiölain ja osuuskuntalain säännöksiin tai ainakin viitata direktiivin taulukkoon.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top