Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Lausunto sisäministeriölle

Viite: SMDno-2018-428

Suomen Tilintarkastajat kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Valtioneuvoston asetus eräisiin asiakassuhteisiin ja liiketoimiin liittyvästä yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä

Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet on suunnattava sinne, missä on tosiasiallisesti merkittäviä riskejä. Ilmoitusvelvollisten toimintaan kohdistuva hallinnollinen taakka on minimoitava silloin, kun toimintaan kohdistuu vain vähäinen riski rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta. Suomen Tilintarkastajat ry pitää hyvänä, että asetusluonnoksen 1 §:ssä esitetään asiakkaan tuntemisvelvoitteiden sopeuttamista niin ajoituksen ja toistuvuuden kuin asiakkaan tuntemistietojen määrän ja lähteiden osalta.

Asetusluonnoksen 1 §:n 1 momentissa todetaan, että ilmoitusvelvollinen voi yksinkertaistettua menettelyä noudattaessaan sopeuttaa asiakkaan tuntemistoimia niiden ajoituksen osalta. Tältä osin on huomioitava, että laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on 3 luvun 2 §:ssä säädetty kaikkien tuntemismenettelyjen ajoituksen osalta, että Ilmoitusvelvollisen tulee tunnistaa asiakkaansa ja todentaa asiakkaan henkilöllisyys viimeistään ennen kuin kuin liiketoimi on suoritettu loppuun. Asetuksella ei tule kaventaa laissa säädettyä liikkumavaraa muiden kuin yksinkertaistetun tuntemismenettelyn ajoituksen osalta.

Asetusluonnoksesta laaditussa muistiossa todetaan, että asiakkaan tuntemistoimien määrän ja laadun sopeuttamisella tarkoitettaisiin esimerkiksi sitä, että asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan ainoastaan yhdestä lähteestä luotettavan asiakirjan tai tiedon perusteella, kun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski on vähäinen. Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on 3 luvun 11 §:ssä säädetty etätunnistamisen yhteydessä velvollisuudesta hankkia lisäasiakirjoja tai -lisätietoja luotettavasta lähteestä. Muistiosta saattaa lukijalle välittyä sellainen kuva, että asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen edellyttäisi henkilöllisyyden varmentamista useammasta kuin yhdestä lähteestä laajemmin kuin laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on säädetty.

Asetusluonnoksen 1 §:n 1 momentissa säädetään tuntemisvelvoitteiden sopeuttamisesta ottaen huomioon mahdolliset valvojan rahanpesulain nojalla antamat määräykset. Rahanpesulain tarkoittamia valvojia on useita. Ilmoitusvelvolliset harjoittavat hyvin erityyppistä toimintaa. Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että ilmoitusvelvollisten valvojien on koordinoitava mahdolliset antamansa määräykset niin, että toisaalta ilmoitusvelvollisten yhdenvertainen kohtelu ja toisaalta ilmoitusvelvollisen toiminnan luonne tulee huomioiduksi.

Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että eräät asetuksen 1 §:ssä käytetyt ilmaisut, kuten tuntemistoimet ovat riittävät ja kynnysarvo on riittävän alhaisella tasolla, ovat epätäsmällisiä ja voivat johtaa asetuksen epäyhtenäiseen tulkintaan.

Asetusluonnoksesta laadittu muistio sisältää tuntemistoimenpiteiden sopeuttamisesta useita asetuksen sisältöä konkretisoivia esimerkkejä. Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että olisi perustelua julkaista muistio esimerkiksi ministeriön määräyksenä, jotta esimerkit olisivat julkisesti ilmoitusvelvollisten saatavilla.

Valtioneuvoston asetus eräisiin asiakassuhteisiin ja liiketoimiin liittyvästä tehostetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä

Suomen Tilintarkastajat ry pitää hyvänä, että ilmoitusvelvollinen voi tehostettua tuntemismenettelyä noudattaessaan joustavasti tehostaa joko yksittäisiä tai kaikkia asiakkaan tuntemistoimia.

Asetusluonnoksen 1 §:n 1 momentissa säädetään tuntemisvelvoitteiden sopeuttamisesta ottaen huomioon mahdolliset valvojan rahanpesulain nojalla antamat määräykset. Rahanpesulain tarkoittamia valvojia on useita. Ilmoitusvelvolliset harjoittavat hyvin erityyppistä toimintaa. Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että ilmoitusvelvollisten valvojien on koordinoitava mahdolliset antamansa määräykset niin, että toisaalta ilmoitusvelvollisten yhdenvertainen kohtelu ja toisaalta ilmoitusvelvollisen toiminnan luonne tulee huomioiduksi.

Suomen Tilintarkastajat ry toteaa, että eräät asetuksen 1 §:ssä käytetyt ilmaisut, kuten tarvittaessa hankittava ylemmän johdon suostumus ovat epätäsmällisiä ja voivat johtaa asetuksen epäyhtenäiseen tulkintaan.

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 2018

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top