Rahanpesun torjunta

Lausunto rahanpesun torjuntaa koskevasta perusmuistiosta

Jaostokonsultaatio 17/2018, VM2018-00535

Suomen Tilintarkastajat ry:n huomiot muistiossa esitettyyn

Perusmuistiossa Suomen kanta -osiossa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Suomi suhtautuu komission muutosehdotukseen periaatteessa myönteisesti ja tukee yleisesti tavoitetta vahvistaa rahanpesun torjunnan valvontaa sekä tehostaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa.”

Suomen Tilintarkastajat ry tukee edellä mainittua kantaa, mutta huomauttaa, että valtioneuvosto on tekemässä toisaalla täysin päinvastaista päätöstä, kuin mitä tässä Suomen kannassa annetaan ymmärtää. Ehdotuksessa hallituksen esitykseksi (22.8.2018) ehdotetaan, että yritysten tilintarkastusvelvollisuuden rajaa nostetaan nykyisestä huomattavasti korkeammaksi: liikevaihto 200 000 eurosta 700 000 euroon, taseen loppusumma 100 000 eurosta 350 000 euroon ja henkilöstön määrä kolmesta kymmeneen. Tällainen tilintarkastusrajojen nostaminen tarkoittaisi, että tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevien yritysten määrä romahtaisi lähes 60 prosenttia tippuen 63 000 yrityksestä 26 000 yritykseen.

Tilintarkastuksen kohteena on yrityksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilintarkastus ehkäisee yrityksissä tapahtuvaa harmaata taloutta, talousrikollisuutta ja siten myös rahanpesua. Tilintarkastajat ovat rahanpesulaissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia. Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 2/2017: 16 mukaan ”Ilmoitus tulee tehdä, jos tilintarkastaja tilintarkastusta suorittaessaan havaitsee, että liiketoimi ei ole hänen ammatillisen kokemuksensa perusteella tavanomainen eikä liiketaloudellisesti perusteltu. Tämä antaa rahanpesulain mukaisesti aiheen epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista.”

Perusmuistion (s. 2) mukaan ”Rahanpesun torjuntaa tulee pyrkiä tehostamaan mahdollisimman pitkälle voimassa olevan sääntelyn pohjalta tapahtuvilla toimintamallien ja -tapojen muutoksilla sekä kansallisten viranomaisten resursseihin panostamalla. Tätä kautta rahanpesun valvontaa pystytään vahvistamaan huomattavasti nopeammin kuin sääntelymuutosten kautta.”

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan perusmuistiossa esitetty Suomen kanta on ristiriidassa niiden käytännön toimien kanssa, joita Suomessa tällä hetkellä tehdään esimerkiksi juuri tilintarkastusvelvollisuuden supistamisen osalta. Tilintarkastusvelvollisuusrajan nostaminen mahdollistaa yhä suurempien yritysten hyödyntämisen välineenä talousrikollisuuden harjoittamisessa.

Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 2018

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top