Suositteluhalukkuus Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenyydelle korkealla

Toteutimme syyskuussa 2023 jäsentyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 199 jäsentä. Suositteluhalukkuus yhdistyksen jäsenyydelle on korkea.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Toteutimme syyskuussa 2023 jäsentyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 199 jäsentä. Suurin osa vastaajista on tilintarkastajajäseniä (87 %). Suurin osa vastaajista (68 %) on osallistunut ST-Akatemian järjestämiin tilintarkastajakoulutuksiin ja moni (41 %) myös maksuttomiin jäsenwebinaareihin. Vähäisempiä olivat kokemukset muista maksuttomista yhdistyksen tapahtumista (18 %), ST-Akatemian koulutuksista muille talouden ammattilaisille (12 %), ESG-valmennuksesta (10 %) ja yhdistyksen toimikunnista ja työryhmistä (10 %). Vastaajista 14 % ei ollut osallistunut mihinkään edellä mainituista.

Jäsenyyttä suositellaan mielellään

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit jäsenyyttä, oli vastausten keskiarvo 8,3/10. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku (net promoter score) oli hyvä eli 45. Kriittisimmin jäsenyyteen suhtautuivat ne vastaajat, jotka eivät olleet osallistuneet mihinkään edellä mainituista toimintamuodoista.

Ne, jotka eivät työskentele tilintarkastusyhteisössä, ovat jäseniä ensisijaisesti oman henkilökohtaisen hyödyn vuoksi (janan vasemmassa reunassa). Myös pienemmissä tilintarkastusyhteisössä työskentelevät ovat jäseniä useammin oman hyötynsä vuoksi, mutta suurissa tilintarkastusyhteisöissä kollektiivisen vaikuttamisen vuoksi jäsenenä oleminen on yhtä yleistä.

Suurin piirtein samalla tavalla mutta tasaisemmin jakautuivat vastaukset kysymykseen siitä, onko tärkeää saada jäsenyydestä joka vuosi jotain konkreettista hyötyä. 

Yhdistyksen strategiaa tunnetaan heikosti 

Yhdistyksen tänä vuonna julkaistua strategiaa ja strategisia tavoitteita tunnetaan vielä heikosti – 24 % vastasi, ettei tunne niitä ja 42 % vastasi tuntevansa. Tyytyväisimpiä strategiaan ovat isoissa yhteisöissä työskentelevät ja alle 40-vuotiaat jäsenet. 

Pyysimme järjestämään yhdistyksen strategiset tavoitteet tärkeysjärjestykseen (asteikolla 1 = tärkein, 4 = vähiten tärkeä).  

  • Tärkeimpänä pidetään toimialan toimintaedellytysten kehittämistä (2,3) 
  • Toiseksi tärkeimpänä pidetään tilintarkastajien työn yhtenäisen laadun edistämistä (2,4).  
  • Yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttamista ja toimialan kiinnostavuuden kasvattamista pidettiin tasavertaisen tärkeinä (2,7). 

Ammatilliseen ohjeistukseen ollaan erittäin tyytyväisiä 

Yhdistyksen jäsenille tarjoamiin palveluihin oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä (keskiarvo 4,1/5). Eniten tyytymättömyyttä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön (13 %). Lähes puolet (49 %) on siihen kuitenkin tyytyväisiä ja neljännes (23 %) suhtautuu neutraalisti. Vastaajista 15 % vastasi ”en osaa sanoa” (eos). 

Vähiten tyytymättömyyttä oli ammatillista ohjeistusta ja jäsenetujulkaistuja kohtaan (4 %), ja vastaajista yli 80 % oli molempiin tyytyväisiä. Nämä olivat myös parhaiten tunnetut palvelumme sen perusteella, että eos-vastauksia tuli näissä vähiten (1 %-3,5 %). 

Alle 40-vuotiaat jäsenet tuntevat yhdistyksen palveluja selvästi muita ikäryhmiä huonommin.  

Yhdistyksen muun toiminnan osalta tyytyväisimpiä ollaan yhteistyöhön viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa (42 % tyytyväisiä ja 14 % tyytymättömiä) ja tyytymättömimpiä medianäkyvyyteen (28 % tyytyväisiä, 22 % tyytymättömiä). Toimialan tunnettuutta ja houkuttelevuutta lisäävään työhön on tyytyväisiä 39 % ja tyytymättömiä 16 %.

Tiedustelimme toiveista osaamisen kehittämisen suhteen 

Haluamme kehittää omaa tekemistämme myös osaamisen kehittämisen saralla, ja kysyimme siksi jäseniltä toiveita sen suhteen.  

Kaikkein eniten (62 %) toivottiin etänä toteutettavia lyhyitä tietoiskuja, jotka keskittyvät yhteen aiheeseen ja joista tehdään myös tallenne. Tällaisia tietoiskuja järjestämme STwebinaarien muodossa, joita avoimissa kommenteissa toivottiin lisää.  

Seuraavaksi halutuin (56 %) tapa kehittää osaamista olivat puolikkaat etäkoulutuspäivät, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta aiheesta. Tämän tyyppisiä koulutuksia ei vielä ole tarjottu jäsenillemme.  

Moni toivoi useasta eri aiheesta koostuvien koulutuspäivien jatkuvan nykyiseen tapaan läsnä- (48 %) ja etätoteutuksena (47 %) sekä tallenteena (37 %). Kesäpäivät, tilintarkastajapäivä ja ajankohtaista alalla -päivämme ovat tällaisia.  

Osaamista kehitetään mielellään myös lukemalla yhdistyksen julkaisemia artikkeleita, suosituksia ja muita kirjallisia ohjeistuksia (52 %) sekä ST-Akatemian tietopalveluja ja julkaisuja (42 %). 

Pyysimme myös toiveita koulutusten aiheista. Tilintarkastajilta vaadittavien oppiaineiden tilintarkastuksen (73 %), kirjanpidon (51 %), yhteisölainsäädännön (46 %) ja verotuksen (47 %) lisäksi koulutusta ja/tai ohjeistusta toivottiin taloushallinnon tietojärjestelmistä ja niiden tarkastamisesta (45 %) sekä data-analytiikasta ja robotiikasta (29 %). Pehmeämmistä aiheista nousivat esiin hyvinvointi ja jaksaminen (14 %). Erityisesti alle 40-vuotiaat toivoivat käsiteltävän näitä aiheita sekä asiakaskommunikaatiota, ajan- ja projektinhallintaa sekä liiketoimintataitoja. Kestävyysraportoinnista ja sen varmentamisesta kaivattiin osaamisen kehittämisen ratkaisuja erityisesti isoissa yhteisöissä. 

Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 2/2023 -lehdessä.

Kiitos kaikille vastaajille! 

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme 50 euron S-ryhmän lahjakorttia. Arvonta suoritettiin riippumattomalla ja objektiivisella tavalla satunnaisgeneraattoria käyttäen ja todistajien läsnä ollessa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top