Eettisten sääntöjen PIE-määritelmään kansallinen täsmennys

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA julkaisi huhtikuussa 2022 muutoksen eettisten sääntöjen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) määritelmään. Suomen Tilintarkastajat ry on tehnyt määritelmään täsmennyksen, jonka jälkeen PIE-yhteisöjen luokat ovat samat kuin kansallisessa lainsäädännössä myös silloin, kun sovelletaan eettisiä sääntöjä.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen

IESBAn julkaisemassa määritelmäuudistuksessa PIE-yhteisöjen lista laajeni kokonaisuudessaan. Uuden määritelmän mukaan PIE-yhteisöjä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhteisöt, kun aikaisemmin rajaus oli tehty pelkästään listayhtiöihin. Tämä oli yksi merkittävimmistä muutoksista määritelmän sisällössä, koska sen mukaan esimerkiksi First North Finlandissa kaupankäynnin kohteena olevat yhteisöt olisivat PIE-yhteisöjä eettisiä sääntöjä sovellettaessa.  

Asia on merkityksellinen myös siksi, että kansallinen lainsäädäntö rajaa yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt tältä osin pelkästään listayhtiöihin, joita Suomessa ovat yhteisöt, joiden liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla. Listayhtiöiden lisäksi yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ovat kirjanpitolain mukaan luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, jotka ovat PIE-yhteisöjä myös eettisten sääntöjen uuden määritelmän mukaan.  

Koska IESBA on päätynyt määrittelemään PIE-yhteisön laajasti, se on antanut mahdollisuuden määrittelyn täsmentämiseen kansallisella tasolla, esimerkiksi julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhteisöjen osalta viittaamalla vain tiettyyn kaupankäyntipaikkaan. Suomen Tilintarkastajat ry on tällä perusteella rajannut IESBAn PIE-yhteisön määritelmässä julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhteisöt jatkossakin vain listayhtiöihin. Rajaus koskee eettisten sääntöjen soveltamista Suomessa. Muilta osin rajauksia ei tehty, joten jatkossa PIE-yhteisömääritelmä vastaa sisällöllisesti kansallisen lainsäädännön mukaista määritelmää.  

Uudistettu määritelmä ja siihen liittyvät vaatimukset tulevat voimaan tilintarkastuksissa, jotka koskevat 15.12.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittuja tilinpäätöksiä. Kansallisesti tehdyn täsmennyksen takia määritelmämuutos ei kuitenkaan aiheuta käytännön tasolla muutoksia tilintarkastajien toiminnassa. 

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2023 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

LyhyeSTi: Ominaisriskit ja kontrolliriskit

Riskienarviointia tilintarkastuksessa koskeva ISA 315 -standardi on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termit ominaisriski ja kontrolliriski.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top