Listayhtiöiden tilinpäätökset digitalisoituvat

Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa vuodesta 2020 lähtien.

Listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa. Sähköisen tilinpäätöksen vapaaehtoinen varmentaminen parantaa tietojen luotettavuutta. 

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Eurooppalaisten listayhtiöiden on vuodesta 2020 lähtien raportoitava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa.  

Sähköinen muoto määrittää kielen ja koodiston 

Yhtenäinen sähköinen muoto tarkoittaa, että kaikki listayhtiöt raportoivat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen samaa raportointikieltä ja -koodistoa käyttäen. Raportointikieliksi ESEFissä on määritelty XHTML ja XBRL. Koodistona eli eräänlaisena sanakirjana käytetään IFRS-taksonomiaan perustuvaa ESEF-taksonomiaa, joka määrittelee käytettävät XBRL-merkit.  

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta yhtenäinen sähköinen muoto tarkoittaa sitä, että niiden muodostama kokonaisuus esitetään XHTML-muotoisena. XHTML-muotoista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta pystytään lukemaan sekä koneellisesti että ihmissilmin. 

XBRL-merkit eli tägit 

Tilinpäätökseen sisältyvä IFRS:n mukaan laadittu konsernitilinpäätös tulee tietyiltä osin merkitä eli tägätä (engl. tagging). Tägäyksessä tiedolle annetaan ESEF-taksonomiassa määritelty XBRL-merkki eli tägi. Merkit liitetään XHTML-muotoiseen dokumenttiin käyttäen iXBRL-teknologiaa.  

Esimerkiksi liikevaihtoluvulle annettava tägi mahdollistaa sen, että luku on mahdollista tunnistaa liikevaihdoksi myös koneellisesti, näkemättä tilinpäätöksen rivin selitettä. Tägin tiedot (kuvan sinisessä laatikossa) tulevat näkyviin esimerkiksi erillisen iXBRL-viewer-ohjelman kautta, kun käyttäjä klikkaa tilinpäätöksessä merkittyä lukua (kuvassa keltaisella). Tägi kertoo myös muita tietoja, kuten kyseessä oleva kauden.  

Jos ESEF-taksonomiasta ei löydy tägejä, jotka kuvaisivat yksittäisten tilinpäätöstietojen sisältöä riittävän hyvin, tulee taksonomiaan luoda yhtiön omia laajennuksia (engl. extension). Laajennukset on ankkuroitava (engl. anchoring) eli linkitettävä taksonomiassa lähimpänä olevaan merkitykseen. 

Yhtenäinen rakenteinen muoto auttaa taloudellisen tiedon käsittelyä koneellisesti ja helpottaa tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rakenteisuus ja yhteiset taksonomiat parantavat myös vertailukelpoisuutta eri yhtiöiden ja maiden välillä sekä yli kielirajojen. Tämä hyödyttää muun muassa sijoittajia, analyytikoita, tutkijoita, tilintarkastajia ja listayhtiövalvontaa. 

XBRL-merkinnät lisääntyvät vaiheittain

ESEF-vaatimukset tulevat voimaan vaiheittain. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen XHTML-muodossa on pakollista tilikaudelta 2020.

Ensimmäisessä vaiheessa on myös merkittävä XBRL-merkein konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista. Jokainen päälaskelman tieto merkitään erikseen sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat on laadittu.

Vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen myös konserniliitetiedot tulee merkitä XBRL-merkein. Yksi liitetieto merkitään kokonaisuudessaan yhdellä XBRL-merkillä (engl. block-tagging). Liitetiedon yksityiskohtia ei tarvitse merkitä.

XBRL-merkitsemisvaatimus ei koske emoyhtiön erillistilinpäätöstä eikä toimintakertomusta. Niiden on ainoastaan oltava XHTML-muodossa. Yhtiöt voivat itse määritellä, mitä muuta ne sisällyttävät XHTML-dokumenttiin. ESEF-vaatimukset eivät koske tilinpäätöstiedotteita tai puolivuosikatsauksia.

Muutoksia virallisiin tilinpäätöksiin ei pitäisi tulla

ESEF-vaatimukset koskevat listayhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisen sähköistä muotoa. Muita arvopaperimarkkinalain mukaisia julkistamiseen liittyviä vaatimuksia se ei muuta. ESEF ei myöskään vaikuta tilinpäätöksen kokoamiseen, sisältöön tai allekirjoittamiseen.

Suomen kirjanpitolaki ei edellytä tilinpäätöksen laatimista sähköisessä muodossa, mutta toisaalta se ei estäkään sitä. Listayhtiön virallinen allekirjoitettu tilinpäätös voikin olla joko sähköisessä XHTML-muodossa tai paperilla. Tilinpäätökseen on myös tehtävä tilinpäätösmerkintä ja liitettävä tilintarkastuskertomus. Käytännössä listayhtiöiden viralliset tilinpäätökset allekirjoitetaan useimmiten vielä paperilla eli manuaalisesti.

Lakisääteinen tilintarkastus ei toistaiseksi muutu

Lakisääteinen tilintarkastus kohdistuu ja tilintarkastuskertomus liitetään siihen tilinpäätökseen, jonka yhtiön johto on allekirjoittanut. Käytännössä lakisääteinen tilintarkastus kohdistuu siis edelleen paperilla allekirjoitettuun tilinpäätökseen, mutta kohdistuuko se myös ESEF-muotoiseen XBRL-merkein tägättyyn tilinpäätökseen?

Listayhtiöiden tiedon julkistamista koskeva avoimuusdirektiivi määrittelee, että sähköisesti raportoitavaan kokonaisuuteen kuuluvat tarkastetut tilinpäätösasiakirjat. ESEF-raportointia koskeva asetus ei kuitenkaan sisällä määräyksiä tilinpäätöksen tilintarkastuksesta tai muusta varmentamisesta.

Euroopan komissio otti kantaa ESEF-muotoisten raporttien varmentamiseen 28.5.2019 julkaisemassaan ESEFiä koskevassa Q&A:ssa (Frequently asked questions on the European single electronic format), jonka mukaan ESEF-muotoinen tilinpäätös tulisi tilintarkastaa.

Q&A:n juridisesta sitovuudesta on kuitenkin erilaisia käsityksiä. Suomessa ajatellaan laajasti niin, että sillä ei ole virallista asemaa, eikä sen pohjalta synny tilintarkastusvelvollisuutta. Komissiolta on mahdollisesti tulossa virallisempi kannanotto loppuvuodesta 2020.

Komission Q&A:ta vahvempaa erillistä määräystä tägien tarkastuksen pakollisuudesta ei siis vielä ole. Tästä syystä ESEF-muotoisen tilinpäätöksen varmentamisen ei Suomessa katsota kuuluvan lakisääteiseen tilintarkastukseen. Asia voi kuitenkin muuttua tulevina vuosina, jos komissio antaa asiasta uusia määräyksiä tai suomalaisessa lainsäädännössä säädetään toisin.

Vapaaehtoinen varmentaminen kannattaa

Vaikka lakisääteinen tilintarkastus ei Suomessa tämänhetkisen käsityksen mukaan ulotu ESEF-muotoiseen tilinpäätökseen, yhtiö voi hankkia sille varmennuksen vapaaehtoisesti. Erillinen ESEF-varmennus tehdään lakisääteisen tilintarkastuksen päätyttyä omana toimeksiantonaan.

Mitä ESEF-tilinpäätöksestä sitten pitäisi tarkastaa? Tilintarkastuksen lopputuloksena konsernitilinpäätöksestä lausutaan, että se antaa oikean ja riittävän kuvan ja että se täyttää lakisääteiset vaatimukset. Nämä asiat eivät muutu, kun tilinpäätös muunnetaan XHTML-muotoon ja merkitään XBRL-merkein.

Tilintarkastajien käsityksen mukaan ainakin seuraavat asiat pitäisi tarkastaa:

  • tägäykset eli XBRL-merkein varustetut päälaskelmarivit
  • tägien asianmukaisuus ja mahdollisten laajennusten ankkurointi
  • tägätyn tiedon sisällöllinen vastaavuus tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Edellisten lisäksi voi olla tarpeen täsmäyttää koko XHTML-muotoinen tilinpäätös aiemmin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Vapaaehtoinen varmentaminen antaa yhtiölle lisävarmuutta vaatimusten täyttämisestä. Varmentaminen voi olla hyödyllistä myös sijoittajien ja muiden tilinpäätösten käyttäjien luottamuksen näkökulmasta.

Erityisesti ESEF-raportoinnin alkuvaiheeseen liittyy kysymyksiä ja ratkaisuja, joita on hyvä pohtia yhdessä tilintarkastajan kanssa. Varmentamisesta kannattaa sopia oman tilintarkastajan kanssa hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2020 -lehdessä.

Riitta Laine:

Suomen Tilintarkastajat edistää yhtenäistä ESEF-tarkastusta

Olemme yhdistyksenä tehneet yhteistyötä ESEF-raportointiin liittyvien sidosryhmien ja ministeriöiden edustajien kanssa. Tässä artikkelissa esitetyt näkemykset perustuvat yhteisiin keskusteluihin.

Yhteiseen käsitykseen on päästy muun muassa siitä, että ESEF-muotoiseen raportointiin siirtymisen ensimmäisessä vaiheessa virallinen tilinpäätös ja sen lakisääteinen tilintarkastus eivät muutu. Taloudellisen raportoinnin digitalisaation edetessä tulevat nämäkin asiat näkemyksemme mukaan muuttumaan tulevaisuudessa – ehkä jo ESEF-raportoinnin toisessa vaiheessa eli tilikaudelta 2022.

Yhdistyksenä tavoitteemme on mahdollisimman yhtenäinen, tehokas ja selkeä toimintatapa ESEF-tarkastuksiin liittyen. Toiveenamme on myös se, ettei ESEF hankaloittaisi listayhtiöiden ja tilintarkastajien työtä alkuvuoden 2021 kiireissä.

Olemme aloittaneet jäsentemme avustuksella suosituksen ESEF-tilinpäätösten varmentamisesta. Suositus tulee sisältämään myös mallin ESEF-varmennuksesta annettavasta raportista. Suositus julkaistaan Suomen Tilintarkastajat ry:n verkkosivuilla viimeistään syksyllä 2020.

Riitta Pelkonen:

Finanssivalvonta suosittaa varmennusta vapaaehtoispohjalta

Finanssivalvonta kannattaa tässä artikkelissa esitettyä näkemystä siitä, että ESEF-muotoisen tilinpäätöksen varmennus olisi hyödyllistä tehdä vapaaehtoispohjalta heti ensimmäisistä ESEF-muotoisista tilinpäätöksistä alkaen. Näin lisätään markkinoilla olevien tietojen luotettavuutta ja vähennetään mahdollisia ongelmia tiedon julkistamisessa ja jakelussa.

Lisäksi Finanssivalvonta suosittaa, että yhtiöt ja tilintarkastajat noudattavat Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimaa suositusta minimitasona, jotta varmennus toteutettaisiin Suomessa mahdollisimman yhdenmukaisesti. Tieto varmennuksen suorittamisesta on suotavaa liittää XHTML-dokumenttiin, kuten varsinainen tilintarkastuskertomuskin.

Finanssivalvonnan tämänhetkinen käsitys on, että ESEF-varmennuksia tullaan jatkossa vaatimaan, vaikka komission kanta varmennuksista ei tällä hetkellä olekaan juridisesti sitovassa ja velvoittavassa muodossa.

Komission Q&A ennakoi komission tavoitetta. Asian järjestäminen raportoivissa yhtiöissä ja tilintarkastusyhteisöissä on kuitenkin aikaa vaativa prosessi, joten asiasta tuskin saadaan lopullista selvyyttä riittävän ajoissa vuoden 2020 ESEF-tilinpäätöksiä ajatellen.

ESEF-varmennusta ollaan tällä hetkellä järjestämässä eri tavalla eri EU:n jäsenmaiden lainsäädännössä. Todennäköisesti osassa maita varmennus vaaditaan jo vuoden 2020 ESEF-tilinpäätöksiin liittyen.

Riitta Pelkonen toimii IFRS-tilinpäätösasiantuntijana Finanssivalvonnassa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top