Yrityksen tilintarkastajasta myös kestävyysraportointitarkastaja

Yrityksen kestävyysraportti nousee ensi vuodesta alkaen yhtä merkittäväksi kuin yrityksen tilinpäätös.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm

Hallituksen esityksessä kestävyysraportoinnin direktiivin implementoinnissa on kirjattu, että yhtiökokous valitsee yrityksen kestävyysraportoinnin varmentajan.

Kestävyysraportointitarkastajana voi toimia tilintarkastuslain mukaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, joka on rekisteröitynyt kestävyystarkastusyhteisöksi tai tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erityispätevyys. Patentti- ja rekisterihallinnon ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin rekisteröidään sekä kestävyysraportointitarkastusyhteisöt että kestävyysraportointitarkastajat. Ainoastaan rekisteröity tilintarkastustarkastusyhteisö saa käyttää kestävyystarkastusyhteisön ammattinimikettä.

Kestävyysraportointitarkastajan hyväksymisedellytykset

Tilintarkastajalla tai tilintarkastusyhteisön päävastuullisella tilintarkastajalla tulee olla kestävyysraportointitarkastajan KRT-erityispätevyys. Kestävyysraportointitarkastajan KRT-ammattinimikettä saa käyttää kestävyysraportointitarkastajaksi hyväksytty luonnollinen henkilö, jonka täyttää kestävyysraportointitarkastajan hyväksymisedellytykset.

Hyväksymisedellytyksiin lasketaan, että luonnollinen henkilö

  • opiskelee korkeakoulussa kestävyysraportointivarmentamisen keskeiset aihealueet ja kestävyysraportointivarmentamisen tietojen soveltamisen käytännössä,
  • täyttää HT-tilintarkastajan kelpoisuusedellytykset,
  • suorittaa kestävyysraportointitarkastajan erikoistumistutkinnon ja
  • hankkii vähintään kahdeksan kuukauden kokemuksen kestävyysraportoinnista tai konsernikestävyysraportoinnin varmentamispalveluista tai muista kestävyysseikkoja koskevista palveluista.

Jatkuvalla koulutuksella kestävyysraportointitarkastajaksi

Tilintarkastuslain muuttamisessa säädetään erikseen, että ennen 1.1.2026 tilintarkastajaksi hyväksytyllä tilintarkastajalla on mahdollisuus toimia myös kestävyysraportointitarkastajana. Edellytyksenä toimimiselle on, että tilintarkastaja on osallistunut kestävyysraportointiin ja sen varmentamiseen tarkoitettuun jatkuvaan koulutukseen ja tällä koulutuksella hankkinut riittävät tiedot sekä kestävyysraportoinnista että kestävyysraportointivarmentamisesta. Jatkuvana koulutuksena pidetään Suomen Tilintarkastajien järjestämää ESG-valmennusohjelmaa. Valmennuksessa opitaan kestävyysraportoinnista muuttuvassa toimintaympäristössä, kestävyysraportoinnin toteutuksesta ja kestävyysraportoinnin varmentamisesta.

1.1.2026 jälkeen kestävyysraportointitarkastajaksi voidaan hyväksyä vain luonnollinen henkilö, joka täyttää laissa määritellyt hyväksymisedellytykset koskien koulutusta ja kokemusta kestävyysraportoinnista ja -varmennuksesta sekä on hyväksytysti suorittanut kestävyysraportointitarkastajan aihealuetta koskevan erikoistumistutkinnon, KRT. Kestävyysraportointitarkastajan tutkinto järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2025.

Hyväksyttyjen tilintarkastajien on täytettävä jatkuvalla koulutuksella hankittu erityspätevyys hakemuksella ennen 1.1.2028, mikäli he haluavat saada KRT-pätevyyden osallistumatta Patentti- ja rekisterihallituksen järjestämään tenttiin.

Tilintarkastusvalvonta antaa hakemuksesta HT-tilintarkastajan tai erikoispätevyyden hyväksymistä hakevalle ennakkotiedon siitä, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset hakijan esittämien tietojen perusteella. Hyväksytyillä tilintarkastajilla on näin mahdollisuus vuosina 2025, 2026 ja 2027 joko osallistua Patentti- ja rekisterihallituksen järjestämään tenttiin tai hankkia riittävät tiedot osallistumalla Suomen Tilintarkastajien ammatilliseen koulutukseen. Suomen Tilintarkastajien koulutus täyttää laissa määritetyt aiheet kestävyysraportoinnista ja sen varmennuksesta.

Yhtiökokous valitsee yrityksen kestävyysraportoinnin varmentajan

Hallituksen esityksessä osakeyhtiölain muuttamisesta säädetään, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Sillä tilikaudella, jolta yhtiön on laadittava ensimmäinen kestävyysraporttinsa, kestävyysraportoinnin varmentajana voi toimia osakeyhtiön tilintarkastaja ilman yhtiökokouksen päätöstä. Yritysten, joita kestävyysraportointivelvoite koskee vuonna 2024, ei tarvitse valita kestävyysraportointitarkastajaa yhtiökokouksessa. Tässä edellytyksenä on, että yrityksen lakisääteinen tilintarkastaja on hankkinut jatkuvalla koulutuksella riittävät tiedot sekä kestävyysraportoinnista että kestävyysraportointivarmentamisesta suorittamalla hyväksytysti Suomen Tilintarkastajien ESG-valmennusohjelman.

Mikäli yrityksen kestävyysraportointitarkastajan valinta päätetään hyväksyttää yhtiökokouksessa, olisi syytä huomioida ajoissa hallituksen ja tarkastusvaliokunnan aikataulut valmisteluprosessissa. Lisäksi yrityksen tulee huomioida tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan riippumattomuus, tilintarkastajan kestävyysraportoinnin varmentamisen osaaminen sekä laadunhallintajärjestelmään liittyviä tekijöitä.

Kestävyysraportointitarkastajan toimikausi

Hallituksen esityksessä osakeyhtiölain muuttamisesta säädetään, että kestävyysraportointitarkastajan toimikaudesta sovelletaan vastaavanlaisia säännöksiä kuin tilintarkastajan toimikaudesta. Yksityisessä osakeyhtiössä kestävyysraportointitarkastajan toimikausi päättyy ja uuden kestävyysraportointitarkastajan toimikausi alkaa uuden kestävyysraportointitarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yrityksellä on oikeus valita muu tilintarkastaja kuin lakisääteinen tilintarkastaja kestävyysraportointitarkastajaksi ja kilpailuttaa yrityksen kestävyysraportointitarkastajan toimeksianto.

Lisätietoa ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy täältä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 2/2023 -lehdessä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top