Data-analytiikka tilintarkastuksessa – vältä yleisimmät haasteet

Minkälaisia haasteita tilintarkastusyhteisöt kohtaavat data-analytiikan käytössä? Kalle Pirinen tutki asiaa pro gradu -tutkielmassaan.

Haastattelin pro gradu -tutkielmaani kahden tilintarkastusyhteisön tilintarkastajia ja data-analytiikkoja data-analytiikan käytöstä tilintarkastuksessa. Teknisten haasteiden, kuten datan kerääminen, lisäksi tilintarkastusyhteisöissä on uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä haasteita, esimerkiksi epävarmuutta uusista käytänteistä. Haasteita riittää myös data-analytiikan tuloksien tulkinnassa ja suunnittelussa.

Kirjoittaja: Kalle Pirinen, associate, KPMG Oy Ab, KTM | Kuva: Vesa Sammalisto

Erilaiset osaamiset vaikeuttavat kommunikointia

Data-analytiikan ymmärtämiseen tarvittavia taitoja, kuten datan käsittelyä ja ymmärrystä tietokannoista, ei ole perinteisesti pidetty osana tilintarkastajan osaamista. Tilintarkastajat tietävät millaisia analyysejä voidaan käyttää tilintarkastusevidenssinä, mutta he eivät osaa ottaa kantaa analyysien tekniseen toteutukseen.

Erilaiset osaamiset vaikeuttavat yhteistyötä ja kommunikointia tilintarkastajien ja data-analyytikoiden välillä. Koska tilintarkastusstandardit eivät juurikaan käsittele data-analytiikkaa, tilintarkastusmetodologian ja data-analytiikan taitojen yhdistäminen on ehdotonta, jotta data-analytiikalla saataisiin aikaan analyysejä, joita voidaan käyttää tilintarkastusevidenssinä. Tästä syystä tilintarkastajien osaamista data-analytiikasta tulee kehittää, jotta analytiikasta saadaan paras mahdollinen hyöty.

Aikataulut voivat olla epärealistisia

Tilintarkastajan tulisi myös johtaa data-analytiikkaprosessia, vaikka hänellä ei ole samanlaista osaamista data-analytiikasta kuin data-analyytikolla. Osaamisen puute saattaa näkyä data-analytiikalle asetetun aikataulun epärealistisuutena. Aina ei myöskään osata ottaa huomioon iteratiivisuutta, jota tarvitaan erityisesti kokeilevassa data-analytiikassa.

Kunnollisella suunnittelulla ja tilintarkastajien koulutuksella voidaan vähentää aikataulutuksen ongelmia sekä päällekkäistä työtä muiden tilintarkastustoimenpiteiden kanssa. Kokeilevimmissa analyyseissä etenkin data-analyytikon työn laajuuden ja tavoitteiden määrittely voi olla epämääräistä, jolloin data-analyysilla ei välttämättä saada vastausta haluttuihin kysymyksiin.

Saumaton yhteistyö on edellytys onnistumiselle

Haastattelujen perusteella kävi selväksi, että saumaton yhteistyö tilintarkastajan ja data-analyytikon välillä on edellytys data-analytiikan onnistumiselle tilintarkastuksessa. Näin on erityisesti silloin, kun data-analyytikolla ei ole tilintarkastuskokemusta. Yhteistyö on aloitettava jo tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa, jotta data-analyytikko voi auttaa tilintarkastajaa suunnittelemaan ja ohjaamaan data-analyysien käyttöä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tilintarkastajilla ei välttämättä ole käsitystä datan hyödyntämisen mahdollisuuksista omissa toimeksiannoissaan. Tällöin he luottavat data-analyytikkojen kertovan, millaisia analyysejä kannattaa käyttää missäkin tilanteessa. Yhteistyö tilintarkastajan ja data-analyytikon välillä on tärkeää myös molemminpuolisen oppimisen kannalta.

Yhteistyön laatuun näyttäisi vaikuttavan tilintarkastajien ja data-analyytikoiden välinen henkinen etäisyys. Mitä vaikeammin lähestyttävänä tilintarkastaja kokee data-analyytikon, sitä vähemmän kommunikaatiota osapuolten välillä on. Henkilökohtainen tunteminen madaltaa tilintarkastajan kynnystä lähestyä data-analyytikkoa ja kysyä apua. Esimerkiksi työskentely eri paikoissa ja prosessien järjestäminen siten, että analytiikkaa ennemminkin tilataan kuin tehdään yhdessä, vaikuttavat heikentävästi data-analytiikan hyödyntämiseen tilintarkastuksessa. Data-analyytikon ja tilintarkastajan pitää puhua samaa kieltä, jotta vältytään väärinymmärryksiltä.

Kohti datalähtöisempää tilintarkastusta

Näyttää siltä, että haastatteluissa esiin nousseet haasteet ovat hyvin tiedossa tilintarkastusyhteisöissä ja haasteita ratkotaan jo. Mutta kuten aina, uuden teknologian implementointi on haastavaa jo itsessään. Vaikka suhtautuminen data-analytiikkaa kohtaan on tilintarkastusyhteisöissä yleisesti positiivista, osaamisen ja ymmärtämisen puute luo epävarmuutta organisaatioissa. Tätä epätietoisuutta voidaan siis poistaa lisäämällä tilintarkastajien osaamista data-analytiikasta.

Kaiken kaikkiaan tilintarkastusyhteisöjen pitäisi uskaltaa arvioida nykyisiä toimenpiteitä ja korvata rohkeammin vanhoja manuaalisia toimenpiteitä, kun se on mahdollista, jotta data-analytiikan hyödyntämisellä tilintarkastuksessa saavutettaisiin paras mahdollinen hyöty. Data-analyysit tulevat nimittäin muuttamaan tilintarkastusta lähitulevaisuudessa.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top