Lausuntopalaute kevyemmän tarkastuksen työryhmän mietinnöstä

Kevyemmän tarkastuksen työryhmän mietinnöstä annettiin 42 lausuntoa. Tutustu yhteenvetoon.

Kevyemmän tarkastuksen työryhmän mietinnön lausuntoaika päättyi 4.11.2020. Mietinnöstä annettiin 42 lausuntoa. Tutustu yhteenvetoon.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Vesa Sammalisto

Mietinnön sääntelymalli

Työryhmämietinnössä (TEM 2020:38) esitettiin sääntelymalli, jossa mikrokokoiset yritykset (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta) voisivat valita yleisluonteisen tarkastuksen tilintarkastuksen sijasta. Työryhmän mietinnössä yleisluonteisella tarkoitetaan ISRE 2400 standardin mukaista tarkastusta lisättynä erikseen säädetyillä verotilitysten tarkistamisilla. Työryhmämietinnön mallin mukaan mikroyritys voisi lainsäädännön puitteissa päättää toimituttaa yleisluonteisen tarkastuksen, jos se täyttää kokoluokkakriteerin, yhteisöluokkakriteerin ja verohallinnon ylläpitämä verovelkarekisteri on yrityksen osalta puhdas.

Lausuntoja annettiin 42

Kevyemmän tarkastuksen työryhmä ei päässyt asiasta yksimielisyyteen ja mietintöön itsessään sisältyi useita eriäviä mielipiteitä ja lausumia. Sama linja jatkui myös mietinnöstä annetuissa lausunnoissa, joita antoivat ministeriöt (6), viranomaiset (6), yliopistot (2), etujärjestöt (13), rahoittaja (1), tilintarkastajat (12) ja muut (2). Kaikki lausunnon antajat eivät ilmaisseet selkeää kantaansa, mutta suurimmasta osasta lausuntoja se oli kuitenkin luettavissa. Osa lausunnon antajista myös perusteli mielipidettään enemmän ja toiset vähemmän.

Yleisluonteisen tarkastuksen puolesta

Lausujista 9 oli mietinnössä esitetyn varmennustavan puolella, 30 esitti argumentaatiota sitä vastaan ja 3 ei ottanut asiaan kantaa. Yleisluonteiseen tarkastukseen positiivisesti suhtautuivat mm. Suomen Tilintarkastajat ry, Patentti- ja rekisterihallitus, Tilintarkastustalautakunta ja Finanssivalvonta. Nämäkään tahot eivät varsinaisesti innostuneet työryhmämietinnössä esitetystä laajennetusta yleisluonteisesta tarkastuksesta vaan haluaisivat varmennusmuodoksi niin sanotun puhtaan ISRE 2400 -standardin mukaisen yleisluonteisen tarkastuksen.

Yleisluonteista tarkastusta vastaan eri perusteilla

Mietintöön ja sen sääntelymalliin kriittisesti suhtautuvat voidaan jakaa ainakin kahteen ryhmään. Merkittävä osa lausunnon antaneista tahoista argumentoi tilintarkastuksen puolesta ainoana varmennustapana mikroyrityksissä. Osa oli valmiudessa yleisluonteiseen tarkastukseen mutta kirjanpidon ja hallinnon tiputtamista tarkastuksen kohteesta pidettiin vääränlaisena kehityssuuntauksena. Myös verotilitysten tarkistamisten järkevyyttä kritisoitiin tilanteissa, joissa kirjanpito ei kuitenkaan ole tarkastuksen kohteena. Kriittisesti kevennykseen suhtautuivat esimerkiksi valtiovarainministeriö, sisäministeriö, verohallinto, syyttäjälaitos, poliisihallitus ja useat yksittäiset tilintarkastajat.

Mietinnössä esitettyyn suhtauduttiin kriittisesti myös siksi, että sillä ei saavutettaisi hankkeelle alun perin asetettuja tavoitteita. Siksi osa lausujista ehdottikin ”maltillista” tilintarkastusrajojen nostamista ja mikroyritysten vapauttamista lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Hankkeen jatko

TEM:ssä tutustutaan mietinnöstä annettuihin lausuntoihin ja laaditaan niistä lausuntoyhteenveto. Jollain aikavälillä TEM:ssä on tehtävä päätöksiä myös hankkeen jatkamisesta. Osapuolten eriävät mielipiteet ja tahtotilat eivät varsinaisesti helpota suunnan hakemista.

Yksi mahdollinen vaihtoehto lienee aikalisän ottaminen ja vireillä olevan LCE (Less Complex Entities) standardin etenemisen seuraaminen. Siitä on julkaistu ensimmäinen luonnosversio. TEM 2020:38 mietinnöstä annettuihin lausuntoihin pääset tutustumaan tästä ja tästä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top