Mitä tilintarkastajien tulee tietää puoluerahoituksesta ja sen valvonnasta?

Valtiotalouden tarkastusvirasto (VTV) valvoo puoluerahoitusta. Myös tilintarkastajille on säädetty tehtäviä puoluelaissa. Keräsin 10 puoluerahoitukseen ja sen valvontaan liittyvää faktaa, jotka tilintarkastajan on hyvä tietää.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Järjestimme tammikuussa jäsenillemme STwebinaarin, jonka aiheena oli VTV:n puoluerahoitusvalvonta ja tilintarkastajan rooli. Webinaarin esiintyjät olivat Valtiontalouden tarkastusvirastosta ja BDO Oy:stä. 

Webinaari tallennettiin ja se löytyy aineistoineen verkkosivuiltamme. Keräsin esitysten pohjalta 10 vinkkiä, jotka tilintarkastajien tulisi huomioida tarkastaessaan VTV:n valvonnan kohteena olevia yhteisöjä. Webinaari ja nämä vinkit ovat yleishyödyllistä katsottavaa ja luettavaa myös niille, joilla ei tällä hetkellä ole asiakkaana puoluelain soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä tai säätiöitä.

1. Puoluetuki

Puolueet saavat vuosittain valtionavustusta eli puoluetukea. Valtioneuvosto päättää puoluelain 9 §:n mukaisen valtionavustuksen myöntämisestä. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toimintaan sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Valtioneuvoston tuoreen uutisen mukaan avustusta jaettiin vuodelle 2024 yhteensä 34,6 milj.euroa (35,6 m€ v.2023). Mistään ihan pikkusummista ei nyt siis puhuta!

2. Puoluerahoitusvalvonta

Puoluerahoitusvalvonta on VTV:n tehtävä, josta on säädetty puoluelain 9 e §:ssä. Tilintarkastajan roolista on säädetty puoluelain 9 c §:ssä. Tilintarkastajilla on siis oma roolinsa sen valvomisessa, että puoluelaissa tarkoitetut yhteisöt noudattavat puoluelain säännöksiä.

3. Valvonnan kohteet

VTV:n puoluevalvonnan kohteena on noin 150 valvottavaa, jotka ovat rekisteröityneitä puolueita, valtionavustuspäätöksessä mainittuja yhteisöjä ja niiden lähiyhteisöjä. Puoluerekisterissä olevat 16 puoluetta ja puolueiden ilmoittamat 13 lähiyhteisöä löytyvät VTV:n puoluerahoituksen verkkosivuilta.

Avustusta saavien puolueiden, avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ja lähiyhteisöjen tilintarkastuskertomuksesta tulisi löytyä puoluelain mukaiset lausumat. Jos et ole varma, pitäisikö sinun antaa kyseiset lausumat, tarkista asia kyseisen vuoden valtionavustuspäätökseltä tai VTV:n verkkosivuilta!

4. Ajantasaiset ilmoitukset

Puolueet ja avustuspäätöksessä mainitut yhdistykset tekevät ajantasaiset ilmoitukset saamistaan muista tuista (kuin valtionavustuksesta) sekä niiden antajista, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa (8 c §).

Voit selailla ilmoituksia VTV:n verkkosivuilla. Näet sivustolta myös sen, onko ilmoitus annettu määräajassa vai sen jälkeen.

5. Vaalikampanjan kulut ja rahoitus

Puolueen ja muun päätöksessä tarkoitetun yhdistyksen pitää eritellä ja ilmoittaa vaalikampanjan kulut ja kampanjan rahoitus erikseen jokaisten yleisten vaalien osalta (9 b §). Kulujen tulee olla syntynyt kampanja-aikana eli ajanjaksolla, joka alkaa 6 kk ennen vaalipäivää ja päättyy 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen. Myös presidentinvaalikampanjasta 2024 tullaan tekemään ilmoitukset!

6. Tilikausittain annettavat tiedot

Puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset ilmoittavat VTV:lle kultakin tilikaudelta tilinpäätöstietonsa, eli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitetaan tilitys valtionavustuksen käytöstä, ajantasaisiin ilmoituksiin sisältyvät tiedot (käytännössä yhteenveto niistä) sekä tiedot vaalien kuluja ja rahoitusta koskien (vaalivuosilta).

Näitä kaikkia voit selailla VTV:n verkkosivuilta tilikausittain.

7. Tilintarkastajan tehtävät

Puoluelain 9 c §:n mukaan kaikilla valtionavustusta saavilla puolueilla, avustuspäätöksessä tarkoitetuilla yhdistyksillä, puolueen lähiyhteisöksi ilmoitetuilla yhteisöillä ja säätiöillä sekä sellaisilla yhteisöillä ja säätiöillä, jonka rahasto on ilmoitettu lähiyhteisöksi, on oltava tilintarkastaja. Raportointivelvoitteet eroavat hieman yhteisöstä riippuen.

Puolueen tai päätöksessä mainitun muun yhteisön tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa lausuttava

  • onko valtionavustuksen käytössä ja käyttöä koskevassa raportoinnissa noudatettu puoluelain säännöksiä ja avustuspäätöksen ehtoja, sekä 
  • onko noudatettu puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista sekä vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamisesta. 

Puolueen lähiyhteisön tai sellaisen yhteisön ja säätiön, jonka rahasto on lähiyhteisö, tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa lausuttava, onko lähiyhteisön toiminnassa noudatettu tämän lain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista. 

Malli puoluelain tarkoittamista lausumista löytyy Tilintarkastajan raportointikirjan osasta 1. luvusta 1.2.12 ”Puolueen tilintarkastuskertomus”. Mikäli olet antamassa lausuntoa puolueen lähiyhteisölle, huomioithan lain erilaiset vaatimukset ja sen, että esimerkiksi hallintoelimet voivat olla eri nimisiä. Kannattaa siis katsoa kyseisen yhteisön säännöt!

8. Tilintarkastus

Voidakseen antaa vaaditut lausumat tilintarkastajan tulee tehdä tarkastustoimenpiteitä. Esimerkkejä käytännön tarkastustoimenpiteistä löydät webinaaritallenteesta Tiina Lindin osuudesta. Myös VTV:n esityksestä saa vinkkejä siitä, mihin tilintarkastuksessa kannattaa kiinnittää huomiota (esityksen sivut 14-15)!

9. Tarkastuksen haasteita

Tilintarkastajan lausumissa viitataan kaikkiin puoluelain tukea koskeviin rajoituksiin. Esimerkiksi 8b.5 §:n mukaista säädöstä vaalikampanjamainoksen maksajasta ei käytännössä pysty luotettavasti tarkastamaan. Webinaarissa esitettiin ajatus, että tilintarkastaja voi lisätä kertomukseensa tältä osin varauman. VTV suhtautuu tällaisen varauman käyttöön hyväksyvästi.

Esimerkki varaumasta:
Puoluelain 8 b § 5 mom. mukaan vaalikampanjaan kuuluvista tai sitä tukemaan tarkoitetuista maksullista mainoksista on käytävä ilmi niiden maksajan nimi. Emme ole pystyneet luotettavasti varmistumaan siitä, että puoluelain 8 b §:n 5 mom. säännöksiä on noudatettu, joten tältä osin emme anna lausuntoa.

Muiden lakiin perustuvien lausuntojen laajuutta koskevat rajoitukset
Puoluelain 8 b § 5 mom. mukaisia tietoja vaalikampanjaan kuuluvista tai sitä tukemaan tarkoitetuista maksullista mainoksista ja niiden maksajien nimistä ei voida luotettavasti selvittää, joten emme saa riittävää tilintarkastusevidenssiä tältä osin lausunnon antamiseksi.

Haasteita liittyy myös mm. siihen, että määräaika tiettyjen selvitysten antamiseen VTV:lle on vasta tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen, jolloin tilintarkastuskertomus on jo annettu. Ilmoitukset voidaan toki antaa aikaisemminkin ja niitä voidaan muuttaa jälkikäteen. Tilintarkastaja ei siksi aina pysty tilikauden tarkastuksen aikana varmistumaan siitä, että kyseisen tilikauden valtionavustuksen käyttöä koskeva raportointi on kaikilta osin tehty asianmukaisesti.

10. Kertomus eduskunnalle

VTV tekee jokaisesta valvontavuodesta eduskunnalle kertomuksen. Kertomuksia voi selailla VTV:n julkaisuissa. Vuoden 2023 kertomus julkaistaan todennäköisesti maaliskuussa 2024. Tänä keväänä julkaistaan myös tarkastusmuistiot, josta löytyy tarkempaa tietoa. Opiskelkaamme kertomus ja muistiot, jotta tulemme vielä paremmiksi puolueiden ja niiden lähiyhteisöjen tilintarkastajiksi!

Puoluerahoituksen lisäksi VTV valvoo myös vaalirahoitusta, kuten juuri nyt käytävien presidentinvaalien rahoitusta. Ehdokaskohtaisia vaalirahoitusilmoituksia voit selata täällä.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top