Pro gradu: Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä

Tutkin pro gradussani ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä. Tuloksien mukaan ohjelmistorobotiikan käyttö on vielä suhteellisen vähäistä, mutta kiinnostus sitä kohtaan on suurta. Tulevaisuudessa robotiikka tulee olemaan yhä useammalla osa tilintarkastuksen perustyökaluja.

Kirjoittaja: Fanny Juusola | Kuva: Topi Juusola

Ohjelmistorobotti on tietokoneohjelma, joka matkii ihmisen tekemiä rutiininomaisia prosesseja tietokoneella. Ohjelmistorobotiikan käytön hyödyt tilintarkastukselle ovat yleisesti tutkimuksissa tunnistettu. Kansainvälisestä tutkimustiedosta selviää, että ohjelmistorobotiikkaa ei kuitenkaan ole maailmalla implementoitu tilintarkastuksiin kovin laajasti.

Tutkin pro gradu -tutkielmassani ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä ja syitä sen taustalla. Lisäksi selvitin robotiikan vaikutuksia tilintarkastukseen sekä sen käytön hyötyjä ja mahdollisia haasteita. Vastaavaa tutkimusta ei ollut vielä Suomessa aiemmin tehty. Aihe valikoituikin sen ajankohtaisuuden sekä tutkimustiedon puuttumisen vuoksi.

Robotiikasta on runsaasti hyötyä, jos olosuhteet ovat oikeat

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että kokonaisuudessaan ohjelmistorobotiikan käyttö on vielä melko vähäistä Suomessa. Se on kuitenkin huomattavasti yleisempää suuremmissa kuin pienemmissä tilintarkastusyhteisöissä. Tutkimukseni tulosten mukaan yleisimpiä esteitä robotiikan käyttöönotolle ovat robotiikan hinta sekä asiakasyhtiöiden kirjanpitojärjestelmien moninaisuus: robotti tulee ohjelmoida lähes jokaista järjestelmää varten erikseen.

Varsinkin pienillä asiakasyhtiöillä Suomessa on edelleen paperisia aineistoja, jolloin robotiikan hyödyntäminen on haastavampaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi pienten asiakkaiden aineistomäärä on suhteessa suurempiin yhtiöihin niin paljon pienempi, että robotin ohjelmointiin käytettävä aika voi muodostua kohtuuttoman suureksi verrattuna sillä saavutettavaan ajansäästöön tarkastustyössä. Lisäksi, jos robotiikkaa ei pysty skaalaamaan erilaisten kirjanpitojärjestelmien välillä, jäävät sillä saavutettavat hyödyt pieniksi verrattuna sen viemiin resursseihin.

Onnistuneen robotiikan käyttöönoton myötä voidaan saavuttaa kuitenkin lukuisia hyötyjä. Robotiikka mahdollistaa suurempien otoskokojen tarkastamisen, ja rutiinityön vähentyessä tilintarkastajille jää enemmän aikaa keskittyä työssään ammatillista harkintaa vaativiin tehtäviin. Suurimmat hyödyt saavutetaan tutkimuksen tuloksien mukaan pk- ja sitä suurempien yhtiöiden tilintarkastuksessa, ja näiden yhtiöiden tarkastuksissa sitä on myös eniten otettu Suomessa käyttöön.

Robottia käytetään tällä hetkellä suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä muun muassa myyntisaamisten ja pääkirjavientien tarkastamiseen, tilinpäätöksen ja vertailutietojen täsmäytyksiin sekä aineistojen noutamiseen asiakkaiden järjestelmistä. Robottia käytetään myös aineiston muokkaamiseen oikeaan muotoon toista robottia varten. Robotteja ei sen sijaan hyödynnetä vielä tulkintaa vaativissa tai monimutkaisemmissa tehtävissä, kuten hallinnon tarkastamisessa.

Robotiikan ei koeta vievän tilintarkastajien töitä vaan muuttavan työnkuvan muotoa. Onnistuessaan ohjelmistorobotin käyttöönotto voi siten antaa tilintarkastusyhteisölle merkittävää kilpailuetua, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä tilintarkastajan työn mielekkyyttä.

Fanny Juusola, KTM, Jyväskylän yliopisto

Fanny Juusolalle myönnettiin opiskelija-apuraha pro gradu -tutkielmastaan vuonna 2022.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

Pro gradu: Case Jippii Oyj – Vaikutukset tilintarkastajien ammatilliseen kiinnostukseen toimia tilintarkastajina

Tilintarkastajien rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa on keskeinen, ja heidän ammattikuntansa on rakentunut luottamuksen varaan. Kun skandaalit ja talousrikostapaukset tulevat esiin, ne voivat heikentää tätä luottamusta ja aiheuttaa myös tilintarkastajissa henkilökohtaista pelkoa ja stressiä. Toisaalta tilintarkastajan vastuu voi lisätä ammatin houkuttelevuutta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top