Tilintarkastaja on varmentamisen ammattilainen

Millaisia varmennus- ja liitännäispalveluita tilintarkastaja voi tarjota? Miten kansainväliset tilintarkastusstandardit vaikuttavat?

Tilintarkastus on riippumatonta ja ammattitaitoista yrityksen kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta ja tilinpäätöksen varmentamista. Kun tilintarkastaja on varmentanut tilinpäätöksen, siihen voidaan paremmin luottaa päätöksenteossa. Varmentamisen tavoitteena onkin lisätä tiedon käyttäjien luottamusta tietoa kohtaan.

Teksti: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Kerron tässä artikkelissa, millaisia varmennus- ja liitännäispalveluita tilintarkastaja voi tarjota, ja miten kansainväliset tilintarkastusstandardit niitä ohjaavat.

Tilintarkastajalla on vahva osaaminen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvistä asioista kuten taloushallinnon prosesseista, kontrolleista ja järjestelmistä. Niiden lisäksi hän tuntee verotusta, rahoitusta sekä yritystoimintaa säätelevät lait ja taloudelliset lainalaisuudet. Hän voi myydä tilintarkastuksen ohella muitakin varmennus- ja liitännäispalveluita sekä konsultointia, jotka perustuvat joko lakiin tai eri sidosryhmien tarpeisiin.

Tilintarkastusta ja muita tilintarkastajan suorittamia palveluja ohjaavat tilintarkastuslain lisäksi hyvä tilintarkastustapa Suomessa sekä kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Kansainväliset standardit jakaantuvat varmennustoimeksiantoja ohjaaviin ja liitännäispalveluita ohjaaviin standardeihin, mutta ne eivät koske muun muassa veroilmoitusten tarkastusta, konsultointia tai oikeudessa todistajana toimimista.

Eettiset säännöt sitovat tilintarkastajia kaikissa heidän suorittamissaan palveluissa. Tilintarkastajan on muun muassa toimittava rehellisesti ja objektiivisesti sekä noudatettava riippumattomuutta, ammatillista huolellisuutta ja salassapitovelvollisuutta.

Tilintarkastus ja muut varmennustoimeksiannot

Varmentamisen tavoitteena on lisätä tiedon käyttäjien luottamusta tietoa kohtaan. Varmennustoimeksiannoissa tilintarkastaja

 • hankkii tarpeellisen määrän
 • tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä
 • esittääkseen johtopäätöksen,
 • jonka tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien luottamusta lopputulokseen
 • joka on saatu mittaamalla kohde
 • kriteerejä käyttäen tai
 • arvioimalla sitä kriteerien perusteella.

Toisin sanoen, tehtyään riittävästi ja oikeanlaista tarkastustyötä tilintarkastaja tekee johtopäätöksen ja antaa lausunnon, jonka on tarkoitus lisätä luottamusta tarkastuksen kohteen oikeellisuutta kohtaan.

Varmennus voi tuottaa joko kohtuullisen varmuuden tai rajoitetun varmuuden. Kohtuullisen varmuuden tuottavissa toimeksiannoissa tilintarkastaja suorittaa niin paljon tarkastustoimenpiteitä, että voi pitää riskiä tarkastuskohteen, kuten tilinpäätöksen sisältämien lukujen, oikeellisuudesta alhaisena. Hän voi tällöin todeta johtopäätöksenään, että kohde on oikein.

Rajoitettu varmuus saadaan, kun tilintarkastaja suorittaa sen verran tarkastustoimenpiteitä, että riski tarkastuskohteen oikeellisuudesta on riittävällä tasolla. Riski oikeellisuudesta on tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan riittävän alhainen olosuhteisiin nähden. Tilintarkastaja toteaa tällöin johtopäätöksenään, ettei hänen tietoonsa ole tullut sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta uskoa kohteen olevan virheellinen.

Ilman ulkopuolista varmennusta luottamus tarkastuskohteeseen on luontaista eli riippuu muun muassa kohteesta, laatijasta, käyttäjästä ja yhteiskunnan yleisen luottamuksen tasosta. Jo se, että tilinpäätöksen laatii joku muu kuin yrittäjä itse (ulkoistettu tilitoimisto), voi lisätä käyttäjien luottamusta tilinpäätöstä kohtaan. Riippumattoman varmennuksen käyttäminen kuitenkin lisää luottamusta huomattavasti. Rajoitetun varmuuden antama varmuustaso kohteen oikeellisuudesta on matalampi kuin kohtuullisen varmuuden antama varmuustaso. Kohtuullinen varmuus on jo suuri varmuus, mutta sekään ei ole 100 prosentin varmuus. 100 prosentin varmuus tarkoittaisi, ettei kohteen virheellisyydestä ole enää pienintäkään epäilystä. Kaavio kuvaa luottamuksen tasoja:

Riippuu tarkastettavasta kohteesta, olosuhteista, tiedon käyttäjän tarpeista ja käytettävistä vertailukriteereistä, minkä tasoinen varmuus ja luottamus on riittävä ja mielekäs hankkia. Mitä suurempi haitta virheellisestä tiedosta voi aiheutua tiedon käyttäjille, sen korkeampi varmuus kannattaa hankkia. Jos tilinpäätöksen oikeellisuudesta halutaan saada korkeampi eli kohtuullinen varmuus, se pitää tilintarkastaa. Jos tiedon käyttäjälle riittää tilinpäätöksen oikeellisuudesta rajoitettu varmuus, voidaan tilinpäätös tarkastaa myös niin sanottuna yleisluonteisena tarkastuksena.

Liitännäispalvelut

Liitännäispalvelut ovat toimeksiantoja, joissa palvelun tilaaja ja tilintarkastaja sopivat kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja tekee. Toimenpiteistä voidaan määrätä myös ns. kolmannen osapuolen antamissa ohjeissa tai ehdoissa, tai laissa. Myös liitännäispalveluissa kyse on tiedon käyttäjien luottamuksen lisäämisestä tarkastettavaa kohdetta kohtaan, mutta liitännäispalvelun lopputuloksena tilintarkastaja ei tee johtopäätöstä, eli hän ei niin sanotusti anna mitään varmuutta. Liitännäispalveluista annettavalla raportilla tilintarkastaja luettelee tekemänsä tarkastustoimenpiteet (luonne ja laajuus) ja niiden perusteella tekemänsä havainnot. Havainnot esitetään niin yksityiskohtaisesti, että palvelun tilaajan tai kolmannen osapuolen on mahdollista tehdä niiden pohjalta omat johtopäätöksensä.

Liitännäispalveluita on kahdenlaisia. Suomessa tehdään käytännössä vain taloudelliseen informaatioon kohdistuvia erikseen sovittuja toimenpiteitä (Agreed-upon procedures, AUP). AUP-toimeksiannot voivat kohdistua yksittäiseen taloudelliseen tietoon, kirjanpidon tai tilinpäätöksen osaan tai jopa kokonaiseen tilinpäätökseen. AUP-toimeksianto voi koskea esimerkiksi

 • Business Finlandin (Tekes) -rahoitusta
 • muita avustuksia
 • pankin lainakovenantteja
 • rahankeräystä.

AUP-toimenpiteet ovat usein tilintarkastuksen luonteisia eli samoja, joita tehdään osana tilintarkastusta. Toimeksiannon sisältö ja siitä annettava raportti voivat kuitenkin olla räätälöitävyytensä vuoksi tilaajalle tilintarkastusta ymmärrettävämpiä ja relevantimpia.

Riippumattoman ja ammattitaitoisen tilintarkastajan tekemä tarkastus lisää aina luottamusta yrityksen raportointiin. Se, millainen palvelu tilintarkastajalta kannattaa tilata, riippuu muun muassa tarkastettavasta kohteesta ja sen käyttäjän tarpeista.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top