Vaihtoehtona kevyempi tarkastus

Tilinpäätös voidaan varmentaa tilintarkastuksen sijaan esimerkiksi kevyemmällä yleisluonteisella tarkastuksella.

Tilinpäätös voidaan varmentaa tilintarkastuksen sijaan esimerkiksi kevyemmällä yleisluonteisella tarkastuksella. Eri vaihtoehtojen soveltuvuutta pienimmille yrityksille pohditaan parhaillaan. Huomioon on otettava muun muassa suomalainen toimintaympäristö.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastuksen lakisääteiset rajat päädyttiin pitämään ennallaan. Lakihankkeen aikana tunnistettiin kuitenkin huoli siitä, että tilinpäätösten varmentaminen tilintarkastamalla saattaa olla pienille yrityksille ylimitoitettua. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa lähiaikoina työryhmän selvittämään tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen mahdollisuutta pienimmille yrityksille. Suomen Tilintarkastajat ry pitää selvitystyötä erittäin tervetulleena. Tilintarkastusala uudistuu muun yhteiskunnan muuttuessa, ja on perusteltua mitoittaa tilinpäätöksen tarkastus muun muassa yrityskoon mukaan.

Varmennustavat vaihtelevat maittain

Sekä tilintarkastuksen lakisääteiset rajat että tavat varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus vaihtelevat maittain. Monissa Euroopan maissa tilintarkastuksen rajat ovat Suomea korkeammat. Niissäkin pienimpien yritysten on yleensä hankittava tilinpäätökselleen jokin tilintarkastajan tekemä varmennus.

Esimerkiksi Virossa pienimmät yritykset voivat tilintarkastuksen sijaan teettää niin sanotun yleisluonteisen tarkastuksen (review) ja Tanskassa laajennetun yleisluonteisen tarkastuksen (extended review). Joissain maissa, kuten Ranskassa, on laadittu oma, kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja kevyempi standardi pienten yritysten tilintarkastukselle. Isossa-Britanniassa on annettu lisäohjeistusta siitä, miten kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja voidaan soveltaa pienten yritysten tilintarkastuksissa.

Suomalainen toimintaympäristö on huomioitava

Tilinpäätös voidaan siis varmentaa monin eri tavoin. Selvitettäessä mahdollisia vaihtoehtoja on otettava huomioon sekä tilinpäätösten laatijoiden että niiden käyttäjien tarpeet. Vaihtoehtoja vertailtaessa on huomioitava varmennuspalvelun soveltuvuus suomalaiseen toimintaympäristöön esimerkiksi hallinnon tarkastuksen osalta. Lisäksi on määriteltävä, kuinka vertailukelpoisen viitekehyksen halutaan olevan kansainvälisesti.

Kevyempi tarkastus tilintarkastuksen vaihtoehtona

Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien mukaan tilinpäätös voidaan varmentaa joko tilintarkastuksella tai yleisluonteisella tarkastuksella. Jälkimmäisestä voidaan maallikkotermein puhua kevyempänä tarkastuksena. Molemmat lisäävät tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta siihen, että yrityksen tilinpäätös on laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston eli käytännössä kirjanpitolain tai IFRS:n mukaisesti. Molemmat varmennustavat kuuluvat kansainvälisessä viitekehyksessä samaan varmennustoimeksiantojen ryhmään, mutta tilintarkastukseen sovelletaan ISA-standardeja ja yleisluonteiseen tarkastukseen ISRE-standardeja.

Tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen merkittävin ero on siinä, minkä tasoisen varmuuden ne tuottavat. Tilintarkastuksen tuottama varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta on korkea eli tilintarkastusstandardien kielellä kohtuullinen. Yleisluonteisen tarkastuksen tuottama varmuus on rajoitettu. Se voi kuitenkin olla riittävä sekä omistajien että muiden sidosryhmien näkökulmasta, kun kyseessä on mikro- tai pienyritys.

Käytännössä varmuuden taso näkyy tilinpäätöksen käyttäjälle tarkastuksesta annettavassa lausunnossa.

• Tilintarkastuksesta annettava lausunto: 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.”

• Yleisluonteisesta tarkastuksesta annettava lausunto: 

”Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.”

Tilintarkastaja tekee ammatillisen harkintansa mukaan tarkastusta siten, kuin on tarpeen riittävän varmuuden saavuttamiseksi. Tilintarkastus edellyttää syvällisempiä ja laajempia tarkastustoimenpiteitä kuin rajoitetun varmuuden tuottava yleisluonteinen tarkastus. Yleisluonteinen tarkastus muodostuu ensisijaisesti tiedusteluista ja analyyttisista toimenpiteistä, kuten erilaisten suhdelukujen laskemisesta sekä tilastollisia menetelmiä hyödyntävien analyysien tekemisestä. Tarkastusta tehdään kuitenkin aina muun muassa lähipiiriin, väärinkäytöksiin, toiminnan jatkuvuuteen sekä merkittäviin, epätavallisiin ja monimutkaisiin tapahtumiin liittyen.

Mikä olisi Suomen malli?

Yleisluonteista tarkastusta voidaan laajentaa lisäämällä siihen esimerkiksi hallinnon tarkastusta ja yksityiskohtien tarkastusta. Yksityiskohtien osalta tilinpäätösten laatijat ja käyttäjät voisivat pitää hyödyllisinä muun muassa pankkitilien ja -lainojen, liikevaihdon, työnantajavelvoitteiden, verojen sekä riita- ja oikeudenkäyntikysymysten tarkastamista.

Mihin tahansa ratkaisuun ministeriön asettama työryhmä päätyykään, tilinpäätösten oikeellisuus on syytä varmentaa jatkossakin tilintarkastajan toimesta. Tilintarkastajan tuottama varmennuspalvelu tuottaa lisäarvoa tilinpäätösten laatijoille ja käyttäjille.

– Riitta Laine, Tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top