Pääomamarkkinaperusteisen rahoituksen saatavuus on erityisen tärkeää juuri nyt

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Suomen Tilintarkastajat kehottaa kiinnittämään huomiota listautumisprosessin yksinkertaistamiseen.

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Suomen Tilintarkastajat kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota listautumisprosessin yksinkertaistamiseen.

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Sen keskiössä ovat houkuttelevammat julkiset pääomamarkkinat EU-alueen yrityksille ja pk-yritysten helpompi pääoman saanti.

Juurisyy kuulemiselle on EU:n pääomamarkkinoiden kehittymättömyys verrattuna muihin suuriin lainkäyttöalueisiin. EU-alueella yritykset käyttävät yhä vähemmän pääomamarkkinoita velkarahoituksen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimiseen kuin muiden suurten lainkäyttöalueiden yritykset ympäri maailmaa. Rahoituksen hankkimismuodolla on negatiivinen vaikutus talouskasvuun ja makrotalouden kestävyyteen.  Tästä johtuen komission uusi pääomamarkkinaunioni (CMU) on pyrkinyt varmistamaan, että erityisesti pk-yrityksetpk-yritykset saavat asianmukaisen rahoituksen julkisilta markkinoilta.

Pääsyä pääomamarkkinoille yksinkertaistettava

Suomen Tilintarkastajat on konsultaatiovastauksensa ilmaisut vahvan tukensa komission ponnisteluille säädösuudistuksessa. Kannustamme komissiota tekemään kunnianhimoisia ja kauaskantoisia uudistuksia pk-yritysten esitteiden yksinkertaistamiseksi. Pääsy pääomamarkkinoille on olennainen osa EU:n yritysten rahoituksen helpottamista.

Pk-yrityksillä ei tällä haavaa ole pääsyä pääomamarkkinoille, mikä rajoittaa niiden vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja. Ne ovat riippuvaisia perinteisistä rahoituslähteistä, jotka ovat rajallisia etenkin kriisiaikoina.

Listautuminen EU:ssa on eri syistä edelleen kallista, joten tavoitteena tulisi olla pk-yritysten pääoman saannin helpottaminen yksinkertaistamalla listautumisprosessia kohdistetuilla muutoksilla. Yleisesti ottaen EU:n lainsäädännössä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää pörssiyhtiötä koskevia lisäraportointivaatimuksia. Vain pörssiyhtiötä koskevat raportointivaatimukset todennäköisesti estäisivät pk-yrityksiä listautumasta julkisille markkinoille. Lisäraportointivaatimukset voisivat myös nopeuttaa yritysten poistumista pörssistä.

ST kehottaa komissiota harkitsemaan erityisen huolellisesti, mitkä tiedot ovat esitteissä tärkeitä. Vaikka esite merkitsee kustannuksia liikkeeseenlaskijalle, se tuo myös etuja eri markkinaosapuolille. Erityisesti esite helpottaa pk-yritysten pääoman saantia markkinoilla, joten olisi vahvasti harkittava esitteen vaatimusten keventämistä. Esitteen tulee kuitenkin olla kattava, sillä muuten on olemassa riski, että sijoittajat eivät löydä riittäviä tietoja esitteistä, vaan vaativat niitä suoraan liikkeeseenlaskijalta rinnakkaisia ​​kanavia pitkin, kuten roadshow-tilaisuuksissa. Radikaaleja muutoksia peruskäsitteisiin tulee ehdottomasti välttää, koska ne voisivat aiheuttaa suurta epävarmuutta markkinaosapuolille.

Kriittisiä kohtia korkeatasoisen sijoittajansuojan saavuttamisessa listautumisannin jälkeen ovat tilintarkastajien varmentaminen ja muut tilintarkastukseen liittyvät vaatimukset, julkistamisvelvollisuudet ja corporate goveranance -vaatimukset.

Pohdittavana myös tiukempi yhdenmukaistaminen

Konsultaatiossa komissio pohtii myös EU:n säädösten ”gold-plating”:ia, eli EU:n jäsenvaltioiden yhdenmukaistettavien vähimmäissäädösten täytäntöönpanoa tiukempien säädösten avulla. Tämä viittaa siihen, että komissio saattaa myös harkita eurooppalaisen pääomamarkkinalainsäädännön tiukempaa ja täydellistä yhdenmukaistamista välttääkseen tiukemmat kansalliset määräykset sekä erot säännöissä EU:n eri jäsenvaltioiden välillä.

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top