Tilintarkastusvelvollisuuden laajuus ja hallinnon tarkastus

Lausunto tilintarkastusvelvollisuuden laajuutta ja hallinnon tarkastusta käsittelevästä TEM:n työryhmän muistiosta

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa TEM:n työryhmän ehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta.

Tilintarkastuksen raja-asiassa on huomioitava kokonaisuus

Tilintarkastus halutaan usein nähdä yritykselle hallinnollisena rasitteena, josta luopuminen koituisi tilintarkastusvelvollisuudesta luopuvan yrityksen eduksi, koska tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset (tilintarkastuspalkkio ja velvoite auttaa tilintarkastajaa) jäisivät toteutumatta.

Kokonaisuudessaan tilanne ei ole kuitenkaan tämä. Luopumalla tilintarkastuksesta yritys luopuu myös niistä eduista, joita tilintarkastukseen liittyy. Kuten TEM:n työryhmämietinnössäkin esitetään, tilintarkastusrajoja arvioitaessa on arvioitava myös sitä, kenen etua tilintarkastaja ja tilintarkastus palvelee. Suomen Tilintarkastajat ry:n mielestä tilintarkastuksen merkitystä tulee arvioida kokonaisedun näkökulmasta, jolloin sekä yrityksen että yhteiskunnan yleinen etu tulee huomioiduksi.

Tilintarkastaja ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä ja auttaa riskien tunnistamisessa

Tilintarkastus ennaltaehkäisee omalta osaltaan muun muassa väärinkäytöksiä ja edesauttaa niiden havaitsemisessa myös pienemmissä yrityksissä. Riippumaton tilintarkastaja huomioi tarkastuksessaan väärinkäytösriskin lisäksi myös muut taloushallinnon ulkoistamiseen liittyvät riskit silloin, kun taloushallinto on ulkoistettu tilitoimistoon tai palvelukeskukseen.

Tilintarkastuksesta luovuttaessa menetetty varmennus tulee korvata lisäämällä yrityksen itse suorittamaa valvontaa tai hyväksymällä palvelun ulkoistamiseen liittyvä kohonnut riski, jota yrittäjä ei tosin välttämättä edes tunnista.

Tilintarkastettu tilinpäätös näyttää paremmalta – myös paperilla

Tilintarkastuksesta luopuminen voi heikentää yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta. Yksi tilintarkastusinstituution tärkeä funktio on osakkeenomistajien saaman tiedon oikeellisuuden varmentaminen, ja yrityksen voikin olla hankalampi saada oman pääoman ehtoisia sijoittajia, jos sillä ei ole tilintarkastajaa turvaamassa osakkeenomistajien asemaa.

Tilintarkastettu tilinpäätös ja ylipäätään tieto siitä, että yritykselle on valittu tilintarkastaja, parantaa sidosryhmien luottamusta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi ulkopuoliset rahoittajat, kuten pankit, sekä yhä useammin myös muut rahoittajat, kuten Finnvera tai Business Finland. Tilintarkastamaton tilinpäätös ei ole sidosryhmien näkökulmasta yhtä luotettava kuin tilintarkastettu tilinpäätös. Jos tilintarkastamaton yritys saa pankkilainan, se todennäköisesti maksaa siitä korkeamman hinnan kuin tilintarkastettu yritys. Sama koskee muutakin rahoitusta ja luoton saamista. 

Yleinen etu puoltaa tilintarkastuksen lakisääteisyyttä

Puhuttaessa tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen etutahoista asiaa on tarkasteltava myös laajemmasta näkökulmasta kuin vain yrityksen itsensä näkökulmasta. Yritysnäkökulman lisäksi tulee huomioida myös muut sidosryhmät ja näkökulmat, joista keskeisin on yleinen etu. Lainsäätäjän on pohdittava tilintarkastetun talousinformaation arvoa ja hyötyä koko yhteiskunnalle. Yleisen edun näkökulmasta ei ole samantekevää, onko yritysten tuottama tilinpäätösinformaatio koko kansantalouden osalta luotettavaa vai ei.

Tilintarkastus on laillisuustarkastusta, ja tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa, että tilinpäätösten laatimisessa on noudatettu lainsäädäntöä ja yhteisön sisäisiä sääntöjä. Tilintarkastus lisää yleistä luottamusta talousraportointiin.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan (pdf) >

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top