Maine- ja tunnettuuskysely 2021: asiantuntevuus ja luotettavuus profiloivat tilintarkastajia

Tilintarkastajiin vahvimmin liitettävät ominaisuudet ovat asiantuntevuus ja luotettavuus. Tilintarkastuksen kautta yhteisöt rakentavat luottamusta omia sidosryhmiään kohtaan.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Terhi Mattila

Selvitimme tilintarkastusalan ja yhdistyksemme mainetta ja tunnettuutta kyselytutkimuksella. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Tilintarkastusalan maine on erinomainen

Vastaajista 84 % piti tilintarkastusalan mainetta erittäin hyvänä tai hyvänä​. Vastausten perusteella maine rakentuu usein omakohtaisten kokemusten perusteella. Vuorovaikutus ja helppo lähestyttävyys parantavat tilintarkastukseen yhdistettyä luotettavuutta ja laajemmin yleistä mielikuvaa koko alasta.

Parannettavaakin toki löytyi. Avoimissa vastauksissa esiin nostettiin muun muassa tilintarkastusprosessien raskaus ja epäoleellisuus asiakkaiden näkökulmasta sekä laadun vaihtelu henkilöittäin. Valtiontalouden tarkastusvirastoa keväällä 2021 kuohuttanut julkisuus ei näyttänyt vaikuttaneen tilintarkastusalan maineeseen laajemmin.

Asiantuntevuus ja luotettavuus tilintarkastajan tärkeimpiä ominaisuuksia

Tilintarkastajat koettiin asiantunteviksi ja luotettaviksi. Luotettuina toimijoina tilintarkastajia piti 90 % vastaajista. Tilintarkastajien koetaan toimivan eettisesti ja riippumattomasti​.

Luotan siihen, miten tilintarkastajat arvioivat työtämme. Heidän kysymyksensä auttavat meitä itsearviointiin.

Kenties tilintarkastajan melko perinteisestä roolista johtuen tilintarkastajiin ei liitetty rohkeutta tai innovatiivisuutta. Avointen vastausten perusteella kovin innovatiivisen tilintarkastajan luotettavuus saattaisi jopa kärsiä.

Luottamuksen rakentaminen sidosryhmiä kohtaan tilintarkastuksen tärkeimpiä hyötyjä

Tilintarkastuksen tärkeimmiksi hyödyiksi mainittiin virheiden ja väärinkäytösten ehkäiseminen. Neljä viidestä vastaajasta nosti esiin virheiden ehkäisemisen tilinpäätöksessä tilintarkastuksen tärkeimpänä hyötynä. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista näki tilintarkastuksen lisäävän luottamusta yritykseen tai sen tilinpäätökseen. Hieman yli puolet vastaajista koki johdon saavan hyviä neuvoja taloushallinnon prosessien tai hallinnon parantamiseksi. 

Tilintarkastuksen merkitystä ulkopuolisen rahoituksen saannin näkökulmasta ei pidetty kovin tärkeänä. Vastaajista vain noin kolmasosa luki tämän tilintarkastuksen hyödyiksi.

Suomen Tilintarkastajat ry on jäsentensä näköinen

Kyselyssä kartoitettiin myös alan etujärjestön tunnettuutta ja mainetta.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tunnettuus sen omien sidosryhmien keskuudessa on hyvällä tasolla. Noin 70 % kyselyyn vastanneista sidosryhmien edustajista tunsi yhdistyksen erittäin tai melko hyvin. Sen sijaan tilintarkastajien asiakaskunnan keskuudessa alan etujärjestö tunnetaan huonommin: yhtiömuodosta riippuen korkeintaan neljännes vastaajista tunsi yhdistyksen vähintään kohtalaisesti.

Myös alan etujärjestöön liitettiin vahvimmin mielikuvat asiantuntemuksesta ja luotettavuudesta. Edelläkävijyydestä, rohkeudesta ja innovatiivisuudesta yhdistys sai keskinkertaiset arvosanat.

Suomen Tilintarkastajat ry tunnettiin vastaajien keskuudessa parhaiten viestinnästä, edunvalvonnasta sekä tilintarkastajien ohjeistamisesta. Yhteydenpito sidosryhmien kanssa keräsi kiitosta luotettavuudesta ja tiedon selkeydestä.

Aula Research Oy toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta maine- ja tunnettuuskyselyn 6.5.-4.6.2021 välisenä aikana​. Sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin toteutettu kysely kohdistettiin Suomen Tilintarkastajat ry:n sidosryhmille sekä tilintarkastajien asiakaskunnalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 542 henkilöä.  

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top