Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2019

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta on julkaissut markkinaseurantaraportin 2019.

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta seuraa tilintarkastusmarkkinoita ja on julkaissut markkinaseurantaraportin 2019. Lue tiivistys raportin sisällöstä!

Mikä markkinaseurantaraportti?

  • Markkinaseurantaraportin tiedot perustuvat pääosin tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastusvalvonnalle antamiin valvontatietoilmoituksiin ja laskutusta varten antamiin tietoihin.
  • Markkinaseurantaraportti keskittyy erityisesti PIE-tilintarkastuksiin. Siinä on myös koko toimialaa koskevaa hyödyllistä yleistietoa muun muassa tilintarkastajien ja tilintarkastusten määristä.

Tilintarkastajia on 1340

Tilintarkastajarekisterissä oli 5.5.2020 tilintarkastajahaun perusteella 1340 tilintarkastuslain mukaista tilintarkastajana toimivaa luonnollista henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tilintarkastusyhteisöt eivätkä JHTT-tilintarkastajat.

Toimialaraportin mukaan 30.6.2018 tilintarkastajia oli 1381 ja vuoden 2015 raportin mukaan tilintarkastajia oli 1543. Tilintarkastajien määrässä on siis ollut hienoista laskua.

JHTT-tilintarkastajia on tilintarkastajarekisterin mukaan 48 ja tilintarkastusyhteisöjä 71. 

Tilintarkastuksia tehdään vuosittain 118 000

Valvontatietoilmoituksista kerättyjen tietojen perusteella Suomessa tehdään vuosittain noin 118 000 lakisääteistä tilintarkastusta. Tilintarkastusyhteisöt tekevät niistä noin 65 prosenttia ja 35 prosentissa tekijöinä ovat yksittäiset tilintarkastajat.

Toimialaraportissa ei tehdä tarkempaa jaottelua, mutta 118 000 lakisääteistä tilintarkastusta sisältävät eri yhteisömuodoille ja säätiöille tehtävät tilintarkastukset kuten myös julkisyhteisöjen lakisääteiset tilintarkastukset.

Lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan myös sellaista tilintarkastusta, joka tehdään yhteisöön, joka ei kokorajojensa puolesta olisi velvoitettu tilintarkastuksen toimittamiseen mutta on valinnut tilintarkastajan vapaaehtoisesti.

PIE-yhteisöjä on Suomessa 470

PIE-yhteisöllä tarkoitetaan yleisen edun kannalta merkittävää yhteisöä (Public Interest Entity), joita ovat kirjanpitolain mukaan pörssiyhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt.

Vuonna 2018 Suomessa oli 470 PIE-yhteisöä ja niihin on valittu tilintarkastajia 11 tilintarkastusyhteisöstä. Suurimman osan (82 prosenttia) PIE-toimeksiannoista hoiti neljä suurinta tilintarkastusyhteisöä eli KPMG, EY, PwC ja Deloitte. Erityisesti luottolaitosten paikallispankkien tilintarkastajina toimi myös muut tilintarkastusyhteisöt.

EU:n komissio ja CEAOB ovat kiinnostuneita erityisesti PIE-yhteisöjen tilintarkastuksista. CEAOB (Committee of European Auditor Oversight Bodies) on EU:n tasolla toimiva tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöelin, joka pyrkii toiminnallaan edistämään tilintarkastuksen laatua.

PIE-tilintarkastajien liikevaihto yhteensä 513 miljoonaa euroa

Tilintarkastusyhteisöjä, joilla on asiakkainaan PIE-yhteisöjä, koskee muun muassa EU:n tilintarkastusasetus. Kyseisiä yhteisöjä velvoittaa myös tilintarkastuslain 5 luvun erityissäännökset. Näissä on esimerkiksi rajoituksia muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamisesta ja säännöksiä muiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärästä.

Markkinaseurantaraportin mukaan tilintarkastusyhteisöjen PIE-tarkastuskohteilta saamat tilintarkastuspalkkiot olivat 24,1 miljoonaa euroa. Näiden 11 tilintarkastusyhteisön kokonaisliikevaihto oli 513 miljoonaa euroa. 

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top