Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Kirjoittaja ja kuva: Eelis Paukku

Tutkin väitöskirjatyössäni sitä, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudelliseen rikollisuuteen Suomessa. Tutkimuspaperini ovat pitkälti jo valmiina, mutta niiden julkaisuprosessi kansainvälisissä lehdissä on kesken. Väitöskirjani kattaa vuosien 2015–2020 talousrikostuomiot ja näihin liittyvien yhtiöiden tilintarkastuskertomukset, joiden perusteella arvioin lakisääteisen ja vapaaehtoisen tilintarkastuksen merkitystä talousrikosten ilmenemiselle ja vaikutuksille.

Tutkimuksessani käyn läpi yli tuhat talousrikostuomioita, ja niihin liittyvien yhtiöiden tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, voiko talousrikoksia ennustaa tilintarkastuskertomuksista, ja miten tilintarkastuksen toteuttaminen joko lain edellyttämänä tai vapaaehtoisesti vaikuttaa rikoksien onnistumiseen ja niillä saatavaan hyötyyn.

Talousrikolliset hyödyntävät odotuskuilua

Ensimmäinen merkittävä tutkimushavainto oli, että julkisista rekistereistä ei juuri koskaan ole saatavilla mukautettuja tilintarkastuskertomuksia sellaisista yhtiöistä, joissa tehdään talousrikosta. Näitä ei useissa tapauksissa rekisteröidä lainkaan. Tämä voidaan selittää lainsäädännöllä: tilintarkastus on käytännössä vapaaehtoista, koska tilintarkastuksen suorittamatta jättämisestä ei ole sanktioita. Myöskään tilinpäätöksen, tai vain tilintarkastuskertomuksen, julkistamatta jättämisestä ei ole tekijöille relevantteja sanktioita. Tämä johtaa todennäköisesti siihen, että kun tilintarkastaja havaitsee väärinkäytöksen, ei tilintarkastusta enää jatkossa suoriteta.

Toinen havainto oli, että useat talousrikolliset haluavat toteuttaa vapaaehtoisesti tilintarkastuksen, vaikka tilintarkastusrajat eivät tilinpäätöksen mukaan ylity. Tällä tekijät pyrkivät todennäköisesti hyödyntämään odotuskuilua eli sitä, että velkojat ja julkinen taho olettavat tilintarkastajan tarkastaneen enemmän, kuin mitä tosiasiassa tarkastetaan. Tämä odotuskuilu on maailmalla hyvin tunnettu ilmiö, josta saatiin nyt empiirisiä tuloksia myös Suomessa. Odotuskuilun hyödyntäminen onnistui siten, että vapaaehtoisesti yhtiön tilintarkastaneet talousrikolliset onnistuivat jatkamaan tekoaan pidempään jäämättä kiinni. Toisaalta heidän aiheuttamansa rikosvahinko jäi usein pienemmäksi kuin tapauksissa, joissa tilintarkastajaa ei valittu vapaaehtoisesti.

Kolmas havainto oli, että sellaisissa yhtiöissä, joissa tilintarkastaja tuli tilintarkastuslain mukaan valita, tilintarkastuksen tekeminen ainakin yhtenä vuonna lisäsi merkittävästi sekä rikosvahinkoja että rikosten määrää. Tätäkin voidaan selittää odotuskuilulla, erityisesti velallisen epärehellisyysrikoksissa ulkoiset rahoittajat ovat saattaneet antaa paljon painoa tilintarkastukselle. Sellaisissa yhtiöissä, jotka tilintarkastettiin useina vuosina, rikosvahingot jäivät kuitenkin säännönmukaisesti pienemmiksi. Näissä yhtiöissä oli havaittavissa ilmiö, että tilintarkastus rajoittaa jatkuessaan rikosvahinkojen syntymistä ja rikosten vakavuutta. Lopetetut tarkastukset kuitenkin pahentavat rikoksia ja niiden vakavuutta, koska tällöin ulkoiset tahot ovat jo kerran luottaneet tarkastukseen.

Tilintarkastuksella voidaan vähentää rikoksista aiheutuvia vahinkoja

Tutkimuksen merkittävin hyöty on rikostorjunnassa. Tilintarkastuksen merkitystä talousrikosten ennaltaehkäisyssä ja vahinkojen rajoittamisessa ei ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimus osoittaa, että toteutuessaan jatkuvasti tilintarkastus vähentää rikoksista yhteiskunnalle aiheutuvia vahinkoja. Lakisääteisen tilintarkastuksen lopettaminen on myös indikaatio siitä, että yhteisössä voi olla käytössä väärinkäytös. Tutkimus indikoi myös sitä, että tilintarkastusrajat alittavissa yhtiöissä voi olla hyötyä toteuttaa tilintarkastus, jos jokin sidosryhmä tahtoo vähentää väärinkäytösriskiä.

Eelis Paukku, Vaasan yliopisto

Opiskelija-apuraha

Eelikselle myönnettiin opiskelija-apuraha väitöstutkielmastaan keväällä 2023.

Suomen Tilintarkastajat ry:n rahasto tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myönnetään keväällä tilintarkastusta opiskeleville tai alaa tutkiville.

Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan. Seuraava apurahahaku käynnistyy keväällä 2024.

OTT, KTM, DI, KHT, lupalakimies Eelis Paukku on puhumassa väitöskirjastaan Tilintarkastajapäivässä 12.1.2024 aiheenaan Tilintarkastuksen vaikutus talousrikoksiin – rikosvahingot, kiinnijäämisriski ja vaaratekijät.

Lisää samasta aiheesta

Pro gradu: Case Jippii Oyj – Vaikutukset tilintarkastajien ammatilliseen kiinnostukseen toimia tilintarkastajina

Tilintarkastajien rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa on keskeinen, ja heidän ammattikuntansa on rakentunut luottamuksen varaan. Kun skandaalit ja talousrikostapaukset tulevat esiin, ne voivat heikentää tätä luottamusta ja aiheuttaa myös tilintarkastajissa henkilökohtaista pelkoa ja stressiä. Toisaalta tilintarkastajan vastuu voi lisätä ammatin houkuttelevuutta.

Lue lisää
Apurahan saanut Johanna Kurjanen

Pro gradu: Tilintarkastusalan houkuttelevuus

Tilintarkastusalan houkuttelevuus tuntuu olevan laskusuhdanteessa. Suomen Tilintarkastajien asiantuntija Jarkko Raitiokin kirjoitti viime syksynä siitä, kuinka tilintarkastajia on tällä hetkellä vähemmän kuin koskaan aiemmin, vaikka töitä olisi tarjolla enemmän kuin ikinä. Päätin selvittää pro gradu -tutkielmassani, mistä tämä voisi johtua. Mikä tilintarkastusalan houkuttelevuuteen oikeastaan vaikuttaa?

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top