Asiakasvarojen hallinnointi on tärkeä osa liiketoimintaa

Suomen Tilintarkastajat ry on päivittänyt suosituksensa asiakasvarojen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoimisesta.

Suomen Tilintarkastajat ry on päivittänyt suosituksensa asiakasvarojen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoimisesta. Ohjeen päivityksessä on huomioitu sijoituspalvelulakiin heijastuvat muutokset EU-lainsäädännössä sekä muutokset kansainvälisissä tilintarkastusalan standardeissa.

Teksti: Timo Eerola, Senior Manager, KHT, Ernst & Young Oy | Kuva: Vesa Sammalisto

Useille toimialoille, kuten sijoituspalvelutoiminnalle ja luottolaitoksille, on tavanomaista, että yrityksen hallussa on toiselle kuuluvia varoja, joita se säilyttää omistajan kanssa erikseen laaditun sopimuksen mukaisesti. Järjestelyn taustalla voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, jossa sijoituspalveluyritys ja tämän asiakas ovat tehneet sopimuksen jonkin tietyn sijoituksen tekemisestä ja sijoituspalveluyritys hoitaa hallintaansa tilapäisesti siirrettyjen asiakkaan varojen välittämisen kolmannelle osapuolelle sopimuksen määrittämien toimenpiteiden mukaisesti. Onkin lähtökohtaisesti tärkeää, että yrityksen hallintaan annetut asiakasvarat erotetaan selkeästi yrityksen omista varoista esimerkiksi erilliselle pankkitilille.

Asiakasvarojen erittely ja siten myös suojaaminen ovat erittäin tärkeitä sekä päämiehen (asiakas), yrityksen itsensä kuin kolmansienkin osapuolien näkökulmasta. Mikäli yritys esimerkiksi ajautuisi konkurssiin, pystytään hyvin järjestetyn asiakasvarojen hallinnointiprosessin avulla näyttämään, mitkä varat todellisuudessa kuuluvat asiakkaille tai kolmansille osapuolille ja mitkä lukeutuvat konkurssin tehneen yrityksen omaan varallisuuteen.

Yhtiöllä on oltava asianmukaiset prosessit ja kontrollit asiakasvarojen käsittelyyn sekä säilytykseen liittyen. Prosessien ja kontrollien on oltava toimiviksi havaittuja ja dokumentoituja. Jotta päivittäiset asiakasvarojen säilyttämistä koskevat rutiinit ja kontrollit toimivat, on varoja vastaanottavilla yrityksillä oltava riittävät ja osaavat resurssit sekä toimivat järjestelmät. Asiakasvarojen vastaanottaminen on nähtävä tärkeänä osana liiketoimintaa ja siihen liittyvien prosessien on toimittava moitteettomasti jatkuvasti.

Asiakasvarojen tarkastusta ja raportointia sääntelee EU-lainsäädäntöön pohjautuva Suomen sijoituspalvelulaki (747/2012, muutoksineen). Asiakasvaroista annetun sääntelyn tarkoituksena on turvata asiakkaan ja sijoittajan varojen pitäminen erillään niitä hoitavan tai säilyttävän yhteisön varoista sekä sen muiden asiakkaiden varoista. Tarkoitus on turvata myös se, että asiakkaan yhteisön haltuun luovuttamat varat ovat aina luotettavasti selvitettävissä. Tämä lisää osapuolten ja sijoittajien luottamusta käytäntöihin arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoilla.

Asiakasvarojen tarkastus on keskeinen osa tilintarkastajien tehtäviä, kun suoritetaan tilintarkastusta esimerkiksi luottolaitoksille tai sijoituspalveluyhtiöille. Asiakasvarojen tarkastuksen tavoitteena on varmentaa, että toimitaan lainsäädännön mukaisesti. Tilintarkastajien on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa myös suorittaessaan muita kuin tilintarkastustoimeksiantoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tilintarkastajien on noudatettava työssään IAASB:n antamia kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja, jotka sisältävät perusperiaatteet, keskeiset menettelytavat ja ohjeistusta. Standardit sääntelevät myös tarkastuksesta annettavan raportin muotoa sekä tarkastuksella saavutettavan varmuuden tasoa. Asiakasvarojen tarkastuksessa noudatetaan Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen mukaan ISAE 3000 -standardia.

Suomen Tilintarkastajat ry:n ohje: Asiakasvarojen tarkastaminen

Suomen Tilintarkastajat ry antoi vuonna 2013 ohjeen asiakasvarojen tarkastamisesta ja tilintarkastajan raportoimisesta. Ohjetta on nyt päivitetty vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää asiakasvarojen, mukaan lukien pitkäaikaissäästövarojen, säilyttämistä koskevien järjestelyiden tarkastuskäytäntöjä Suomessa antamalla yksityiskohtaista ohjeistusta ja lausuntomalleja tilintarkastajien käyttöön.

Suosituksen päivitti työryhmä, jonka jäseninä toimivat Timo Eerola (EY), Heini Laine (PwC), Mikko Kylliäinen (KPMG) ja Sonja Suosalo (Deloitte). Työryhmän sihteerinä toimi Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry). Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suosituksen 21.11.2019.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top