Erityinen tarkastus ja tilintarkastus

Mikä on tilintarkastuksen tarkoitus ja miten se eroaa erityisestä tarkastuksesta ja erityistarkastuksesta?

Kirjoittajat: Seppo Suontausta ja Tytti Saarinen

Erilaisista tilintarkastajien tekemistä tarkastuksista puhuttaessa termit menevät helposti sekaisin, minkä vuoksi selvennämme tässä artikkelissamme terminologiaa ja erilaisten tarkastusten eroja. Kerromme myös, mikä on tilintarkastuksen tarkoitus ja miten se eroaa erityisestä tarkastuksesta ja erityistarkastuksesta.

Mitä on erityinen tarkastus?
Aluehallintoviraston määräämä erityinen tarkastus on vähemmistöosakkeenomistajan suojakeino

Aluehallintoviraston määräämästä erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain 7 luvussa vähemmistöosakkeenomistajan suojakeinona. Säännöksen mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyksenä on, että ehdotusta on käsitelty yhtiökokouksessa ja ehdotusta on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakelajin osakkeista. Päätöksen erityisestä tarkastuksesta antaa aluehallintovirasto, joka myös määrittää erityisellä tarkastuksella selvitettävät asiat.

Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa ja useissa muissa laeissa. Erityisellä tarkastuksella turvataan tiedonsaantimahdollisuudet tahoille, joilla on yhteisöön välitön intressi, mutta joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa suoraan johdon toimintaan ja taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön operatiiviseen päätöksentekoon.

Erityisen tarkastuksen kustannuksista vastaa kohdeyhtiö, ja osakeyhtiölaki takaa erityisen tarkastuksen suorittajalle oikeuden kohtuulliseen palkkioon. Erityisessä tarkastuksessa selvitetään tyypillisesti selvästi rajattuja asiakokonaisuuksia, eli lähestymiskulma on hyvin erilainen kuin tilintarkastuksessa. Tilintarkastuksessa olennaisuuden käsite on keskeinen ja tilinpäätöstä tarkastellaan kokonaisuutena. Erityinen tarkastus pureutuu sen sijaan yksityiskohtiin ja selvitettävänä voi olla esimerkiksi:

  • Mitä varojen jakamiseen liittyviä päätöksiä yhtiön toimielimissä on tehty ja mihin säännöksiin ne perustuvat?
  • Mitä tosiasiallista varojen jakoa yhtiöstä on tapahtunut?
  • Onko epäiltävissä, että yhtiön johtohenkilöt olisivat jakaneet yhtiöstä varoja muutoin kuin varojenjaosta tehtyjen päätösten perusteella?
  • Onko tiettyyn kuluerään kirjattu yhtiön normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia eriä?
  • Onko varojen jakamisessa suosittu joitain tahoja?

Osakeyhtiölain 7 luvun 9 §:n mukaan ”erityisestä tarkastuksesta on annettava tarkastuslausunto yhtiökokoukselle. Lausunto on vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla, viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka pyytää sitä, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.” Erityisessä tarkastuksessa haasteena voi olla se, että kohdeyhtiö ei anna lausuntoa yhtiökokouksen tiedoksi tai osa erityisen tarkastuksen havainnoista jätetään antamatta tiedoksi. Tällöin erityisen tarkastuksen hakijan tiedonsaanti jää vajavaiseksi, eikä erityinen tarkastus välttämättä täytä vähemmistöosakkeenomistajan suojan tarkoitusta.

Organisaation tilaama erityinen tarkastus tuottaa hyödyllistä lisätietoa johdolle

Yhtiö, yhdistys tai muu yhteisö voi myös itse pyytää tilintarkastajalta erityistä tarkastusta. Toimeksiannon sisältö sekä mahdolliset rajaukset ja kohdennukset määritetään niin, että yhteisön johto saa tarkastuksesta hyödyllistä lisätietoa.

Organisaation tilaaman erityisen tarkastuksen jälkeen yhteisön johdolla on yleensä paremmat edellytykset harkita jatkotoimenpiteitä, koska sillä on hyödynnettävissään ulkopuolisen riippumattoman tahon havainnot. Tyypillisesti organisaatiot tilaavat erityisiä tarkastuksia silloin, kun työntekijän tai johtoon kuuluvan henkilön epäillään syyllistyneen väärinkäytökseen eikä yhtiöllä ole riittäviä resursseja tilanteen tutkimiseksi. Toimeksiannoissa sovitaan dokumentaation tasosta. Usein tarkastus dokumentoidaan siinä tarkkuudessa, että tarkastuskertomusta ja sen liiteaineistoa voidaan hyödyntää myöhemmissä oikeudenkäynneissä ja tarvittaessa jo esitutkintavaiheessa.

Myös raportoinnin näkökulmasta erityinen tarkastus eroaa tilintarkastuksesta merkittävästi: Tilintarkastajan lakisääteinen raportointi rajoittuu pääsääntöisesti tilintarkastuskertomukseen ja mahdolliseen tilintarkastuspöytäkirjaan. Kaikki tilintarkastuksen havaintoja todentava aineisto säilytetään tilintarkastajan työpapereissa. Erityisen tarkastuksen tavoitteena puolestaan on tuoda esiin tarpeellinen, johtopäätöksiä tukeva aineisto.

Mitä hyötyä erityisestä tarkastuksesta on?

Erityisellä tarkastuksella saadaan ulkopuolisen tahon riippumaton näkemys riidanalaisiin tai muutoin selvitystä kaipaaviin seikkoihin. Parhaimmillaan aluehallintoviranomaisen määräämä erityinen tarkastus turvaa muun muassa vähemmistöosakkeenomistajan asemaa, koska sen avulla vähemmistöosakkeenomistaja saa yhtiöstä sellaisia tietoja, joita se ei muuten saisi. Erityisen tarkastuksen hakeminen voi joissain tilanteissa olla myös tehokas painostuskeino yhtiön johtoa kohtaan. Jo erityisen tarkastuksen uhalla voidaan päästä toivottuihin tavoitteisiin ilman, että asia etenee tarkastukseen saakka.

Mitä on erityistarkastus?

Erityistarkastus-termi esiintyy maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä. Konkurssilain 9 luvun 4 §:n mukaan velkojat voivat päättää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksesta, jos velallisen kirjanpito tai muut seikat antavat siihen aihetta. Laissa yrityksen saneerauksesta ei puhuta erityistarkastuksesta, mutta selvittäjän tehtävänä on lain 8 §:n mukaan huolehtia tarpeellisessa laajuudessa velallisen ennen menettelyn alkamista harjoittaman toiminnan tarkastuksesta. Lain 41 §:n mukaan saneerausohjelmaan on sisällytettävä eritelty selvitys velallisen toimintaan kohdistuneiden tarkastusten tuloksista, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia tai muita yritystoimintaan liittyviä rangaistavia tekoja koskevista toimenpiteistä tai epäilyistä sekä takaisinsaantiperusteita koskevista toimenpiteistä, havainnoista tai epäilyistä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa 16/2007 Selvittäjän asema ja tehtävät on todettu, että ”velallisen toiminnan erityistarkastuksen teettäminen asiantuntevalla tilintarkastajalla on usein suositeltavaa. Pienissäkin yrityksissä erityistarkastuksen teettäminen voi olla tarkoituksenmukaista, jos selvittäjä ei itse saa selvitettyä asioita tarpeellisessa laajuudessa.”

Lähes kaikissa laajoissa konkursseissa ja saneerauksissa teetetään erityistarkastus. Näin saadaan selville konkurssi- tai saneerausmenettelyä edeltäneet toimet ja pystytään tekemään ratkaisuja mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja takaisinsaantien osalta. Maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä erityistarkastuksissa tarkastelutaso vaihtelee: Joskus kartoitusluonteinen tarkastus riittää, jotta saadaan ylätason käsitys tehdyistä oikeustoimista. Monesti päädytään tekemään yksityiskohtainen ja kattavalla liiteaineistolla täydennetty kertomus, joka vie tekijänsä oikeudenkäyntiin asti todistamaan. 

Mitä on tilintarkastus?

Tilintarkastus tai vuositilintarkastus on tilintarkastuslakiin perustuvaa, tiukasti säänneltyä toimintaa. Tilintarkastuslain lisäksi sovellettavaksi tulevat kansainväliset tilintarkastusstandardit. Tilintarkastaja antaa kultakin tilikaudelta päivätyn ja allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen, jossa annetaan lausunto siitä,

  1. antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
  2. täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset
  3. onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti
  4. ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Lausunto on vakiomuotoinen, varauman sisältävä tai kielteinen. Jos tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, tilintarkastajan on ilmoitettava siitä tilintarkastuskertomuksessa. Toimintakertomuksesta lausutaan vain, jos sellainen on tilinpäätökseen liitetty.

Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön tai säätiön vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan. Lisäksi on huomautettava, jos vastuuvelvollinen on rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. Tilintarkastuslain 3:5 mukainen huomautusvelvollisuus tulee tilintarkastajan arvioitavaksi osana hallinnon tarkastusta.

Tilintarkastaja hankkii lausuntonsa perustaksi kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Tarkastelukulma on hyvin erilainen kuin erityisissä tarkastuksissa ja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä erityistarkastuksissa. Kohtuullinen varmuus saavutetaan, kun tilintarkastaja on hankkinut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä alentaakseen tilintarkastusriskin hyväksyttävän alhaiselle tasolle. Tilintarkastusriski puolestaan on riski siitä, että tilintarkastaja esittää epäasianmukaisen lausunnon, kun tilinpäätös on olennaisesti virheellinen. Tilintarkastusriski tulee huomioitavaksi jo, kun työtä suunnitellaan.

Tilintarkastuksessa olennaisuuden käsite on keskeinen. Virheellisyys on olennainen, jos virheellisyyden (myös tiedon pois jättäminen) yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Koska tilintarkastajan lausunto koskee tilinpäätöstä kokonaisuutena, tilintarkastaja ei ole velvollinen havaitsemaan virheellisyyksiä, jotka eivät ole koko tilinpäätöksen kannalta olennaisia.

Yhteenvetona:

Tilintarkastajalla on keskeinen valvonta- ja raportointitehtävä siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan. Tällä halutaan suojata kaikkia tilinpäätöstiedon käyttäjiä, kuten velkojia sekä osakkeenomistajia. Tilintarkastus ei kuitenkaan vähennä johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia. Erityinen tarkastus tarjoaa tilintarkastusta syvällisemmän keinon johdon toiminnan arviointiin, kun tarkastuksen painopisteet ovat rajatuissa asiakokonaisuuksissa.

Lue myös:

Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top