Korona haastaa tilintarkastajat

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä ongelmia monen asiakkaan toiminnalle, ja tulevaisuudennäkymät saattavat olla epävarmat tai jopa lohduttomat.

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä ongelmia monen asiakkaan toiminnalle, ja tulevaisuudennäkymät saattavat olla epävarmat tai jopa lohduttomat. Tämä aiheuttaa haasteita myös teille, jotka osana tilintarkastusta arvioitte asiakkaan kykyä jatkaa toimintaansa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Moni tilintarkastaja käy asiakkaan kanssa tänä keväänä vakavampia keskusteluja kuin koskaan ennen.

  • Miten korona vaikuttaa palvelujen ja tuotteiden kysyntään, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen tai henkilöstöön?
  • Kauanko vaikea tilanne tulee kestämään?
  • Kuinka pitkälle kassa riittää?
  • Onko toiminnan jatkuvuus vakavasti vaarantunut?

Valtiovalta ja moni muu toimija on ilmoittanut suunnitelmistaan tukea ja helpottaa vaikeuksiin joutuneiden yrittäjien tilannetta eri tavoin. Muun muassa verohallinto, eläkeyhtiöt, Business Finland, Suomen Yrittäjät, pankit ja jotkin vuokranantajat ovat ilmoittaneet erilaisista tukimuodoista ja helpotuksista maksuihin. Asiakkaan kanssa kannattaa keskustella vaihtoehdoista ja erityisesti yrittäjän omasta aktiivisuudesta tukien, maksuaikojen pidennysten ja erityisrahoituksen saamiseksi. Tulemme keräämään hyödyllisiä linkkejä verkkosivuillemme.

Toiminnan jatkuvuuden arvioiminen ja oikeanlainen raportoiminen sen vaikutuksista on tänä keväänä entistä haastavampaa.

Erityisen haastavaa tilintarkastajalle on pohtia, mikä on luvattujen tukitoimien vaikutus yksittäisen asiakkaan kohdalla.

  • Kuinka varmaa rahoituksen, tuen tai maksuajan saaminen on?
  • Kuinka pitkälle helpotukset riittävät?

Toiminnan jatkuvuuden arvioinnin pitäisi ulottua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöshetkestä. Korona saattaa olla naula niiden asiakkaiden arkkuun, joilla on muutenkin haasteita kannattavuuden tai rahoituksen kanssa.

Korona vaikuttaa monen asiakkaan tilinpäätökseen

On tärkeää keskustella toiminnan jatkumiseen liittyvästä epävarmuudesta. Vielä tärkeämpi on roolinne asiakkaan ja kirjanpitäjän rinnalla sen arvioimisessa, miten koronan aiheuttamien haasteiden ja riskien pitäisi näkyä tilinpäätöksessä. Keskellä suurta huolta tulevasta pitäisi näet huolehtia myös siitä, että edellisen tilikauden tilinpäätös tulee laadittua ja että se antaa oikean ja riittävän kuvan sekä täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Koronan vaikutukset tilinpäätökseen ja toiminnan jatkuvuuteen pitää arvioida jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen. Tilinpäätös laaditaan yleensä jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Jos oletus toiminnan jatkumisesta ei asiakkaan mielestä sovellu, on sen laadittava tilinpäätös jollain muulla periaatteella. Tämä vaikuttaa muun muassa tase-eriin, joiden kirjanpitoarvoa on muutenkin arvioitava kriittisesti – erityisesti tänä keväänä!

Tilinpäätöksessä pitää antaa riittävät tiedot toiminnan jatkumiseen liittyvästä mahdollisesta epävarmuudesta.

Liitetiedoissa voitaisiin esimerkiksi kertoa toiminnan tappiollisuudesta, maksukyvyn heikkenemisestä tai rahoituksen päättymisestä. Tiedot voivat liittyä tilikauden tapahtumiin tai sen päättymisen jälkeisiin tapahtumiin. Mikroyritysten suojasatamasäännös antaa tapauskohtaisten lisätietojen antamiseen helpotuksen, mutta mikroyrityksenkin tilinpäätöksen tietojen pitää olla todenmukaisia.

Toiminnan jatkuvuuden arvioiminen on haaste tilintarkastajalle

Vaikka tilanne on vaikea, pitäkää mielessä oma roolinne riippumattomana ja objektiivisena asiantuntijana! Tilintarkastajan tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan ja käyttää lakisääteiset vaatimukset, ja raportoida havaintojen mukaisesti. Laadukkaasta tilinpäätöksestä tai tilintarkastuksesta ei pidä tinkiä tässäkään tilanteessa.

Normaalitilanteessa viitteet toiminnan jatkuvuuden vaarantumisesta voivat toisinaan olla huomaamattomia ja vaativat tilintarkastajalta sekä hoksottimia että harkintaa raportoinnin suhteen.

Korona tuo yritystoiminnan jatkuvuusongelman koko kansakunnan silmien alle, eikä mikään yrityksen sidosryhmistä voi olla huomaamatta sitä. Tästä syystä joku saattaisi ajatella, ettei tilintarkastajan raportoinnilla ole tässä tilanteessa niin suurta merkitystä kuin normaalisti tai että mukautettu kertomus pahentaisi yrityksen tilannetta entisestään.

Tilintarkastaja ei kuitenkaan voi jättää ilmeistä epävarmuutta toiminnan jatkuvuudesta huomioimatta tilintarkastuskertomuksessaan tänäkään keväänä. Riippumaton ja oikeanlainen raportointi on sekä tilintarkastajan oman oikeusturvan mukaista että yhteiskunnan hänelle osoittama tehtävä. ”Nyt ei voi laittaa päätä pensaaseen”, kuten eräs asiantuntija osuvasti totesi.

On syytä harkita myös riskiarvioiden ja tarkastussuunnitelman päivittämistä. Miten hankitaan riittävä tilintarkastusnäyttö, jos ei päästä inventaariin tai kirjanpitoaineiston luokse? Voisiko joistain luvuista hankkia varmuutta ulkopuolisia vahvistuksia pyytämällä? Asiakkaan kanssa kannattaa sopia aikataulujen muutoksista ja joustoista puolin ja toisin.

Jos toiminnan jatkuvuudesta raportoiminen ei ole sinulle tuttua tai kaipaat muistinvirkistystä, kehotan lukemaan Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta luvun 2.6 sekä ISA 570 -standardin. Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta löydät myös päätöspuun. Se ohjaa vaihe vaiheelta arvioimaan, pitääkö kertomusta mukauttaa ja millä tavoin.

Korona haastaa tilintarkastajat muuttamaan työtapojaan

Tämä kevät on haasteellinen myös teille tilintarkastajille. Edellä kuvatut olosuhteet vaativat uudenlaista arviointia ja selkärankaa raportoinnin suhteen. Virus saattaa iskeä tiimiinne, teihin itseenne tai asiakkaaseen, ja viivästyttää tilinpäätöksiä sekä haastaa totutut työtavat. Myös yhtiökokoukset, asiakastapaamiset ja koulutukset saattavat peruuntua tai siirtyä myöhemmäksi. Asiakkaiden maksuvaikeudet saattavat vaikuttaa tilintarkastuksen laskutukseen.

Moni on siirtynyt kotitoimistolle ja hyödyntää erilaisia etätyöskentelytapoja. Tilintarkastusevidenssin riittäväksi saamiseksi keksitään uudenlaisia keinoja, sähköisen taloushallinnon järjestelmien osaaminen korostuu ja sähköinen allekirjoittaminen lisääntyy. Erilaiset tukitoimet tuovat joustoja veroilmoitusten ja tilinpäätösten aikatauluihin sekä erilaisiin maksuihin, mikä antaa joustovaraa sekä tilinpäätöksen laatijoille että tilintarkastajille.

Ei siis hätää, tilinpäätökset kyllä valmistuvat ja niitä päästään tarkastamaan aikanaan. Olemme kuitenkin vedonneet työ- ja elinkeinoministeriöön, jotta tilinpäätösten laatimiselle saataisiin jatkoaikaa. Sillä välin, pidetään yhteyttä asiakkaisiin ja toisiimme, ja pysytään terveinä niin pitkään kuin mahdollista!

Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top