Mitä ISAt edellä, sitä pienet perässä?

Pienten ja keskisuurten tilintarkastustoimeksiantojen tilintarkastuksesta ja ISA-standardien soveltamisesta on keskusteltu kansainvälisesti.

Pienten ja keskisuurten (SME) tilintarkastustoimeksiantojen tilintarkastuksesta ja ISA-standardien soveltamiseen liittyvistä haasteista on keskusteltu viimeisen vuoden aikana paljon. Keskustelua on käyty niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kerron, mitä tilintarkastusstandardeja laativassa IAASB:ssa ja eurooppalaisessa kattojärjestössämme Accountancy Europessa (AE) on keskusteltu ja miten asiaa on edistetty.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Accountancy Europe: ”Auditing standards have become over-engineered for SMEs”

Moni tilintarkastaja pitää ISA-standardeja vaikeaselkoisina ja niiden soveltamista SME-toimeksiantojen tilintarkastuksessa haastavana. ISA-standardit eivät myöskään välttämättä istu asunto-osakeyhtiöiden ja muiden non-profit-periaatteella toimivien organisaatioiden tarkastukseen. ISA-standardit onkin laadittu alun perin julkisille osakeyhtiöille. Julkisten osakeyhtiöiden sääntelyn tiukentuessa myös tarve niiden tilintarkastuksen sääntelemiselle on kasvanut.

Hyvä esimerkki on parhaillaan uudistettava ISA 540 -standardi, joka koskee kirjanpidollisten arvioiden tarkastusta. Standardin uudistaminen tuli ajankohtaiseksi rahoitusinstrumentteja koskevan IFRS 9 -standardin myötä, ja yksi sen päätavoitteista on ohjeistaa tilintarkastajaa rahoitusinstrumentteihin liittyvien johdon arvioiden tarkastamisessa. Tämän vuoksi se sopii huonosti pienelle velattomalle ja omistajavetoiselle yritykselle.

ISA 540:n uudistuksen yhteydessä on ollut tarkoitus ottaa uudenlainen lähestymistapa skaalautuvuuteen, mutta standardia uudistava IAASB tuntuu olevan solmussa tavoitteittensa ja standardiluonnoksen saaman palautteen kanssa.

Viimeistään ISA 540:n uudistamisen yhteydessä IAASB:n olisi pohdittava myös sitä vaihtoehtoa, että standardi rajattaisiin osittain tai kokonaan koskemaan vain listattuja tai yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöt). Standardien kehittämiseen ja uusien standardien laatimiseen kohdistuu jatkossakin paineita erityisesti yleisen edun näkökulmasta, kun markkinat muuttuvat ja valvontaympäristö tiukentuu.

Toisaalta keskusteluissa on haluttu nostaa esiin SME-sektorin merkitys yleiselle edulle ja SME-tilintarkastuksen yhteiskunnallista luottamusta rakentava vaikutus. SME-tilintarkastukselle on luotava suotuisat olosuhteet toimia tehokkaasti, mutta samalla laadukkaasti ja standardeja noudattaen. Keskustelu SME-tilintarkastuksesta asettaa omalta osaltaan paineita standardien kehittämiselle, mutta kehitystarpeet ovat erilaisia kuin PIE-yhteisöjä koskevassa keskustelussa.

Accountancy Europe: ”Status quo is not an option”

Accountancy Europen (AE) tilintarkastustyöryhmässä (AAPG) on keskusteltu viimeisen vuoden aikana säännöllisesti SME-tilintarkastuksesta. AE on juuri julkaissut Cogito-paperin, jonka avulla se pyrkii herättämään keskustelua SME-tilintarkastuksen haasteista ISA-standardeihin liittyen. AE pohtii paperissa myös erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Cogito-paperin liitteenä on julkaistu yhteenveto siitä, missä AE:n jäsenmaissa on laadittu omia standardeja, soveltamisohjeita tai työkaluja SME-tilintarkastuksen helpottamiseksi. Kymmenen Euroopan maata on antanut kansallista ohjeistusta standardien suhteelliseen soveltamiseen. Ranska on ainoa maa, jolla on SME-toimeksiannoille kokonaan oma standardi. Soveltamista helpottavia työkaluja tai lisäohjeistusta on tehty 11 maassa.

Se, että niinkin moni maa on laatinut omaa ohjeistustaan, on signaali siitä, että tilintarkastusstandardien nykytilanne ei ole sopiva SME-tarkastuksille. Vaikka kansallinen ohjeistus helpottaa tilintarkastajien työtä, se saattaa johtaa erilaisiin tulkintoihin ja hankaluuksiin kansainvälisissä tilintarkastuksissa.

Kansainvälinen IAASB:n laatima ratkaisu olisi yleisesti tunnustettu, vertailukelpoinen ja ymmärrettävä. Jos standardien skaalautuvuudesta ja suhteellisesta soveltamisesta ei onnistuta antamaan tyydyttävää mallia, ratkaisu voisi olla oma erillinen standardi.

Työryhmän jäsenet: ”Let’s start a global conversation”

Pienten toimeksiantojen oma standardi on nytkähtänyt eteenpäin. Epävirallinen, pohjoismaisesti johdettu, työryhmä esitti IAASB:lle laatimansa työpaperin maaliskuussa 2018. Työpaperilla tuodaan esiin haasteita, joita esiintyy ISA-standardien soveltamisessa SME-toimeksiannoissa, sekä annetaan ratkaisuehdotuksia. Maaliskuussa esiteltiin myös työryhmän laatima esimerkki siitä, miltä pienten yhteisöjen (SMEs/non-complex entities) tilintarkastusstandardi voisi näyttää.

IAASB päätti yksimielisesti ottaa asian agendalleen ja aikoo perustaa virallisen työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Syksyllä 2018 on määrä julkaista keskustelupaperi sidosryhmien nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

AAPG:n jäsen: ”Audit is an audit regardless of the framework”

Tilintarkastuksesta saatavan varmuustason tulisi olla sama huolimatta siitä, minkä viitekehyksen mukaan tilintarkastuspalvelu on tuotettu. Tilinpäätösten käyttäjien luottamus tilinpäätökseen ja sen tilintarkastukseen pysyy, kun SME-tilintarkastusten viitekehyksen on rakentanut kansainvälisesti vakiintunut taho yhteistyössä tilintarkastusalan ammattilaisten ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa.

Mikä on SME?

SME-termi tulee sanoista small and medium-sized entity eli pieni tai keskisuuri yhteisö. Uuden standardiluonnoksen yhteydessä työryhmä puhuu pienistä tai yksinkertaisista (non-complex) toimeksiannoista. Jos IAASB päätyy laatimaan erillisen SME-standardin, ehdot sen soveltamiselle on määriteltävä selkeästi.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry


Suomessa tilintarkastuksen lakisääteisiä rajoja pohtinut TEM:n työryhmä ja muistiosta lausunnon antanut PRH:n tilintarkastusvalvonta ottivat vastikään kantaa ISA-standardien soveltamiseen pienten ja mikrokokoisten yritysten toimeksiannoissa. Työryhmä totesi muun muassa, että SME-tilintarkastuksissa ISA-standardeja sovelletaan suppeammin ja vaihtelevissa määrin.

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top