Pro gradu: Case Jippii Oyj – Vaikutukset tilintarkastajien ammatilliseen kiinnostukseen toimia tilintarkastajina

Tilintarkastajien rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa on keskeinen, ja heidän ammattikuntansa on rakentunut luottamuksen varaan. Kun skandaalit ja talousrikostapaukset tulevat esiin, ne voivat heikentää tätä luottamusta ja aiheuttaa myös tilintarkastajissa henkilökohtaista pelkoa ja stressiä. Toisaalta tilintarkastajan vastuu voi lisätä ammatin houkuttelevuutta.

Kirjoittaja ja kuva: Mira Pentikäinen

Tutkielma on rakennettu case Jippii Oyj:n ympärille. Jippiin tapauksesta poikkeuksellisen suomalaisessa kontekstissa tekee se, että yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja tuomittiin ensimmäisessä hovioikeuden käsittelyssä vankeusrangaistukseen, osallisuudesta kirjanpitorikokseen. Monimutkaisen oikeustapauksen tultua päätökseen, vapautettiin tilintarkastaja kaikista syytteistä. Tilintarkastajia koskeva rikosoikeudellinen vastuu johtaa etenkin Suomessa äärimmäisen harvoin vankeusrangaistuksiin.  

Tutkielmassa tarkastellaan, miten Jippii Oyj:n tapaus vaikutti tilintarkastajien kokemaan stressiin ja heidän kiinnostukseensa toimia tilintarkastajana. Koska tapauksen käsittely eri oikeusasteissa sijoittuu reilun vuosikymmenen taakse, tutkimus suoritettiin laadullisena muistitietotutkimuksena. Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu teemahaastatteluihin, joissa haastateltiin kuutta nykyistä tai entistä auktorisoitua tilintarkastajaa. Kaikilla haastatelluilla oli yli vuosikymmenen kokemus alalta, ja he olivat toimineet tilintarkastajina jo niinä vuosina, kun tapausta käsiteltiin eniten mediassa. 

Tilintarkastajien reaktioita tilintarkastusskandaaleihin ja talousrikostapauksiin 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Jippii Oyj:n tapaus herätti monenlaisia reaktioita tilintarkastajien keskuudessa. Joillekin haastateltaville tapaus ei jättänyt merkittävää muistijälkeä, kun taas toiset muistivat tapauksen yksityiskohtia myöten. Jotkut tilintarkastajat kokivat lisääntynyttä stressiä ja pelkoa yleisesti jonkin muun mainitsemansa tilintarkastusskandaalin tai talousrikostapauksen vuoksi, kun taas toiset näkivät Jippii Oyj:n tapauksen tai muun vastaavan tapauksen opetuksena ja mahdollisuutena parantaa tilintarkastusprosesseja. 

Keskeinen johtopäätös tutkielmassa kuitenkin oli, ettei case Jippii Oyj:llä ollut merkittävää vaikutusta tilintarkastajien kokemaan pelkoon ja stressiin. Tapaus ei vaikuttanut negatiivisesti haastateltujen tilintarkastajien kiinnostukseen toimia tilintarkastajana. Osa vastaajista arvioi, etteivät he ole herkästi stressiä kokevia henkilöitä luonteeltaan. 

Vastuu jopa houkuttelevuutta lisäävä tekijä 

Vaikka haastatellut tilintarkastajat kokivat tilintarkastajan vastuun merkittäväksi, suhtautuivat he siihen neutraalisti osana työtään. Mielenkiintoista oli, että osa haastateltavista ei kokenut erityistä stressiä työssään. Tutkimuksessa havaittiin, että kokeneet tilintarkastajat ottavat talousrikokset vakavasti ja näkevät vastuunsa osana ammattiaan. Tilintarkastajaa koskeva vastuu nähtiin jopa tilintarkastusalan houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä. 

Mira Pentikäinen, KTM, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opiskelija-apuraha

Miralle myönnettiin opiskelija-apuraha pro gradu -tutkielmastaan keväällä 2023.

Suomen Tilintarkastajat ry:n rahasto tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myönnetään keväällä tilintarkastusta opiskeleville tai alaa tutkiville.

Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan. Seuraava apurahahaku käynnistyy keväällä 2024.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää
Apurahan saanut Johanna Kurjanen

Pro gradu: Tilintarkastusalan houkuttelevuus

Tilintarkastusalan houkuttelevuus tuntuu olevan laskusuhdanteessa. Suomen Tilintarkastajien asiantuntija Jarkko Raitiokin kirjoitti viime syksynä siitä, kuinka tilintarkastajia on tällä hetkellä vähemmän kuin koskaan aiemmin, vaikka töitä olisi tarjolla enemmän kuin ikinä. Päätin selvittää pro gradu -tutkielmassani, mistä tämä voisi johtua. Mikä tilintarkastusalan houkuttelevuuteen oikeastaan vaikuttaa?

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top