Revisorerna kan rädda världen

Revisorsyrket är gammalt och uppskattat. I framtiden kommer det dock inte att räcka till att endast granska historisk data.

Revisorsyrket är gammalt och uppskattat. I framtiden kommer det dock inte att räcka till att endast granska historisk data. Investerarnablickar allt mer mot framtiden och funderar över bolagens förutsättningar på marknaden i en värld som ständigt förändras. Bolagen tävlar om begränsade resurser och etik har blivit en stor fråga, speciellt bland den unga generationen då man väljer arbetsgivare.

Skrivare: Maria Grönroos, CGR, Styrelseordförande, Finlands Revisorer rf  | Foto: Aki Rask

Strävan efter kortsiktig vinst kan ruinera långsiktig verksamhet eller åtminstone allvarligt skada bolagets rykte. Det här har bland annat beklädnadsindustrin som idkat billig produktion fått erfara via braskande rubriker. Ansvarsfullhet har blivit en betydande konkurrensfaktor ‒ och eventuellt förutsättningen för mänsklighetens överlevnad.

Revisorernas världskongress i Sydney hösten 2018 hade företagsansvar på programmet på många sätt. Man betonade behovet av klarare referensram för rapporteringen av företagsansvar samt mätare som möjliggör jämförelse bolagen emellan. Problemet i rapporteringen har blivit så kallad “greenwash”, det vill säga man väljer dom mätare där bolaget klarar sig bra i jämförelse men låter bli att rapportera problematiska fakta. På så sätt måste läsaren noga granska informationen och kritiskt överväga om viktig information eventuellt saknas?

Den rapporterade företagsansvarsinformationen måste naturligtvis även bestyrkas för att informationen skall vara tillförlitlig. Här har vi revisorer en chans att utöka vårt tjänsteutbud. Detta kommer att medföra ett behov av ständig skolning för oss då mängden information som skall bestyrkas växer och materialet kommer från många olika källor.

FN:s målsättningar för hållbar utveckling allena är en stor utmaning. Mätningen och uppföljningen av målen kommer att vara en komplicerad uppgift och kräva en högt utbildad, oklanderlig, omutbar yrkeskår för att granska dem – revisorer!

Jag hoppas att ansvarsfullhet och rapporteringen därom ger revisorsyrket ett nytt skimmer. Då vi lyfter blicken mot framtiden och begrundar huruvida den nuvarande produktionen eller verksamheten är hållbar i längden ger detta en helt ny dimension till revisorsyrket. För att låna Prince Charles i Sydney: ”You Accountants can save the world”.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top