Tilinpäätös kaupparekisterissä – onko se tilintarkastettu?

Kaupparekisterin uudistamisen keskeinen tavoite on tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus. Miten luotettavuutta voisi parantaa?

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 2/2019 -lehdessä.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio  | Kuva: Aki Rask

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä uudeksi kaupparekisterilaiksi. Esitys pohjautuu pääosin vuonna 2017 ilmestyneeseen työryhmämietintöön ja siitä annettuun lausuntopalautteeseen. Valmistelussa otetaan kuitenkin huomioon myös työryhmämietinnön jälkeen ilmenneet tarpeet, kuten tietosuoja-asetuksen ja uuden rahanpesudirektiivin vaatimukset, FATF:n (Financial Action Task Force) maatarkastuksen suositukset sekä uuden digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeudessa annetun direktiivin täytäntöönpano. (Lue lisää Jyri Oksasen kirjoituksesta Profiitti 2/2019 -lehdessä sivuilta 32-35 – tilaa maksutta sähköinen Profiitti).         

Kaupparekisterin uudistamisen keskeinen tavoite on tietojen ajantasaisuuden ja luotettavuuden lisääminen. Kaupparekisterin tilinpäätöstietojen luotettavuutta voisi parantaa tuomalla esiin tilintarkastusta koskevat tiedot.

Tietojen ajantasaisuus paranisi, jos rekisterivelvolliset päivittäisivät tai varmistaisivat tietojen ajantasaisuuden nykyistä useammin. Tiedot pitäisi päivittää säännöllisesti, vähintään vuosittain. Työryhmämietinnössä ehdotettu viiden vuoden sykli kuulostaa pitkältä.

Kaupparekisterin tilinpäätöstietojen luotettavuutta voisi parantaa hyödyntämällä ja tuomalla nykyistä näkyvämmin esiin yrityksen tilintarkastusta koskevat tiedot. Karkea kahtiajako voidaan tehdä yhtiöihin, joissa on valittu tilintarkastaja, ja yhtiöihin, joissa ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastettu tilinpäätös eroaa tilintarkastamattomasta siten, että tilintarkastetun tilinpäätöksen on tarkastanut yhtiöstä riippumaton tilintarkastaja. Tilintarkastus lisää luottamusta tilinpäätökseen ja sitä kautta koko yhtiöön.

Voitaisiin tähdätä siihen, että tilinpäätöstietojen käyttäjälle selviää yhdellä silmäyksellä:

  • Onko yhtiö tilintarkastusvelvollinen?
  • Kuka tai ketkä on valittu yhtiön tilintarkastajaksi?
  • Onko yhtiön tilinpäätös tarkastettu ja tilintarkastuskertomus annettu?
  • Onko tilintarkastaja antanut puhtaan vai mukautetun tilintarkastuskertomuksen?

Kaupparekisterin luotettavuus lisääntyisi, jos edellä mainitut seikat lisättäisiin rekisteröitäviin tietoihin. Teknisesti lisäykset olisi helppo toteuttaa, joten kyse on lähinnä siitä, edellyttäisivätkö uudistukset lainsäädäntömuutosta vai voitaisiinko ne toteuttaa rekisteriviranomaisen päätöksellä.

Kaupparekisterin luotettavuus lisääntyisi entisestään, jos yhtiön tilintarkastajaksi voisi rekisteröidä vain henkilön, joka on rekisteröity tilintarkastajaksi tilintarkastajarekisteriin.

Näillä toimenpiteillä saataisiin laajempaa hyötyä tilintarkastuksesta ja parannettaisiin kaupparekisterissä olevien tilinpäätösten luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. 

– Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top