Yksinkertainen yhteisö, yksinkertainen tilintarkastus

LCE-standardi on tarkoitettu nimenomaan yksinkertaisten yhteisöjen (less-complex entities) tilintarkastukseen. Standardin soveltuvuutta arvioidaan asiakkaan koon sijasta sen monimutkaisuuden perusteella.

LCE-standardi on tarkoitettu nimenomaan yksinkertaisten yhteisöjen (less-complex entities) tilintarkastukseen. Standardin soveltuvuutta arvioidaan asiakkaan koon sijasta sen monimutkaisuuden perusteella.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Terhi Mattila

Jokainen tilintarkastus on pohjimmiltaan samanlainen, mutta räätälöidään yhteisön eli asiakkaan ominaispiirteisiin, olosuhteisiin ja tilikauden tapahtumiin sopivaksi. Mitä monimutkaisempia asioita asiakkaaseen ja sen tilinpäätökseen liittyy, sen monimutkaisempaa on yleensä myös tilintarkastus, ja päin vastoin.

Millaiset asiat sitten tekevät asiakkaasta ja sen tilinpäätöksestä tilintarkastuksen kannalta yksinkertaisen tai monimutkaisen? Tätä on pohdittu IAASB:ssa, joka julkaisi kesällä 2021 luonnoksen ISA for LCE – standardista. LCE-standardi on tarkoitettu nimenomaan yksinkertaisten yhteisöjen (less-complex entities) tilintarkastukseen ja se kuvastaa tällaisen yhteisön tilintarkastuksen luonnetta ja olosuhteita. Nykyisiin ISA-standardeihin verrattuna LCE-standardista puuttuvat monimutkaisiin seikkoihin ja olosuhteisiin liittyvät vaatimukset – muuten ne ovat hyvin samanlaiset. 

Merkityksellistä ei ole asiakkaan koko vaan sen monimutkaisuus  

LCE-standardin soveltuvuutta arvioidaan asiakkaan koon sijasta sen monimutkaisuuden perusteella. Isokin asiakas voi olla tilintarkastuksen kannalta yksinkertainen ja pieneenkin asiakkaaseen voi liittyä monimutkaisia asioita.  

IAASB arvioi monimutkaisuutta muun muassa siitä näkökulmasta, onko asiakas yleisen edun kannalta merkittävä. Soveltamisalasta rajattiin pois kaikki listayhtiöt* sekä rahoitusalan yritykset, jotka Suomessa ovat usein PIE-yhteisöjä. Myös konsernitilinpäätöksiin katsottiin liittyvän luontaisesti monimutkaisuutta, joten ne on rajattu pois. Lisäksi standardi sallii sen, että lainsäätäjät määräisivät soveltamiselle kansallisia lisärajoituksia ja että tilintarkastusyhteisöt rajoittaisivat soveltamista omien asiakkaidensa osalta.  

Tilintarkastaja arvioi yhteisön monimutkaisuutta  

Tilintarkastajan on tunnettava standardin soveltamisala, mahdolliset lisärajoitukset ja ohjeistukset, ja noudatettava niitä. Lisäksi hänen pitää käyttää omaa ammatillista harkintaansa arvioidessaan, liittyykö asiakkaaseen sellaisia monimutkaisia seikkoja tai olosuhteita, jotka estäisivät LCE-standardin soveltamisen. Näitä kutsutaan laadullisiksi ominaispiirteiksi.  

Standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa esiintyy monimutkaisuutta esimerkiksi liiketoimintaan, toimintoihin, tilinpäätöksen laatimiseen, omistukseen, hallinto- ja ohjausjärjestelmään, toimintaperiaatteisiin, menettelytapoihin tai prosesseihin liittyen. Näihin liittyvistä ominaispiirteistä saattaa aiheutua tilinpäätöksen kannalta laajalle ulottuvia riskejä, jotka monimutkaistavat tilintarkastusta.  

Monimutkaisuutta voi syntyä esimerkiksi monitasoisesta tai epätavanomaisesta organisaatiorakenteesta, toimimisesta tiukasti säännellyllä tai valvotulla toimialalla, tietojärjestelmien ja liiketapahtumien monimutkaisuudesta tai hankalista kirjanpidollisista arvioista. Yksi laadullinen ominaispiirre ei kuitenkaan välttämättä estä soveltamasta LCE-standardia, vaan niitä tarkastellaan sekä yksittäin että yhdessä. Tärkeintä on kokonaisarvio, jonka tilintarkastaja tekee tarkastuksen alussa ja tarvittaessa sen aikana. 

Laadulliset ominaispiirteet vaativat kansallista ohjeistusta 

Standardin soveltamisalasta tulee olla yhteneväinen käsitys tilintarkastajien, heidän valvojiensa ja tilintarkastuksen sidosryhmien kesken. IAASB on luonnostellut soveltamisalasta myös lisäohjeistusta (Draft Supplemental guidance for the authority of the proposed ISA for LCE) Lisäohjeistuksessa on annettu esimerkkejä tilanteista, jotka tyypillisesti voivat liittyä tai eivät liity yksinkertaiseen yhteisöön. 

IAASB ei kuitenkaan globaalina toimijana pysty huomioimaan jokaisen maan erityispiirteitä. Tarvitaan siten myös kansallista ohjeistusta siitä, millaisissa tilanteissa LCE-standardi Suomessa yleensä soveltuu tai ei sovellu. Standardiin tutustuttuamme ja kansainvälistä keskustelua kuunneltuamme olemme arvioineet, että suuri osa suomalaisista tilintarkastusasiakkaista ja myös moni suomalainen konsernitilinpäätös olisi standardin tarkoittamalla tavalla yksinkertainen ja siten sen soveltamisalan piirissä. Emme siten kannata konsernitilinpäätösten rajaamista soveltamisalan ulkopuolelle emmekä pidä kansallisia lisärajoituksia tarpeellisena. Tulemme keskustelemaan soveltamisalasta alan ja sidosryhmien kanssa ja laatimaan kansallista ohjeistusta yhteistyössä heidän kanssaan. 

Sovellettavissa mutta soveltuuko? 

Yhtenäinen tulkinta soveltamisalasta ja mahdollisuus soveltaa standardia laajasti ovat tärkeitä, mutta sopiiko LCE-standardi suomalaiseen tilintarkastukseen nykyisiä ISA-standardeja paremmin? Tämänhetkisestä luonnoksesta on jätetty pois vain ne vaatimukset, jotka ilmiselvimmin koskevat monimutkaisia seikkoja ja olosuhteita.  

Koska yhteisön koko ei ohjannut standardin laatimista, luonnos sisältää useita vaatimuksia, jotka eivät välttämättä ole tarpeellisia pk-asiakkaiden tilintarkastuksessa kohtuullisen varmuuden ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. IAASB voisi mielestämme poistaa tai muuttaa olosuhteiden ja tilanteen mukaan harkinnanvaraisiksi tai vaihtoehtoisiksi erityisesti monia suunnitteluun, riskienarviointiin, kommunikaatioon ja dokumentointiin liittyviä vaatimuksia. Vaikka hyvä tilintarkastusprosessi on tärkeä, kaikkein tärkeintä on tarkastaa oikeita asioita ja varmistua siitä, että tilinpäätös on oikein.  

 *Listayhtiön määritelmä LCE-standardissa: “Entities whose shares, stocks or debt are quoted or listed on a recognized stock exchange or are marketed under the regulations of a recognized stock exchange or other equivalent body.” 

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top