Yksinkertaisiin tilintarkastuskohteisiin sovellettavan LCE-standardin soveltamisalan tulee olla laaja

Valmisteilla oleva LCE-standardi tarjoaa oman viitekehyksen yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin. Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa standardin laajaa soveltamisalaa.

Valmisteilla oleva LCE-standardi tarjoaa oman viitekehyksen yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin. Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa standardin laajaa soveltamisalaa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Suomen Tilintarkastajat kannattaa LCE-standardin laajaa soveltamisalaa Suomessa

Kannatamme LCE-standardia ja haluamme soveltaa sitä Suomessa laajasti.

 • Arvioimme, ettei suomalaisen elinkeinoelämän olosuhteissa tai ominaisuuksissa ole mitään sellaista, mikä aiheuttaisi tarpeen rajoittaa soveltamisalaa kansallisesti. Mielestämme standardia voidaan soveltaa kaiken kokoisten yhteisöjen tilintarkastuksiin, kunhan standardin yleiset soveltuvuusehdot täyttyvät. Oleellista on tarkastuskohteen kompleksisuus, ei sen koko.
 • Emme kannata standardiluonnoksessa esitettyä rajoitusta, jolla kaikki konsernitilinpäätösten tarkastukset suljettaisiin soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotettu rajoitus sulkisi tarpeettomasti konserneja pois LCE:n soveltamisalasta. Suomessa moni konsernitilinpäätös on yksinkertaista laatia ja tilintarkastaa.
 • Standardin soveltamisalan tulee olla selvä tilintarkastajille, tilinpäätösten laatijoille sekä tilinpäätösten käyttäjille. Erityisesti yhteisymmärrys pitää olla siitä, minkälaisissa tilanteissa standardin soveltaminen on kiellettyä tai sitä pitää huolellisesti arvioida.

Tulemme antamaan kommenttimme standardiluonnoksesta IAASB:lle tammikuun 2022 loppuun mennessä. Sitä ennen keskustelemme sidosryhmiemme kanssa mm. kansallisesta soveltamisalasta ja LCE-standardin vaikutuksista suomalaiseen tilintarkastukseen.

LCE-standardi soveltuu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tarkastukseen

Tilintarkastus tehdään Suomessa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, mihin kuuluu kansainvälisten tilintarkastusalan standardien eli ISA-standardien soveltaminen. Nykyiset ISA-standardit on tarkoitettu kaikenlaisiin tilintarkastuksiin riippumatta tarkastettavan yhteisön ominaisuuksista, kuten koosta tai yhteisömuodosta.

IAASB on julkaissut luonnoksen uudesta standardista ”ISA for LCE”. LCE-standardia voidaan soveltaa yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksissa – yhteisön koosta riippumatta. LCE-standardin soveltuvuutta tilintarkastukselle arvioidaan siis yhteisön koon (”small and medium sized”) sijasta yksinkertaisuuden (”less-complex”) pohjalta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rajat tilintarkastajan valitsemiselle ja tilintarkastukselle ovat erilaisia eri maissa ja siitä että tilintarkastuksen näkökulmasta monimutkaisuus ei riipu suoraan tarkastettavan yhteisön koosta tai liiketapahtumien määrästä.

LCE-standardi tulee olemaan erillinen standardi, jossa ei tukeuduta tai viitata muihin ISA-standardeihin, vaan sitä sovelletaan yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa yksinään. Koska LCE on ISA-standardi, se tulee käsityksemme mukaan IAASB:n hyväksymisen jälkeen Suomessa sovellettavaksi samalla tavalla kuin muutkin ISA-standardit (ks. TTL 3:3 §).

Soveltamisalaa rajataan standardissa

LCE-standardissa on kahdenlaisia rajoituksia soveltamiselle:

 1. tilanteet, joissa soveltaminen on nimenomaisesti kielletty
 2. tilanteet, joihin liittyy monimutkaisuutta aiheuttavia laadullisia tekijöitä.

Nimenomaiset kiellot ovat selkeitä, mutta saattavat vaatia pientä täsmennystä ja ohjausta kansallisesti. Standardin soveltaminen on kiellettyä

 • tilanteissa, joissa laki tai säännös kieltää soveltamisen tai määrää soveltamaan jotain toista standardia
 • listayhtiöiden tilintarkastuksessa
 • tiettyjen rahoitustoimialalla toimivien yhtiöiden tilintarkastuksessa (käytännössä Suomessa PIE-yhteisöjä)
 • konsernitilinpäätösten tarkastuksessa.

Standardia ei myöskään saa soveltaa tilintarkastuksissa, joihin tilintarkastajan arvion mukaan liittyy monimutkaisia asioita tai olosuhteita. Yksi asia tai olosuhde ei välttämättä tee yhteisöstä monimutkaista, oleellista on tilintarkastajan kokonaisarvio, jonka hän tekee hyväksyessään toimeksiantoa tai sen aikana.

Monimutkaisia olosuhteita voi standardiluonnoksen mukaan syntyä muun muassa liiketoimien luonteesta tai omistuksesta, hallintojärjestelyistä tai liiketoimintaprosesseista. Monimutkaisuus on ammatillista harkintaa vaativa asia.

Mikä LCE-standardi?

 • LCE-standardin mukainen tarkastus ei ole ”kevyempää tarkastusta”, vaan tilintarkastusta.
 • Standardia asianmukaisesti soveltamalla saavutetaan kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Varmuus on siis sama kuin mikä saavutetaan muita ISA-standardeja soveltamalla.
 • LCE-standardi koskee vain tilinpäätöksen tarkastusta, eli se ei ohjaa hallinnon tai kirjanpidon tarkastusta, jotka myös ovat tilintarkastuksen kohteena.
 • Tarkastettavan yhteisön koko ei ratkaise LCE:n soveltuvuutta. Oleellista on yhteisön kompleksisuus.
 • Standardissa ovat mukana kaikki ISA-standardien keskeiset tavoitteet ja periaatteet.
 • LCE:n mukaan tehty tarkastus kattaa kaikki olennaiset tilinpäätöserät ja asiat.
 • LCE-standardin pituus on noin 100 sivua. (ISA-standardit ovat yhteensä 1 000 sivua.)
 • Standardi on tarkoitus hyväksyä IAASB:ssa maaliskuussa 2023 (aiempi arvio: joulukuu 2022).

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top