Hyvän tilintarkastustavan lähteet

Hyvän tilintarkastustavan sisältöön vaikuttavat

 1. lait ja asetukset
 2. kansainväliset tilintarkastusalan standardit
 3. ammattieettiset periaatteet ja IESBA:n eettiset säännöt
 4. viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut
 5. tilintarkastusalan järjestöjen ohjeet ja suositukset
 6. huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattama tilintarkastuskäytäntö.

1. Lait ja asetukset  

Tärkein tilintarkastusta säätelevä laki on tilintarkastuslaki (1141/2015). Lakia uudistettiin elokuussa 2016. Vuoden 2016 uudistus pohjautui EU:n tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen uusiin vaatimuksiin.

Tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyviä määräyksiä löytyy myös monesta muusta säädöksestä: 

Lue lisää tilintarkastuslaista ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetusta laista tästä.

2. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 

Hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelyssä keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Kansainvälisillä tilintarkastusalan standardeilla tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä toimivan itsenäisen IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) antamia standardeja. Näitä ovat 

 • tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat kansainväliset tilintarkastusstandardit eli ISA-standardit (International Standards of Auditing), jotka määrittelevät tilintarkastuksen eri osa-alueille perusperiaatteet ja tavoitteet ja ohjeistavat tarkastuksessa sekä sen dokumentoinnissa 
 • yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastusta koskeva kansainvälinen tilintarkastusstandardi eli LCE-ISA-standardi (The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities)
 • laadunvalvontastandardit ISQM 1-2 (International Standards on Quality Management), jossa käsitellään tilintarkastusyhteisön sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia. ISQM1 koskee myös muita tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia palveluita kuin tilinpäätöstarkastuksia. 
 • tilinpäätösten tai osavuosi-informaation yleisluonteisia tarkastuksia koskevat ISRE-standardit (International Standards on Review Engagements)
 • muita varmennustoimeksiantoja koskevat ISAE-standardit (International Standards on Assurance Engagements) sekä  
 • liitännäispalveluja koskevat ISRS-standardit (International Standards on Related Services). 

3. Ammattieettiset periaatteet ja IESBA:n eettiset säännöt 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on noudatettava ammattieettisiä periaatteita. “Kansainväliset eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille” laatii ja julkaisee IFAC:n yhteydessä toimiva IESBA-komitea (International Ethics Standards Board for Accountants). 

4. Viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut 

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajia. Se arvioi hyvän tilintarkastustavan noudattamista ja vastaa tilintarkastajien yleisestä ohjauksesta. Tilintarkastusvalvonta voi antaa ohjeita, lausuntoja ja ratkaisuja. 

Tilintarkastuslautakunnan kannanotot ovat tulkintoja hyvän tilintarkastustavan vaatimuksista ja niillä on ohjaava merkitys. Myös aikaisempien valvontaelinten, Valtion tilintarkastuslautakunnan ja Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tekemät ratkaisut huomioidaan hyvää tilintarkastustapaa arvioitaessa. 

Viime kädessä hyvää tilintarkastustapaa määrittelevät ja siihen kantaa ottavat tuomioistuimet. 

5. Tilintarkastusalan järjestöjen suositukset ja ohjeet 

Hyvä tilintarkastustapa muotoutuu osaltaan alan ammattilaisten keskuudessa ammatillisten järjestöjen kautta. Annamme jäsenillemme suosituksia ja malleja sekä järjestämme koulutusta. 

6. Huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattama tilintarkastuskäytäntö 

Hyvä tilintarkastustapa on myös tapaoikeutta, joka muotoutuu huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamien ammatilliseen harkintaan perustuvien tilintarkastuskäytäntöjen ja menettelytapojen myötä. 

Scroll to Top