Muut tilintarkastusalan standardit

4Kansainvälisillä tilintarkastusalan standardeilla tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä toimivan itsenäisen IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) antamia standardeja. Näitä ovat  

  • tilintarkastusta koskevat ISA-standardit  
  • laadunvalvontaa koskevat ISQC-standardit 
  • yleisluonteista tarkastusta koskevat ISRE-standardit 
  • muita varmennustoimeksiantoja koskevat ISAE-standardit sekä  
  • liitännäispalveluja koskevat ISRS-standardit.  

Myös IESBAn (International Ethics Standards Board for Accountants) antamat eettiset säännöt koskevat kaikkia näitä toimeksiantoja. 

Laadunvalvontastandardit (ISQM) 

Laadunvalvontastandardeissa ISQM 1 ja 2 (International Standards on Quality Management) käsitellään tilintarkastusyhteisön sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia. Laatustandardit koskevat myös muita tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia palveluita kuin tilinpäätöstarkastuksia. 

Laadunvalvontastandardit koskevat tilintarkastusyhteisöjä ja -yrityksiä, joihin lasketaan kuuluvan myös yksin toimivat yrittäjät. Käytännössä ne koskevat suoraan tai epäsuoraan kaikkia tilintarkastajia.  

Lue lisää tilintarkastusyhteisöjen omavalvonnasta.  

Kansainväliset yleisluonteisen tarkastuksen standardit (ISRE-standardit) 

Yleisluonteisen tarkastuksen kohteena on mennyttä aikaa koskeva taloudellinen informaatio, kuten tilinpäätös tai osavuosikatsaus. Tarkastukset suoritetaan kansainvälisten ISRE-standardien mukaisesti, joita ovat  

  • Tilinpäätöksen yleisluonteista tarkastusta koskeva ISRE 2400 “Mennyttä aikaa koskevan tilinpäätöksen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannot” 
  • Osavuosi-informaation yleisluonteista tarkastusta koskeva ISRE 2410 “Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus”   

Lue lisää tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta

Kansainväliset varmennustoimeksiantostandardit (ISAE) 

Muissa varmennustoimeksiannoissa tarkastuksen kohteena on jokin muu kuin mennyttä aikaa koskeva taloudellinen informaatio. Tällaisissa toimeksiannoissa tilintarkastaja tekee tarkastuksensa ja raportoi yleensä noudattaen kansainvälistä varmennusstandardia ISAE 3000 (Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus).  

Esimerkkejä ISAE -standardien mukaan tehtävistä muista varmennustoimeksiannoista ovat  

Tarkastuksen kohde Standardi
Asiakasvarojen säilyttäminen ja käsittely sijoituspalveluyrityksessä (tutustu suositukseemme) ISAE 3000
Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätökset (tutustu suositukseemme) ISAE 3000
Vastuullisuusraportit (tutustu suositukseemme) ISAE 3000
Palveluorganisaatiossa olevat kontrollit  ISAE 3402
Esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoaminen (tutustu ohjeeseemme) ISAE 3420 

Kansainväliset liitännäispalvelustandardit 

Liitännäispalvelut ovat toimeksiantoja, joissa palvelun tilaaja (Toimeksiantaja) ja tilintarkastaja (Toimeksiannon suorittaja) sopivat kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja tekee. Toimenpiteistä voidaan määrätä ns. kolmannen osapuolen antamissa ohjeissa tai ehdoissa, tai laissa.  

Taloudelliseen informaatioon kohdistuvat erikseen sovitut toimenpiteet tehdään liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 (uudistettu) “Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot” mukaisesti.  

Esimerkkejä tilanteista, joissa tilintarkastaja yleensä suorittaa liitännäispalvelun:  
Tarkastuksen kohde Standardi
Business Finland -projektien lopputilitykset  ISRS 4400 
Rahankeräysluvan mukainen tarkastus  ISRS 4400 
Rahoituksen kovenanttiehtojen noudattaminen ISRS 4400 
STM-valtionavustukset ja STEA-avustukset  ISRS 4400 
Teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien tarkastaminen   ISRS 4400 
Ulkoministeriön kehitysapuhankkeet  ISRS 4400 
Velallisen hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimelle    ISRS 4400 
Tilinpäätöksen kokoaminen  ISRS 4410 

Muut toimeksiannot 

IAASB:n antamien standardien ulkopuolelle jäävät toimeksiannot, jotka eivät ole varmennustoimeksiantoja eivätkä kansainvälisten liitännäispalvelustandardien kattamia toimeksiantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi veroilmoitusten laatiminen, kun ei esitetä varmennusta ilmaisevaa johtopäätöstä, tai liikkeenjohdollinen konsultointi, verokonsultointi tai ja muut neuvontatoimeksiannot. 

Tutustu tilintarkastuksesta raportoimiseen sekä muista tilintarkastajan palveluista, kuten yleisluonteisesta tarkastuksesta, varmennustoimeksiannoista ja liitännäispalveluista raportoimiseen sekä yhdistyksen laatimiin raporttimalleihin.

Olemme julkaisseet kansainväliset tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Standardit ovat saatavana ST-Akatemian verkkokaupasta

Scroll to Top