Kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit)

Hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelyssä keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Kansainvälisillä tilintarkastusstandardeilla tarkoitetaan IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) antamia standardeja. Komitea toimii kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä itsenäisenä.

IAASB:n antamista standardeista tilintarkastusta koskevat  

  • tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat ISA-standardit  
  • laadunvalvontaa koskevat ISQM-standardit.

Myös IESBAn (International Ethics Standards Board for Accountants) antamat eettiset säännöt koskevat tilintarkastajaa, kun hän tekee tilintarkastusta. 

ISA-standardit 

ISA-standardit (International Standards of Auditing) koskevat kaikkia tilinpäätökseen kohdistuvia tilintarkastuksia. Ne määrittelevät tilintarkastuksen eri osa-alueille perusperiaatteet ja tavoitteet ja ohjeistavat niin tarkastuksessa kuin dokumentoinnissa. 

Tilintarkastajan tulee noudattaa kaikkia kyseisen tilintarkastuksen kannalta relevantteja ISA-standardeja. ISA-standardi tai sen kohta on relevantti tilintarkastuksen kannalta silloin, kun se on voimassa ja standardissa tarkoitetut olosuhteet ja ehdot vallitsevat. Esimerkiksi jos yhtiöllä ei ole olennaista varastoa, eivät ISA 501.4-8 kohtien vaatimukset inventoinnissa läsnä olemisesta ole relevantteja. (ISA 200.18,22) 

ISA-standardeja voidaan pienyrityksen tilintarkastuksessa soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

Esimerkkejä ISA-standardeista:
ISA 210 Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen 
Lue lisää toimeksiantokirjeistä 
ISA 230 Tilintarkastusdokumentaatio 
Lue lisää dokumentoinnista
ISA 240 Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa 
ISA 260Kommunikointi hallintoelinten kanssa 
ISA 315Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen 
ISA 320 Olennaisuus
ISA 500Evidenssi
ISA 540 Kirjanpidollisten arvioiden ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen 
ISA 550Lähipiiri
ISA 570Toiminnan jatkuvuus 
ISA 580Kirjalliset vahvistusilmoitukset 
Lue lisää vahvistusilmoituskirjeistä 
ISA 700 -sarjaJohtopäätöksen tekeminen ja raportoiminen  
Lue lisää tilintarkastajan raportoinnista 

Olemme julkaisseet kansainväliset tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Standardit ovat saatavana online-kirjana ST-Akatemian verkkokaupasta. Olemme myös kääntäneet Suomeksi IFACin ”ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa” -julkaisun.  

Scroll to Top