Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Eduskunnan verojaosto

Viite: Verojaosto tiistai 04.12.2018 klo 10:45 / HE 257/2018 vp / Asiantuntijapyyntö

Suomen Tilintarkastajat ry (ST) kiittää mahdollisuudesta lausua Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 257/2018 vp. Lausuntonamme haluamme tuoda esille seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan tulolähdejaon poistamista tiettyjen yhteisöjen verotuksessa. Tulolähdejaon poistaminen on ollut vuosikymmeniä esillä ja tarpeelliseksi todettu, koska se on aiheuttanut etenkin yhteisöjen verotuksessa yhteisön toiminnan kannalta tarpeettomia rajanveto-ongelmia. Yhteisön toiminta on kirjanpidollisesti yhden yksikön toimintaa, jolloin verotuksen tulolähdejako on yhteisön toiminnan kannalta aiheuttanut myös turhaa pohdintaa tiettyjen erien kirjanpidollisesta käsittelystä.

Tulolähdejaon historiallisesti tapahtunut perusteleminen verokeinottelun estämiseksi on nykykäytännössä perusteetonta, koska muun toiminnan omaisuus hankitaan tyypillisesti yhteisön elinkeinotoiminnan tuottamilla varoilla tai yhteisön osakkeenomistajien sen toimintaa varten tekemillä pääomansijoituksilla. Yhteisöt eivät tee tietoisesti ennalta tiedettyjä tappiollisia sijoituksia. Yhteisöihin eivät osakkeenomistajat myöskään voi tehdä ilman veroseuraamuksia pääomansijoituksia in natura, koska näissä transaktioissa on noudatettava markkinaehtoista hinnoittelua. Siten muun toiminnan tulolähteen olemassaololle on vaikea löytää enää riittäviä ja hyväksyttäviä perusteita.

Tulolähdejako on lisäksi aiheuttanut yhteisöjen kannalta taloudellisessa mielessä perusteetonta veronmaksuvelvollisuutta, kun toisen tulolähteen tappiota ei ole voinut kattaa toisen tulolähteen positiivisella verotettavalla tulolla. Jaon tarpeettomuutta korostaa viime vuosien aikana tapahtunut tulolähteiden verotettavan tulon laskennan eroavaisuuksien väheneminen. Elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnassa passiivisluontoisten sijoitusten tms. merkityskin on tosiasiassa myös vähentynyt.

ST pitää ehdotusta tulolähdejaon poistamisesta siten tarpeellisena ja perusteltuna. Esitystä voidaan pitää yleensä ottaen hyvin rakennettuna. Siinä on otettu laajasti huomioon tarpeelliset muutokset myös muihin EVL:n säännöksiin ja muuhun verolainsäädäntöön. ST:n mielestä tulolähdejaon poistaminen kokonaisuudessaan ilman omaisuuslajien erotteluun perustuvia vähäisiä verokohtelueroja olisi ollut mahdollinen ja tervetullut askel jo tässä vaiheessa ottaen huomioon senkin, että tätä muutosta on pohdittu jo vuosikymmeniä. ST:n mielestä uusi muun omaisuuden omaisuuslaji olisi voitu välttää yhdistämällä EVL 8 a §:ään nyt ehdotettu sääntely EVL 6 b §:n 4 momentin mukaiseen veronalaisten käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton ja -tappion verokohteluun. Tällainen sääntely ei olisi merkinnyt uudenlaista tulkintaongelmaa, koska joka tapauksessa käyttöomaisuuden ja muun omaisuuden välillä on tulkinnallinen tilanne siinä, onko omistetulla kohteella ja verovelvollisella liiketoiminnallinen yhteys vai ei.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 2018

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top