Lausunto ravitsemisyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa HE-ehdotusta pienten ravitsemisyritysten liitetietovaatimusten keventämisestä.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa HE-ehdotusta pienten ravitsemisyritysten liitetietovaatimusten keventämisestä.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa HE-luonnoksessa esitettyä ehdotusta pienten ravitsemisyritysten liitetietovaatimusten keventämisestä ja lain (403/2020) muuttamisesta.

Ravitsemisyrityksiin kohdistuu varsin mittava raportointi- ja varmentamisvastuu. Etenkin pienemmille yrityksille raportoinnista aiheutuvat kustannukset voivat ylittää saadun hyvityksen määrän, kuten HE-luonnoksessa todetaan.

Pidämme hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmasta perusteltuna, että pienimmät yritykset vapautetaan raportointivelvoitteesta liitetietovaatimuksia keventämällä.

Tuomme lausunnossamme esiin myös seuraavia yritystukien kannalta oleellisia tilintarkastukseen liittyviä seikkoja:

Vain tilintarkastetuissa yhteisöissä hyvitykset tulevat tilintarkastuksen piiriin

Yrityksissä, joilla on tilintarkastaja, tilikauden hyvitykset ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen kautta tilintarkastuksen kohteena, vaikka pienten ravitsemusyritysten liitetietovaatimuksia kevennettäisiinkin. Yhtiöissä, joissa ei ole tilintarkastajaa, hyvitysten kirjanpidolliseen kohteluun ja esittämiseen tilinpäätöksessä ei kohdistu minkäänlaista ulkopuolista valvontaa.

Tilintarkastuksessa tarkastetaan hyvityksen kirjanpidollinen käsittely ja vaikutus tilinpäätökseen

Tilikaudelle suoriteperusteisesti kohdennetut ja/tai tilikaudella saadut olennaiset hyvitykset sisältyvät tilintarkastukseen. Tilintarkastaja tarkastaa hyvityksen kirjanpidollisen käsittelyn ja esittämisen tilinpäätöksessä aina, jos sen määrä ylittää tilintarkastajan käyttämän olennaisuusrajan.

Hyvityksen ehdot huomioidaan tilintarkastuksessa  

Tilintarkastaja peilaa saatua hyvitystä hyvitykselle asetettuihin ehtoihin. Nyt lausuttavana olevassa HE-luonnoksessa esitetään muutoksia tiettyihin ehtoihin, joita hyvityksen saajan edellytetään täyttävän ja noudattavan. Koska muutoksen jälkeen ei voi enää päästä syntymään tilannetta, jossa pieni ravitsemisyritys olisi saanut liikaa hyvitystä (ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutuminen), ei tällaista seikkaa tarvitse luonnollisesti tilintarkastuksessa tarkastaa.   

HE-luonnoksen ehdotuksessa tilintarkastajan tehtäväksi jää pienyritysten osalta tarkastaa, että ravitsemisyritys täyttää tässä laissa säädetyn pienyhteisövaatimuksen ja on antanut asiasta lain mukaisen liitetiedon, ja että yritys on saanut valtiontukia enintään 800 000 euroa. Hän ei siten tarkasta muun muassa sitä onko yritys oikeutettu tukeen muilta kuin edellä mainituilta osin. Tilintarkastaja ei myöskään tarkasta sitä, mihin hyvitys käytännössä käytetään, koska niiden käyttöä ei ole erikseen rajoitettu.

Hyvitykseen liittyy yhtä tilikautta koskeva voitonjakorajoitus, joka näkyy jakokelpoista omaa pääomaa koskevassa liitetiedossa. Liitetietojen tarkastus kuuluu aina tilintarkastukseen.

Avustusten ja tukien tarveharkinnan tarkastus ja seuranta

Jos avustusten myöntäjä ei ole määrittänyt ennakollisesti tarveharkinnallisia edellytyksiä, joiden toteutumista pitäisi jälkikäteen seurata, ei tällaista jälkikäteisseurantaa voida jälkikäteen toteuttaa.

Suomen Tilintarkastajat ry huomauttaa tässä yhteydessä, että tukimuodot kuten nyt puheena olevat ravitsemisyritysten hyvitykset ja kaikille yrityksille tarkoitettu yleistuki ovat luonteeltaan sellaisia tukimuotoja, että tukea tulevat hakemaan ja saamaan myös sellaiset yritykset, joilla ei siihen taloudellisesta näkökulmasta olisi tarvetta.

Näissä tukimuodoissa siis hyväksytään jo niiden haku- ja myöntämisvaiheessa se seikka, että avustus ei välttämättä kohdistu tarveharkintaperusteisesti avustusta tarvitseville, vaan myös niille, jotka avustuksia hakevat ilman, että sille olisi olemassa taloudellista tarvetta yrityksen toiminnan näkökulmasta.

Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja raportoi hyvityksistä tilintarkastuskertomuksessa erikseen vain, jos sitä erikseen edellytetään hyvitystä koskevassa lainsäädännössä tai hyvityksen ehdoissa. Muussa tapauksessa hän lausuu ainoastaan tilinpäätöksestä kokonaisuutena. Ravitsemisyrityshyvitysten kohdalla raportointivelvoite tulee suoraan laista. Tilintarkastajan raportoi niistä seikoista, joita raportoinnille on asetettu.  

Tilintarkastaja on varmentamisen ammattilainen

Vaikka ravitsemisalan saamiin koronahyvityksiin liittyen hyvityksen saajan raportointivelvollisuudet ja niihin liittyvät varmennusvelvollisuudet osoittautuivat liian raskaiksi, on tukien ja avustusten osalta hyvä jatkossakin harkita jälkikäteistä valvontaa tilintarkastajan suorittamana. Tapoja varmentaa ja tarkastaa on muitakin kuin lakisääteinen tilintarkastus.

Tilintarkastaja on rippumaton ja objektiivinen varmentamisen ja tarkastamisen ammattilainen, jonka osaamista kannattaa hyödyntää erilaisten tukien ja avustusten jälkikäteisessä valvonnassa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top