Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Suosituksessa käsitellään rahanpesulainsäädännön velvoitteita tilintarkastajan suorittaessa lakisääteistä tilintarkastusta.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaestämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Yhdistys on antanut ensimmäisen suosituksen rahanpesun ja terrorismin estämisestä vuonna 2017. Suositusta on päivitetty vuonna 2020 seuraavista syistä:

  • lainsäädäntöön on tullut lukuisia muutoksia
  • valvoja (PRH) on antanut ohjeistusta, joka on huomioitava suosituksessa
  • lainsäädännön soveltamiskäytännöstä ja tulkinnasta on kertynyt kokemusta, jonka johdosta suositusta on voitu eräiltä osin täsmentää.

Suositus jakaantuu kahteen osaan:

  1. aihepiirin kaikkein keskeisimmät asiat tilintarkastajan kannalta
  2. tarkennuksia olennaisiin asioihin.

Suosituksen liitteenä käytännön apuvälineinä yhdistyksen jäsenille on

  • asiakastietolomake
  • riskiarviolomake (yhteisö/yksittäinen tilintarkastaja).

Suositus on päivitetty työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut Mikko Reinikainen (PwC) ja jäseninä Johanna Dahlberg (EY) Heidi Jääskeläinen (Grant Thornton), Juha Karttunen (KPMG), Juhani Loukusa (Nexia), Kari Lydman (Tilintarkastustoimisto Lydman), Liisa Mäkikangas (Deloitte) sekä Tuula Varila (PwC).

Suosituksen liitteet ovat vain Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenten käytettävissä. liitteet löytyvät ST-Online > Omat palvelut > Jäsenetu | Perusosa.