God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Vid revision av offentlig förvaltning ska revisorn uttala sig om följande ärende:

  • Huruvida revisionsobjektets bokslut har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser.
  • Huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering samt verksamhet i enlighet med väsentlighetsprincipen.

Revisionen grundar sig på lagstiftning, revisionsbranschens anvisningar och standarder samt god praxis inom revisionsbranschen, alltså s.k. god revisionssed.

I Finland har god revisionssed inom den offentliga förvaltningen definierats i rekommendationen, God revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Rekommendationen har godkänts av styrelsen för Finlands revisorer rf.

Lisää samasta aiheesta

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.