God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Vid revision av offentlig förvaltning ska revisorn uttala sig om följande ärende:

  • Huruvida revisionsobjektets bokslut har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser.
  • Huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering samt verksamhet i enlighet med väsentlighetsprincipen.

Revisionen grundar sig på lagstiftning, revisionsbranschens anvisningar och standarder samt god praxis inom revisionsbranschen, alltså s.k. god revisionssed.

I Finland har god revisionssed inom den offentliga förvaltningen definierats i rekommendationen, God revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Rekommendationen har godkänts av styrelsen för Finlands revisorer rf.