Suositukset

Hyvä tilintarkastustapa

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta ohjeistaa kuntien tilintarkastajia valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastamisessa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää
Laki

Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Rekommendation om förvaltningsrevision i aktiebolag

I den nya rekommendationen presenteras förvaltningsrevision för första gången på ett enhetlig och strukturerat sätt. Den beskriver revisionens nuläge och utgör ett ramverk för revisorns praktiska arbetet.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

God revisionssed inom den offentliga förvaltningen

I rekommendationen definieras god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

Lue lisää
PIE-yhteisöt

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Suositus on laadittu tilintarkastajien käyttöön, ja se kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus osakeyhtiön hallinnon tarkastuksesta

Uusi suositus antaa hallinnon tarkastuksesta ensimmäistä kertaa yhtenäisen ja jäsentyneen esityksen. Se kuvaa tarkastuksen nykytilan ja antaa viitekehyksen käytännön työn lähtökohdiksi.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon mukautetut kertomukset

Suositus täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta antamalla tarkempaa ohjeistusta kyseisessä suosituksessa mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista.

Lue lisää
Laki

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Suosituksessa käsitellään rahanpesulainsäädännön velvoitteita tilintarkastajan suorittaessa lakisääteistä tilintarkastusta.

Lue lisää
Laki

Pro forma -tiedot esitteessä -ohje

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperimarkkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus vaihto-omaisuuden inventaariin osallistumisesta muuna kuin tilinpäätöspäivänä

Suosituksen tavoitteena on muodostaa hyvää tilintarkastustapaa tilanteissa, joissa tilintarkastaja osallistuu asiakkaan inventaariin jonain muuna ajankohtana kuin tilinpäätöshetkellä.

Lue lisää