Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Kuva: Vesa Sammalisto

Vuonna 2019 voimaan tulleen sijoitusrahastolain mukaisesti, tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu. Lisäksi tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle. 

Tämän Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksen 5/2021 tarkoituksena on yhtenäistää Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sijoitusrahastolain (22.2.2019/213) 7 luvun 3 §:n mukaisen rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuuden tarkastamisen tarkastuskäytäntöä sekä arvonlaskennasta annettavan tarkastuskertomuksen sisältöä ja muotoa.

Suositus on laadittu alun perin vuonna 2008. Se päivitettiin voimassa olevan sijoitusrahastolain mukaiseksi.

Suositus päivitettiin työryhmässä, jossa olivat edustettuina tilintarkastusyhteisöt Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Suositus hyväksyttiin julkaistavaksi Suomen Tilintarkastajan ry:n hallituksessa 25.10.2021.